Verkeersborden m.b.t. parkeren

23 juni 2016

De wegcode bevat een gemeenschappelijke bepalingen voor de verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) die stelt dat de staanders of steunen, en zoveel mogelijk de achterkant, van deze verkeersborden een oranje kleur moeten hebben.

In Gent maken we vooral gebruik van zoneborden (E9b) met het opschrift “betalend” of “bewoners”. In heel wat gevallen zijn de staanders of steunen waarop deze borden, maar ook andere parkeerborden, zijn bevestigd niet oranje van kleur maar grijsgroen.

Via de pers vernamen we dat dit in veel steden en gemeenten het geval is, maar dat het aanleiding kan geven tot het met succes betwisten van een parkeerretributie of -overtreding.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Is men zich bewust van de niet conforme signalisatie m.b.t. het parkeren?
  • Kan men inschatten over hoeveel borden het gaat?
  • Heeft dit in Gent aan aanleiding gegeven tot betwistingen en hoe werd hier mee omgegaan?
  • Werden inmiddels de nodige maatregelen genomen om nieuwe en of te vervangen borden, bijvoorbeeld bij de uitrol van het parkeerplan, overeenkomstig de wegcode te plaatsen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Is men zich bewust van de niet conforme signalisatie m.b.t. het parkeren?

Men is zich er van bewust dat niet alle signalisatie met betrekking tot stilstaan en parkeren geplaatst is volgens het artikel 11.4.1.1° van het MB 11.10.1976. Er is echter ook bepaald dat de weggebruikers de verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen in acht moeten nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van  KB 1/12/1975  zijn aangebracht. Een verkeersteken is ‘regelmatig in vorm’ wanneer het overeenstemt met het model voorzien in het Verkeersreglement. Oranje palen hebben niets te maken met de regelmatigheid naar de vorm van het verkeersbord. Of een verkeersbord al dan niet op een oranje paal geplaatst is, heeft geen invloed op de verplichting voor de weggebruikers om het verkeersbord na te leven.


Kan men inschatten over hoeveel borden het gaat?

Wij kunnen niet achterhalen over hoeveel borden het precies gaat.

In Gent staat momenteel ook heel veel niet-verplichte signalisatie met betrekking tot stilstaan en parkeren, bijvoorbeeld herhalingsborden van het zonale parkeerregime of aanduiding van het einde van een parkeerreglementering ter hoogte van een kruispunt. Aangezien deze borden facultatief zijn en bijgevolg geen juridische waarde hebben, maakt het op zich niet uit op welk kleur paal deze worden geplaatst.

Momenteel is de uitrol van parkeerplan 2020 bezig en werden reeds een groot aantal borden inzake stilstaan en parkeren gewijzigd.


Heeft dit in Gent aan aanleiding gegeven tot betwistingen en hoe werd hier mee omgegaan?

Er zijn reeds een aantal retributies betwist met betrekking tot signalisatie die niet op oranje paal staan. Het argument niet op een oranje paal is geen reden tot annuleren van een retributie. In vele gevallen gaat het om niet-verplichte signalisatie zoals hierboven omschreven en is de betwisting onterecht. In de gevallen waarbij het gaat om verplichte signalisatie, die niet op een oranje paal bevestigd is, maar waar het bord voldoende zichtbaar en naar vorm regelmatig is, dan zijn wij van mening toegedaan dat de weggebruiker dit bord moet respecteren en wordt de retributie eveneens niet geannuleerd.


Werden inmiddels de nodige maatregelen genomen om nieuwe en of te vervangen borden, bijvoorbeeld bij de uitrol van het parkeerplan, overeenkomstig de wegcode te plaatsen?

Bij de uitvoering van het parkeerplan worden sowieso alle nieuwe signalisatieborden op oranje palen gezet. Eveneens wordt momenteel de reeds bestaande signalisatie in alle straten van Gent gecontroleerd en vastgelegd in aanvullende verkeersreglementen. Hierbij hebben de controleurs ook aandacht voor parkeersignalisatie en de oranje palen. Dit is echter een project dat nog ruim anderhalf jaar zal duren opdat alle signalisatie gecontroleerd is.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.