Parkeertarieven UZ Gent - parkeeromgeving Nieuw-Gent

11 mei 2017

Omwonenden van het UZ Gent en bewoners van Nieuw-Gent worden geconfronteerd met een hoge parkeerdruk in hun buurt en wijten die deels aan de tariefzetting van het parkeren op de UZ-campus. De onmiddellijke omgeving van UZ Gent ligt in de groene tariefzone. In Nieuw-Gent is grotendeels nog geen betalend parkeren van toepassing.

In de groene tariefzone kan, net als op de UZ-campus, 30 minuten gratis geparkeerd worden. Daarna betaalt men 80 ct. per uur met een maximum dagtarief van 3 euro. De parkeertarieven op de UZ-campus zijn 5 euro voor 3 uur (i.p.v. 2,40 euro voor straatparkeren) + 1 euro per bijkomend uur met een maximum dagtarief van 10 euro. Met andere woorden: dubbel zo duur als straatparkeren en zelfs het drievoud voor het dagtarief. Voor patiënten is er weliswaar een gereduceerd tarief van 2,50 euro voor 3 uur, maar ook dat is duurder dan het straatparkeren.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hoe beoordeelt u deze situatie?
  • Werd bij de invoering van de groene tariefzone overleg gepleegd met het UZ Gent?  Zo ja, wat was het resultaat van dit overleg?
  • Werd vanuit het UZ Gent overleg gepleegd met de stad n.a.v. de tariefzetting op de UZ-campus?
  • Hoe verhouden zich het bewonersparkeren, het bezoekersparkeren en het kortparkeren (handelszaken) tot elkaar in de groene tariefzone? Is deze verhouding in evenwicht met de parkeerbehoeften in de omgeving?
  • Gaat u alsnog overleg plegen met het UZ Gent?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Wij kregen recent ook een aantal meldingen over een gestegen parkeerdruk in de wijk Nieuw Gent.

We nemen deze meldingen mee in de evaluatie van het parkeerplan.

Momenteel worden de nieuwe parkeerzones en – tarieven geëvalueerd. Concreet wordt bekeken hoe de parkeerdruk en parkeerduur geëvolueerd is na de invoering van de nieuwe parkeertarieven en parkeerzones. Deze meting gebeurt zowel in de zones met betalend parkeren als de naastliggende zones zonder parkeerregime. Het eindrapport van deze evaluatie over alle parkeerzones heen zal in februari 2018 worden voorgesteld.

Dit najaar zullen we echter al een eerste evaluatie van de randen van het parkeerplan opmaken, en eventuele aanpassingen voorleggen aan de gemeenteraad.

Er zijn regelmatig gesprekken met de UZ in kader van de geplande verbouwingen op deze site.

Er is geen specifiek overleg geweest met het UZ i.v.m. hun parkeertarieven. Tijdens de gesprekken over hun verbouwingsplannen heeft het UZ aangegeven dat zij hun parkeertarieven aangepast hebben omdat ze een toestroom van parkeerders verwachten die door de doortrekking van tramlijn 4 de parking van het UZ als P&R-parking zouden gebruiken.

Maar het UZ heeft de aanpassing van de tarieven autonoom beslist, wat ook logisch is voor de uitbater van een private parking.

In het kader van de geplande verbouwingen en de opmaak van een masterplan op deze site, is aan het UZ gevraagd een MOBER (Mobiliteitseffectenrapport) op te maken. De tariefzetting zal één van de te onderzoeken punten zijn. 

We hebben op dit moment geen gegevens over de verhouding tussen de verschillende types voorbehouden plaatsen en de parkeervraag. Het is in ieder geval ook de vraag of we vraagvolgend dan wel sturend willen zijn in deze omgeving. Want vraagvolgend zou natuurlijk kunnen betekenen dat je de werknemers en de bezoekers van het UZ faciliteert.

Maar ook deze analyses worden meegenomen in het parkeeronderzoek. Meer hierover dus in het najaar.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.