Evaluatie actieplan vroegtijdig schoolverlaten

20 november 2017

Onderwijs is één van de pijlers van onze samenleving. De uitdagingen zijn – in het bijzonder in een stedelijke context – niet gering. Nog steeds te veel jongeren verlaten de schoolbanken zonder kwalificatie. Deze vroegtijdige schoolverlaters betreden de samenleving en de arbeidsmarkt in een zeer kwetsbare startpositie met alle gevolgen van dien.

Om oplossingen te vinden voor deze problematiek werd in 2015 het ‘Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten’ voorgesteld. Het plan omvat 9 ambities waaraan in totaal 30 acties zijn verbonden met als doel de ongekwalificeerde uitstroom van de Gentse jongeren terug te dringen. Ondertussen zijn we bijna 3 jaar verder en is het tijd voor een eerste evaluatie van het actieplan.

Concreet heb ik volgende vragen:

Kan u mij een globaal overzicht bezorgen van:

  • de door de stad gefinancierde projecten die werken aan het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom cf. het actieplan;
  • de daaraan gekoppelde respectievelijke middelen;
  • de respectievelijk bereikte output per gefinancierd project. Concreet: welke outputindicatoren werden vooropgesteld en in hoeverre werden deze tot op heden al dan niet behaald.

Is het ten slotte mogelijk om een globaal resultaat weer te geven. M.a.w. is de ongekwalificeerde uitstroom op heden teruggedrongen ten opzichte van de start van het actieplan? Concreet: wat is op heden het globaal verschil procentueel en in naakte cijfers?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

U vindt een overzicht van de acties die momenteel lopen in het kader van het actieplan VSV (bijlagen 1 en 2).

In een tweede overzicht vindt u ook een ruimer overzicht van acties en projecten die niet rechtstreeks onder het onderwijscentrum vallen maar die wel mee in de scope worden genomen.

Op de Regiegroep Onderwijsbeleid Gent werd beslist om concreet te starten met een pilootproject tegen VSV in 12 scholen (6 scholen van januari 2017 tot augustus 2018 (= ronde 1), 6 scholen van september 2017 tot augustus 2019 (= ronde 2)).

Deze werden netoverschrijdend geselecteerd uit verschillende onderwijsvormen (ASO,TSO,BSO, DBSO, BuSO) op basis van het procentueel aantal leerlingen van de 1e/ 2e graad die aantikken op 4 OKI- indicatoren (taal, opleiding moeder, buurt, schooltoelage);  in het BuSO op basis van het absolute aantal leerlingen in OV3 en OV4.


Voor ronde 1 zijn dit:

Benedictuspoort, BuSO Sint-Jozef, DBSO Centrum Leren en Werken, HTISA, KTA Gito Groenkouter, KTA Mobi
https://qbesluitstad.gentgrp.gent.be/do/decree/detail?id=251597


Voor ronde 2 zijn dit:

BuSO Bert Carlier, CDO De Rotonde, GO! Lyceum, OLVI, PHTI, VIP-school
https://qbesluitstad.gentgrp.gent.be/do/decree/detail?id=264503


Al deze scholen lopen een traject i.f.v. het opstellen van een schooleigen actieplan dat:

  • Schoolspecifiek, aansluit bij de noden van de school
  • Met oog voor alle betrokkenen: leerlingen, klas, leerkrachten, school(beleid), buurt en ouders, andere stakeholders
  • Met oog voor verschillende niveaus van de preventiepiramide
  • Met duidelijke prioriteiten
  • Met aandacht voor het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom.


De prestaties werden als volgt geconcretiseerd: (zie bijlage 3)

Scholen uit de eerste ronde moeten hun prestaties opleveren tegen 31/08/2018. Scholen uit de 2de ronde tegen 31/08/2019

Scholen zijn momenteel volop bezig hun schooleigen actieplannen op te stellen en uit te rollen. Voor een concrete evaluatie is het nog te vroeg.

Voor wat de cijfers vroegtijdig schoolverlaten betreft is het steevast wachten op Vlaanderen. De laatste cijfers kregen we in februari 2017 en handelden over schooljaar 2014-2015.

(Het actieplan startte pas in  april 2016)

Toen het actieplan werd opgesteld werd rekening gehouden met de toen beschikbare cijfers uit 2010-2011 nl. 17.4% ofwel 773 jongeren.

Sindsdien is er een merkbare daling in het aantal vroegtijdig schoolverlaters.

In 2014-2015 daalde het cijfer naar 14% ofwel 576 jongeren.

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/gemeenterapporten-over-vroegtijdig-schoolverlaten-voor-het-secundair-onderwijs

Evolutie vroegtijdig schoolverlaten (VSV) in Gent (vestigingsplaats) (bijlage 4)

Aandeel van Gent in het Vlaamse cijfer: is voor het eerst gedaald van boven de 8% naar 7,5%.

Aantal vsv’ers in Gent daalt sneller dan gemiddeld in Vlaanderen.

Antwerpen zakt ook, Mechelen en Leuven stijgen opnieuw na een paar jaren daling, Oostende schommelt.
Totale aandeel van centrumsteden is wat gezakt (van 58,5-59% naar 57,9%).

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd


Bijlagen:

bijlage 1: 2017_SV_00533_bijlage1.docx
bijlage 2: 2017_SV_00533_bijlage2.docx
bijlage 3: 2017_SV_00533_bijlage3.docx
bijlage 4: 2017_SV_00533_bijlage4.docx

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.