›› Home ›› BCSD ›› Vragen-en-tussenkomsten

Persmededeling

3 juni 2016

OCMW Gent scoort goed inzake ziekte- en verzuimcijfers, waakzaamheid blijft nodig.

De ziekte- en verzuimcijfers bij het OCMW Gent zijn behoorlijk goed. De tendens van deze cijfers doorheen de laatste jaren vraagt waakzaamheid om ervoor te zorgen dat het OCMW Gent een performante organisatie blijft ten dienste van de meest behoevenden.  Dat blijkt uit cijfers die OCMW-raadslid Cédric Verschooten (Open VLD) opvroeg.

Het OCMW Gent is een grote organisatie die eind 2015 meer dan 1660 mensen tewerk stelde.  Cijfers inzake ziekte en verzuim zijn een element om na te gaan hoe de medewerkers zich binnen de organisatie voelen. Het verzuimpercentage (aantal verzuimdagen gedeeld door aantal te presteren dagen maal gemiddeld aantal medewerkers vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal medewerkers) lag op 6,51 dagen in laatste kwartaal 2015 en dit over alle diensten van het Gentse OCMW heen (5,41 dagen in eerste kwartaal 2012 of een stijging met 20%).

Bij nader onderzoek van de cijfers stelde Cédric Verschooten vast dat het verzuimpercentage het laagst ligt bij de staf ouderenzorg (1,43 dagen op 46 personen in laatste kwartaal 2015 tegenover 1,83 dagen in eerste kwartaal 2012) en het hoogst bij de staf Personeel en Organisatie (10,4 dagen op 34 medewerkers in laatste kwartaal 2015 tegenover 3,38 dagen in eerste kwartaal 2012). 

Opgedeeld naar leeftijd zien we een daling van het verzuimpercentage in de leeftijdscategorie 20-24 jaar (4,21 dagen naar 2,95 dagen in dezelfde referentieperiodes), alsook een daling in de leeftijdscategorie 45-49 jaar (7,38 dagen naar 6,73 dagen).  De sterkste stijging is niet in de hoogste leeftijdscategorie 60+ vast te stellen maar in de categorie 55-59 jaar. Daar neemt het verzuimpercentage toe van 6,84 dagen naar 10,33 dagen.

Opvallend is ook dat de stijging van het verzuimpercentage bij statutairen dubbel zo groot is als bij contractuelen: +14% voor contractuelen en +30% voor statutairen, en dit over alle leeftijden en diensten heen.

De gemiddelde afwezigheidsduur bij de OCMW-medewerkers bedroeg eind 2015 16,98 dagen (tegenover 14,12 dagen in het eerste kwartaal van 2012 of een stijging van 20%).  Er is een sterke daling van de gemiddelde afwezigheidsduur bij het Woon- en zorgcentrum Heiveld met meer dan 26% van 26,98 dagen naar 19,97 dagen (163 medewerkers). Dit is een positieve evolutie.  In 3 diensten zijn er sterkere stijgingen vast te stellen die volgens raadslid Verschooten opvolging behoeven. (stafdiensten personeel en organisatie: +207%, diensten secretaris en kabinetten: +187% en medewerkers lokale dienstencentra: +171%. Het gaat in totaal om 190 medewerkers binnen deze drie diensten.)

Het OCMW Gent organiseert intervisiemomenten omtrent het thema ‘aanwezigheid’.  De afgelopen jaren vonden regelmatig dergelijke momenten plaats met leidinggevenden waar, aan de hand van concrete casussen, beleidsaanbevelingen en acties voorgesteld worden.  Binnen een lerende organisatie is dit een belangrijk werkinstrument.  Zo werden er als gevolg van deze momenten meer medische controles georganiseerd dan enkel bij een derde afwezigheid, werden meer controles ingebouwd bij veelverzuim en werd het beleid inzake gespreksvoering met frequent afwezigen op vraag van de leidinggevenden versoepeld.  Vanaf de derde afwezigheid tijdens een werkjaar wordt aan de leidinggevende gevraagd een ziekteverzuimgesprek met de medewerker te organiseren.  In 2015 werden er 1282 meldingen aan de leidinggevenden verstuurd (tegenover 1396 in 2012) en in 42,12% van de gevallen vond ook effectief een gesprek plaats.

Er werden in 2015 in totaal 382 medische controles uitgevoerd bij afwezige medewerkers (stijging van 15% ten opzichte van 2013 (meest recente beschikbare cijfers), waarbij in totaal 400 ziektedagen gerecupereerd werden (+15%).

Cédric Verschooten concludeert: “Op basis van de analyse die ik uitvoerde op de verkregen cijfers blijkt dat het OCMW behoorlijk goed scoort inzake aanwezigheid. Alleszins moet er rekening gehouden worden met het feit dat heel wat medewerkers, zowel van de sociale dienst als van ouderenzorg andere mensen begeleiden en helpen in vaak moeilijke omstandigheden. Het is daarom normaal dat zij meer aan stress blootgesteld worden.  Nader onderzoek toont echter aan dat de evolutie van de cijfers wel waakzaamheid verdient: zowel het absenteïsme als de duurtijd nemen toe.”

Raadslid Verschooten stelde ook expliciet de vraag naar opvolging en registratie van burn-out.  Omwille van privacyredenen wordt dit niet geregistreerd.  Er werd in 2015 wel een welzijnsbevraging bij de OCMW-medewerkers georganiseerd (1130 respondenten) waar het risico op burn-ou bevraagd werd.  Hieruit bleek dat het OCMW onder de benchmark in de sector zit qua burn-out: 16% van de bevraagde medewerkers haalde een hoge score op een risico op burn-out. Dit ligt lager het risico van 23% dat door de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE werd opgemeten bij de referentiegroep. OCMW-medewerkers hebben daarentegen een hogere uitval dan gemiddeld op vlak van sociaal belastende factoren.

Cédric Verschooten: “Ik acht het raadzaam dat het OCMW nadenkt over acties specifiek gericht op vermijden van burn-outs.  Omdat onze medewerkers aan hulpverlening doen van mensen die zich in precaire omstandigheden bevinden, is het des te meer noodzakelijk om via een goed welzijnsbeleid op het werk ook monitoring te doen van oorzaken die tot burn out kunnen leiden en hier acties aan te koppelen.  Een specifiek actieplan terzake kan hiertoe bijdragen.  Onze fractie is vragende partij om dergelijk plan te ontwikkelen.

Biografie: Cédric Verschooten legde begin januari 2016 opnieuw de eed af als raadslid bij het OCMW Gent.  Hij zetelde reeds als raadslid in het Gentse OCMW van 2006 tot en met 2012.  In 2012 besliste hij zich te concentreren op zijn professionele activiteiten op het kabinet van toenmalig staatssecretaris Maggie De Block , alwaar hij adjunct-kabinetschef was, onder andere bevoegd voor alle OCMW’s in ons land. Thans legt hij zich naast de individuele dossiers toe op de gevolgen van de vluchtelingencrisis op het Gentse OCMW en op het activeringsbeleid van het OCMW.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.