Taxidienst Uber in Gent

17 september 2015

Gebruikers van de Amerikaanse taxidienst Uber konden proefondervindelijk vaststellen dat Uber recent onaangekondigd van start ging in Gent. Uit uw reactie in de pers blijkt dat het stadsbestuur hiervan niet op de hoogte was en u enkel een kennismakingsgesprek had met de vertegenwoordigers van Uber.

Concreet heb ik hierover volgende vragen:

  • Hoe verhoudt Uber zich op dit moment tot het taxidecreet en het stedelijk reglement inzake taxidiensten?
  • Wat is het standpunt ten aanzien van deze alternatieve taxidienst en zullen desgevallend verdere stappen worden ondernomen?
  • Heeft u inmiddels een onderhoud gehad met de vertegenwoordigers van Uber over de opstart in Gent? Zo ja, wat was het resultaat van dit onderhoud?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Vooreerst is het belangrijk om te benadrukken dat er op vandaag nog steeds geen officiële vraag is gekomen van Uber om te starten in Gent. Er is een kennismakingsgesprek geweest eerder dit jaar en sindsdien heeft er geen overleg meer plaatsgevonden.

Wij hebben net als u en iedereen in de krant gelezen dat er minstens 1 Uber-wagen op minstens 1 dag kon gereserveerd worden via de Uber-app. Diezelfde dag was die al terug uit de app verdwenen en liet Uber in een persbericht weten dat ze niet zijn gestart in Gent en dit ook nooit zouden doen zonder voorafgaandelijk overleg met het stadsbestuur.

Sindsdien zijn er geen incidenten meer gemeld en heeft het team taxi’s van de politie dus ook nog niet moeten optreden.

Volgens de analyse van de politie en conform gerechtelijke uitspraken in Brussel, is Uber op dit moment wel degelijk strijdig met het taxidecreet. Het betreft bezoldigd personenvervoer en dat valt onder strikte regels. Ik blijf dan ook bij mijn standpunt dat Uber enkel in Gent zou kunnen opereren als ze voldoen aan alle wettelijke vereisten. Over hoe we precies kunnen en zullen optreden, moet nog verder overlegd worden. Uit juridische precedenten blijkt alvast dat de inbeslagname van voertuigen mogelijks een optie is.

Tegelijkertijd juich ik innovatie in de taxisector toe en beschouw ik het als een uitdaging om ook binnen de bestaande sector de klantvriendelijkheid te verhogen door bijvoorbeeld de introductie van apps en mobiele betaalmogelijkheden.

Dit alles staat ook op de agenda van het volgende taxioverleg volgende week. Uiteraard zullen wij hierover verder in dialoog treden met de sector.

Tot slot wil ik nog meegeven dat ik verneem dat er op Vlaams niveau wordt gewerkt aan een juridisch kader voor dit soort diensten en mogelijks aan de herziening van het taxidecreet. We zullen dit uiteraard vanuit Gent op de voet opvolgen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.