Controles Pantserschipstraat

30 mei 2016

Momenteel vinden ingrijpende wegenwerken plaats zowel langs de Wondelgemkaai als de Pantserschipstraat. De bewoners van het stukje Pantserschipstraat tussen de Zeestraat en de Zeeschipstraat  maakten zich al voor de eigenlijke start van de werken zorgen over het sluipverkeer als gevolg van die werken.

De praktijk gaf hen gelijk. Dagelijks worden ze geconfronteerd met vrachtwagens die het inrijverbod van de straat negeren, en aan hoge snelheid de straat doorkruisen. De hinder werd al meermaals gemeld aan de betrokken diensten, maar men heeft de indruk dat er tot nu toe weinig gevolg aan werd gegeven. Begin april werd door uzelf aan de politie gevraagd ter plaatse controles uit te voeren.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hoeveel controles werden inmiddels uitgevoerd in de Pantserschipstraat?
  • Op welke tijdstippen en wat was het resultaat van deze controles?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Wegenwerken brengen altijd hinder met zich mee en de verkeersstroom heeft enige tijd nodig om zijn weg te vinden. Tevens was de Pantserschipstraat aangeduid als omleidingsweg. Daartoe werd het inrijverbod voor vrachtwagens C 23 "uitgezonderd plaatselijk verkeer" afgedekt en vervangen door een snelheidsbeperking van 30 km:u-bord C 43.

Het wijkcommissariaat voerde observatgies uit en kon vaststellen dat er een toename was van vrachtverkeer en dat dit uiteraard voor meer hinder zorgt. Verbaliserend optreden kon niet gezien het inrijverbod was opgegeven (in tegenstelling tot wat in toelichting staat verwoord) was het doorrijden in beide richtingen toegestaan gelet op omleidingsweg en éénrichting in Wondelgemkaai.

De klacht naar sluipverkeer valt ook te nuanceren gezien de Pantserschipstraat een omleidingsweg is, dit ter ontlasting van de Zeeschipstraat (N456) en vermijden van fileleed op deze drukke as, wordt die ook meer gebruikt dan voor de werken.

De klacht naar het niet respecteren van de snelheidsbeperking 30 km/u. n.a.v. werken (klachten hoofdzakelijk ontvangen na 10 mei), werd eveneens opgenomen door de Verkeersdienst. Uit ervaring weten wij dat er enerzijds wat tijd nodig is om de nieuwe situatie bekend te maken, anderzijds wenst niemand meer hinder, ook al zijn deze werken noodzakelijk en is bijkomende hinder onoverkomelijk? Meer verkeer zorgt ook voor perceptie van meer hinder en te snel rijden. Deze klacht werd behandeld zoals alle andere klachten inzake onaangepaste snelheid nl. vooreerst objectiveren via SIB-metingen van het Mobiliteitsbedrijf.

Uit navraag bleken de data niet recent en dateerden reeds van 2014. Er waren metingen met snelheidsbeperking van 50 km/u. Deze resulteerden in een V85 tussen 52 en 53 km/u. In principe dus geen reden tot effectieve snelheidscontroles, gelet op de V85 die zeer dicht ligt bij de toegestane snelheid.

Nieuwe SIB-metingen werden aangevraagd, dit rekening houdend met de gewijzigde verkeerssituatie en zullen zo snel als mogelijk uitgevoerd worden door het Mobiliteitsbedrijf (staan op de lijst om in te plannen).

De Politie wacht de resultaten af. Als dee V85 groter is of gelijk aan 36 km/u. zal de Verkeersdienst effectieve snelheidscontroles uitvoeren. Er zal inmiddels nagegaan worden door de Verkeersdienst waar de beste opstelplaats is en of dit met een anoniem voertuig of met de LIDAR zal worden uitgevoerd.

Bij wegenwerken worden zo goed als altijd snelheidsbeperkingen opgelegd. Het is niet altijd mogelijk om onmiddellijk op te treden. Vooreerst moet de verkeersstroom zich aanpassen aan de werken. De duur van de werken speelt eveneens een rol in het nuttig zijn van controles. Gezien de werken nog duren tot het voorjaar van 2017 zullen bovenvermelde klachten verder opgevolgd worden door de Verkeersdienst, in samenspraak met betreffend wijkcommissariaat en in overleg met het Mobiliteitsbedrijf en het Agentschap Wegen en Verkeer, teneinde de hinder te beperken voor zover dit mogelijk is. De werken zijn broodnodig om de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren.

Daniel Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.