Tussenkomst Sami Souguir in de gemeenteraad over het mobiliteitsplan

28 september 2015

Mijnheer de burgemeester, Collega's,

Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken. Het plan dat hier vanavond definitief ter goedkeuring voorligt, is de eerste globale visie op de toekomst van de mobiliteit in onze stad sinds 1997.

Een visie collega's, dat is wat hier vanavond voorligt, namelijk een 'strategische mobiliteitsvisie', een plan dat in grote lijnen de richting aantoont waar we naartoe willen, maar waarvan de acties nog verder moeten uitgewerkt en geconcretiseerd worden.

Niemand betwist dat Gent sinds 1997 fel is veranderd en dat er "iets" moet gebeuren om de veiligheid, leefbaarheid én bereikbaarheid van onze stad in de toekomst verder te garanderen. Onze stad verkeersveiliger, leefbaarder, bereikbaarder én gezonder maken zijn de uitgangspunten van het mobiliteitsplan.

Dat zijn ze ook: langetermijndoelstellingen met een tijdshorizon die op 2030 ligt.

Hoewel niemand het mobiliteitsplan in eerste instantie regelrecht leek af te schieten, is er vandaag heel wat kritiek te horen. Kritiek vanwege de vele files, wegenwerken en omleidingen.

De coördinatie, communicatie en vooral signalisatie van de talrijke, voor alle duidelijkheid noodzakelijke, openbare werken is voor de Open Vld-fractie onvoldoende.

Wij zijn er ons van bewust dat de meeste werken door andere overheden en instanties worden uitgevoerd én noodzakelijk zijn. We hebben overigens lang geklaagd dat het Vlaamse Gewest nauwelijks in het Gentse wegennet investeerde. Nu is men dit blijkbaar ruim aan het goedmaken, maar het is én blijft terechte kritiek waaraan dus moet gewerkt worden, en waarvoor de schepen vorige week nog de oprichting van een Task Force aankondigde in de Commissie. Ik had, straks, dan ook graag de stand van zaken vernomen m.b.t. de operationalisering van deze Task Force.

Collega’s, voor Open Vld terechte kritiek dus, maar die op zich inhoudelijk niets te maken heeft met dit mobiliteitsplan.

Ook over het verkeerscirculatieplan is vandaag heel wat kritiek te horen. Het circulatieplan mag dan wel één van de basiselementen van dit mobiliteitsplan zijn, er werd immens veel aandacht aan besteed terwijl de concrete uitwerking ervan eigenlijk nog volop aan de gang is. Er werden zelfs al cruciale wijzigingen aangebracht: bijvoorbeeld het tweerichtingsverkeer dat zal behouden blijven in de Wondelgemstraat.

Ik wil toch nog even het doel van het circulatieplan benadrukken: namelijk het weren van doorgaand verkeer uit de stad, verkeer dat géén bestemming heeft in de binnenstad zodat de binnenstad terug vlotter bereikbaar wordt voor wie er wél moet zijn, ook met de auto. Want de uitvoering van dit mobiliteitsplan betekent géén anti-autobeleid, het centrum blijft voor iedereen bereikbaar: ook met de auto.

In de plannen zoals we ze tot nu toe kennen, blijven alle parkings bereikbaar vanuit twee richtingen, de belangrijkste parkings - namelijk de Vrijdagsmarkt en Sint-Michiels - zelfs vanuit drie richtingen.

En geef toe, collega’s, als we met de auto tot in de Volderstraat en tot vlakbij het Stadhuis kunnen blijven rijden, kan men moeilijk beweren dat het centrum ontoegankelijk wordt gemaakt.


Collega’s,

Concreet zullen we het circulatieplan pas kunnen beoordelen als het in zijn definitieve vorm gegoten is en hier voorligt.

Voor onze fractie zijn de randvoorwaarden voor de invoering van het mobiliteitsplan alvast duidelijk: namelijk een vlotte doorstroming op de R40, een gevoelige toename van de capaciteit van Park and Rides langs de R40 en de noodzakelijke verkeerstechnische aanpassingen van verschillende kruispunten, in het bijzonder de Heuvelpoort en de Sint-Lievenspoort.

Zoals ik eerder al heb aangegeven, ook onze bezorgdheid blijft dat we met twee snelheden gaan werken: een Gentse snelheid enerzijds, en wachten op Vlaams niveau anderzijds. We zijn dan ook tevreden dat de burgemeester via zijn Open Brief reeds duidelijk heeft aangekondigd, dat het circulatieplan volgend jaar niet zal worden ingevoerd, zonder de realisatie van deze noodzakelijke randvoorwaarden.

Mijnheer de schepen, bevestigt u dat het plan pas wordt ingevoerd nadat de gestelde randvoorwaarden zijn vervuld?

Graag een duidelijk antwoord vanavond.


Collega’s,

Dit mobiliteitsplan gaat verder dan het circulatieplan dat zich vooral op de binnenstad focust en is, nogmaals, een langetermijnvisie met het jaar 2030 als tijdshorizon. Ik denk maar aan:

  • de vertramming van de lijnen 3 en 7, twee lijnen die een noord-zuid- en oost-west-as doorheen de stad moeten vormen;
  • een alternatief voor de bestaande B401 en het E17-viaduct in Gentbrugge, en een kwalitatieve Sifferverbinding, niet alleen noodzakelijk voor de leefbaarheid, maar ook voor onze haven;
  • de uitbreiding van het trottoir-actieplan, die moet toelaten om tot een versnelde heraanleg van voetpaden over te gaan;
  • en, de uitbouw van veilige fietsroutes die de rand en de deelgemeenten verbinden met het centrum, én de deelgemeenten onderling.

Het zijn maar een aantal voorbeelden die moeten bijdragen tot de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze stad, waarbij duidelijk is dat we zullen moeten blijven ijveren bij de Vlaamse overheid voor onder meer de realisatie van de noodzakelijke uitbreiding van het openbaar vervoer, zowel in amplitude als in frequentie.


Collega’s,

Het mobiliteitsplan is een plan waarvan de uitvoering een belangrijke impact zal hebben op iedereen die in deze stad woont, leeft, werkt, winkelt of school loopt. Alles valt of staat met goede en duidelijke communicatie.

De ervaring leert dat het goed uitleggen van het mobiliteitsplan en de draagwijdte ervan, al kan zorgen voor meer inzicht en minder ergernissen. Vandaag doen er nogal wat misverstanden de ronde die mensen op een verkeerd been zetten en jammer genoeg, zelfs voor polarisatie zorgen. We moeten dit koste wat het kost vermijden door goed en duidelijk te communiceren.

Communicatie is essentieel: zowel voor, tijdens als na de invoering van de maatregelen van dit mobiliteitsplan en in het bijzonder van het circulatieplan.

Mijn fractie vraagt dan ook, méér dan vandaag het geval is, te investeren in een goede communicatie, door de Gentenaars, bedrijven en handelaars duidelijk te informeren en ongerustheid waar mogelijk weg te nemen.

Naast infosessies, folders en websites vraagt de Open Vld-fractie om zo snel als mogelijk een goed werkend "infopunt Mobiliteitsplan" op te richten waar burgers, handelaars en bedrijven terecht kunnen met vragen, suggesties of opmerkingen. In het bijzonder kijken wij richting Gentinfo, dat, wat ons betreft, hiertoe extra mag bemand worden.

Enkele 'experten' achter de telefoonlijnen zouden mensen "op maat" moeten kunnen helpen zoals bvb. oudere mensen die geen gebruik maken van de routeplanners en die willen weten hoe ze naar hun kinesist of kapper kunnen geraken.

Mijnheer de schepen, ik heb u hierover reeds een vraag gesteld tijdens de commissie, en herhaal mijn vraag vanavond: gaat u een infopunt mobiliteitsplan oprichten? Zo ja, tegen wanneer?


Collega’s, ik rond af.

Zoals ik eerder al aangaf, zijn we ervan overtuigd dat we met dit mobiliteitsplan kiezen voor een toekomstgericht project.

De kracht van dit project zal moeten liggen in de implementatie ervan.

Onze fractie staat achter deze mobiliteitsvisie en zal deze dan ook goedkeuren. Deze strategische visie goedkeuren is één zaak, ze uitvoeren, permanent evalueren en bijsturen waar nodig, is een andere zaak. We zullen de verdere uitvoering dan ook nauwgezet opvolgen.

Ik dank u voor uw aandacht.

Sami Souguir
Fractievoorzitter Open Vld

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.