Vragen

15 oktober 2015 - In 2012 organiseerde De Lijn voor het eerst een tevredenheidsmeting bij de lokale besturen. Dit najaar wordt een tweede meting uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De 308 gemeenten in Vlaanderen kunnen dan opnieuw hun mening geven over de samenwerking met de vervoermaatschappij. Alle domeinen komen daarbij aan bod: het aanbod van De Lijn, aanpak van omleidingen, derdebetalerssytemen, de doorstroming van bussen en trams, halteaccommodatie, communicatie naar de inwoners en de gemeenten toe, enzovoort. Lees meer...

 


15 oktober 2015 - Naar aanleiding van mijn vraag over THOR in de commissie van september kondigde u aan op korte termijn werk te maken van de oprichting van een 'Taskforce Minder Hinder' met als doel de coördinatie van de openbare werken in onze stad op korte termijn te verbeteren, in afwachting van de operationalisering van de voorziene overkoepelende minder hinder cel. Tijdens de gemeenteraad van september bevestigde u dat hieromtrent reeds een collegebeslissing was genomen en de dat taskforce op zeer korte termijn operationeel zou zijn. Lees meer...

 


14 oktober 2015 - In het kader van het asbestafbouwplan dat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in 2018 moet voorleggen start OVAM een grootscheeps onderzoek naar alle asbesthoudende materialen in 300 scholen. De lijst met te onderzoeken scholen is representatief samengesteld uit scholen van alle netten en van verschillende bouwjaren. Met de resultaten van het onderzoek wordt dan een extrapolatie gemaakt voor alle 3.700 onderwijsinstellingen. Lees meer...

 


14 oktober 2015 - Naar aanleiding van de voorstelling van de allereerste capaciteitsmonitor verscheen het bericht dat de centrumsteden de komende tien jaar te kampen krijgen met een grote vraag naar bijkomende plaatsen in het onderwijs. Antwerpen spant de kroon, maar uit de prognose blijkt dat als niet ingegrepen wordt ook in Gent in 2020 het tekort zal oplopen tot een tekort van 923 plaatsen in het basisonderwijs en 1.211 plaatsen in het secundair onderwijs (oplopend tot maar liefst 2.728 plaatsen in 2025). Lees meer...

 


14 oktober 2015 - Eerder dit jaar pleitte ik meerdere malen voor een meer flexibele aanpak bij het nieuwe digitale inschrijfsysteem dat bij de STIBO’s gehanteerd wordt voor de voorschoolse, naschoolse en middagopvang (via Tinkelbel). De schepen antwoordde in maart nog dat het systeem wordt geëvalueerd. Lees meer...

 


12 oktober 2015 - Dit jaar vond in Gent tussen 14 augustus en 20 september de derde editie plaats van het succesvolle evenement 1, 2, 3 piano. Iedereen kent ondertussen dit prachtige project dat op een laagdrempelige manier mensen laat proeven van kunst en cultuur. Ook dit jaar stonden er acht piano’s vrij ter beschikking van iedereen op verschillende locaties in de stad. Voor het eerst werd 1, 2, 3 piano ook uitgebreid naar de deelgemeenten Ledeberg en Gentbrugge. Lees meer...

 


12 oktober 2015 - Er zijn bestaan verschillende kanalen (zowel digitaal als gedrukt) om in Gent zicht te krijgen op de actuele culturele agenda. Dit zijn echter allemaal kalenders waar alle culturele activiteiten (tentoonstellingen, concerten, films…) worden in opgenomen. Er is echter geen specifieke aparte kalender voor het nachtleven in Gent met bvb. cluboptredens, DJ-sets, fuiven... Lees meer...

 


2 oktober 2015 - Sedert meer dan een jaar is een parkeermakelaar aangesteld die zich focust op bewonersparkeren. Op termijn zou de parkeermakelaar zelfs uitgroeien tot een team van mensen dat zich met deze problematiek zou gaan bezighouden. Lees meer...

 


28 09 2015 - Mijnheer de burgemeester, Collega's, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken. Het plan dat hier vanavond definitief ter goedkeuring voorligt, is de eerste globale visie op de toekomst van de mobiliteit in onze stad sinds 1997. Een visie collega's, dat is wat hier vanavond voorligt, namelijk een 'strategische mobiliteitsvisie', een plan dat in grote lijnen de richting aantoont waar we naartoe willen, maar waarvan de acties nog verder moeten uitgewerkt en geconcretiseerd worden. Lees meer...

 


28 09 2015 - Het stadsbestuur van Mechelen keurde in juli een actieplan goed dat er een einde moet maken aan het roekeloos rijgedrag van pizzakoeriers en andere huis-aan-huisleveranciers. Het opzet van het actieplan is de problematiek zowel preventief als repressief aan te pakken. De handelaars werd gevraagd een engagementsverklaring te ondertekenen waarin ze zich akkoord verklaren bewust met de problematiek om te gaan en hun bestuurders aan te spreken. Sinds de goedkeuring van het actieplan hebben een aantal gerichte repressieve controleacties al een pak PV’s opgeleverd. Lees meer...

 


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   35     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.