Vragen en tussenkomsten

18 februari 2021 - Tijdens het vragenuur van oktober vroeg gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot naar de evaluatie van de tijdelijke fietsstallingen in de binnenstad. Schepen voor mobiliteit Watteeuw gaf toen aan dat de evaluatie nog in volle opmaak was. Lees meer...

 


18 februari 2021 - Sedert een aantal jaren werkt PZ Gent samen met Natuurpunt, door hun afgeschreven ICT-materiaal te schenken aan een bedrijf dat samenwerkt met Natuurpunt. Hierdoor kunnen met de opbrengsten bomen aangeplant worden. Lees meer...

 


17 februari 2021 - De Gentse schepen voor mobiliteit maakt deze legislatuur verder werk van een fietsparkeerplan waarbij op wijkniveau wordt gewerkt. Dringende aanvragen waarbij niet gewacht kan worden tot wanneer de wijk wordt onderzocht waarop ze betrekking hebben, worden ad hoc behandeld. Lees meer...

 


17 februari 2021 - Indien een aanvrager het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en schepenen aangaande omgevingsvergunningen beschikt hij of zij over een rechtsmiddel: er kan beroep worden aangetekend bij de Bestendige Deputatie. Nadien kan men zich ook nog wenden tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Lees meer...

 


11 februari 2021 - De wijken Muide en Meulestede kampen al geruime tijd met verkeersoverlast en -onveiligheid. Sinds de aanvaring van de Meulestedebrug en de herstelling van de brug is de mobiliteit in deze wijken problematisch geworden. Het gebied kreunt onder de enorme toevloed van verkeer dat zijn weg zoekt door de woonwijken. Lees meer...

 


11 februari 2021 - De wijken Muide en Meulestede kampen al geruime tijd met verkeersoverlast en -onveiligheid. Sinds de aanvaring van de Meulestedebrug en de herstelling van de brug is de mobiliteit in deze wijken problematisch geworden. Het gebied kreunt onder de enorme toevloed van verkeer dat zijn weg zoekt door de woonwijken. Lees meer...

 


9 februari 2021 - De verkeerssituatie ter hoogte van de oversteekplaats aan de ingang van het Parkbos Portaal Grand Noble te Sint-Denijs-Westrem en de Overmeersstraat (haaks op het Kasteel Borluut) is niet optimaal. Er zijn geen wegmarkeringen noch zebrapaden. Dit levert gevaarlijke toestanden op omwille van de vele fietsers die daar oversteken. Lees meer...

 


8 februari 2021 - De stad zet sterk in op kleinschalige buurtsportinfrastructuur: trapveldjes, street workouts,... Terecht, het is de ideale manier om mensen aan het bewegen te krijgen, op de meest laagdrempelige manier. Lees meer...

 


4 februari 2021 - Een groenbuffer wordt, in functie van een goede ruimtelijke ordening, aangelegd op het gebied dat een buffer noodzakelijk maakt om de hinder naar de naastliggende bestemming te beperken.  Lees meer...

 


4 februari 2021 - Op het Moscouviaduct zijn enkele maanden geleden snelheidsbegrenzende paaltjes en rijbaankussens aangelegd. Er wordt te vaak veel te snel gereden en maatregelen drongen zich op. Lees meer...

 


<<  1   4   5   6   7   8   10   25   50   100   172     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.