School in je buurt

1 september 2017

Het project School in je buurt, georganiseerd door het Lokaal Overlegplatform, is een verderzetting van het project School in zicht in Gent. Hiermee wil men kansrijke ouders laten kennismaken met scholen in hun eigen buurt, om zo het fenomeen van de concentratiescholen tegen te gaan.

Werd dit project de afgelopen jaren reeds geëvalueerd? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zo neen, wanneer zal dit gebeuren?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het project School in je buurt is een verderzetting van het project School in Zicht dat éénmalig in Gent plaatsvond. Het project startte 6 jaar geleden en had toen als doelstelling:

  • scholen met een groot aantal kansarme kinderen informeren over het belang van sociale mix en doen reflecteren over de drempels voor kansrijke ouders in de eigen school;
  • kansrijke ouders de scholen in hun buurt doen bezoeken en kiezen.

Het project startte bescheiden met 17 deelnemende scholen en een bereik van 82 ouders. Ondertussen werd het ingebed in de werking van Brede School (nog steeds in samenwerking met het Lokaal Overlegplatform) en groeide het uit tot 54 deelnemende scholen met een bereik van 467 ouders. We zien dus dat het aantal geïnteresseerde scholen en het aantal deelnemende ouders stijgt.

Het project wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd. Bij alle edities werd het project zowel bij de ouders als bij de scholen positief onthaald. Bij de recentste evaluatie waren er enkele werkpunten. Naar aanleiding daarvan worden in de volgende editie grote wijken opgesplitst, zal een ronde minimum 3 scholen en maximul 5 tellen en wordt de indeling herbekeken zodat ze logisch is voor de ouders.

Verder stapten we ook af van het orginele idee dat we enkel kansrijke ouders wensen toe te leiden en trachten we ook ouders uit kansgroepen te bereiken. Hier zien we wisselende resultaten. Het lukt nog niet in alle wijken om de ouders te bereiken uit de kansengroepen en om ze te laten deelnemen aan de wijkwandelingen. Daarom zal er worden gezocht naar een formule die wel aanslaat zoals het betrekken van lokale partners. We gaan ervoor dat alle ouders kennismaken met de scholen in hun buurt.

Het verband tussen de wijkwandelingen en de sociale mix is moeilijk te evalueren omdat meerdere factoren een rol spelen bij de schoolkeuze. Voor een goed begrip: wat we inzake sociale mix nastreven, is dat elke school qua samenstelling een afspiegeling wordt van zijn omgeving. Dat is niet noodzakelijk gelijk aan het Gentse gemiddelde (42% IND-leerlingen en 58% nIND-leerlingen). De nagestreefde verhouding varieert naargelang van het deelgebied van (afgerond) 10-90 tot 70-30.

De effecten van de wijkwandelingen op de sociale mix in de scholen moet gezien worden in samenhang met de dubbele contingentering (DC). Hierbij wordt, volgens het decreet opgelegd, op evenredige wijze voorrang gegeven aan zowel kansarme als aan kansrijke kinderen. Bij een evaluatie door het LOP Gent BaO uit 2016 bleek dat, voor scholen met 70% of meer IND-kinderen, de evolutie naar een betere sociale mix beter lukte in scholen die deelnamen aan de wijkwandelinen. Waar wijkwandelingen plaats hadden gevonden, lag het aantal scholen dat (voor de instappertjes) naar een gunstiger sociale mix evolueerde ruim dubbel zo hoog (nl. 46%) dan bij gelijkaardige scholen die niet deelnamen aan de wijkwandelingen (22%). Deze bevinding illustreert hoe beide instrumenten complementair zijn aan elkaar. De DC zorgt voor een meer evenredige instroom, maar dat werkt enkel als:

  • er kinderen geweigerd moeten worden;
  • de vraag naar een plaats vanuit beide groepen voldoende groot is.

De wijkwandelingen helpen die tweede conditie te realiseren. Voor scholen waar de DC niet kan werken (omdat er meer beschikbare plaatsen zijn dan gegadigden), vormen de wijkwandelingen het enige instrument om scholen te helpen evolueren naar een sociale mix die beter in overeenstemming is met hun omgeving.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.