Vernieuwing Hondelee in Zwijnaarde

13 februari 2014

Op 29 januari vond in het Ontmoetingscentrum Zwijnaarde een informatievergadering voor buurtbewoners plaats over de geplande rioleringswerken en de integrale vernieuwing van de Hondelee en Zwartekobenstraat. De bedoeling van deze informatievergaderingen is dat bezorgdheden kunnen worden meegenomen.

Uit de signalen die ik uit de buurt opvang blijken er heel wat bezorgdheden te zijn, meer bepaald over de ingrijpende rioleringswerken waarbij men er, in een deel van de Hondelee, voor kiest de bestaande riolering te vervangen door open grachten. Dit zal niet alleen het straatbeeld ingrijpend veranderen. Men zal hierdoor ook niet meer dwars kunnen parkeren, waardoor heel wat parkeercapaciteit verloren gaat en de toegang tot de woningen zal worden beperkt tot een smalle oprit.

Hoewel nabij de voetbalterreinen wel gekozen wordt voor dwarsparkeerplaatsen waardoor de bestaande parkeercapaciteit behouden blijft vrezen bewoners dat keuzes gemaakt werden op basis van momentopnames en dat de parkeerproblemen, die er nu soms al zijn, alleen maar erger zullen worden.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Waarom werd in de ontwerpplannen gekozen voor het gebruik van open grachten?
  • Zal met de bezorgdheden van de bewoners rekening gehouden worden?
  • Zullen de ontwerpplannen op basis hiervan nog aangepast worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Er werd gekozen voor het gebruik van open grachten omdat het steeds duidelijker wordt dat het niet mogelijk zal zijn klimaatverandering volledig te voorkomen (mitigatie). Een weldoordacht ontwerp van de openbare ruimte kan de gevolgen van de klimaatverandering mee opvangen (adaptatie).

Open water draagt bij om hitte-eilandeffecten, extreme droogte en wateroverlast te beperken. Bijkomende voordelen zijn de positieve beleving van open water en de positieve ecologische effecten, zoals het zelfreinigende vermogen van open waterlopen en een toename van de biodiversiteit. Volgens de krachtlijnen van het integraal waterbeheer moet in de ruimtelijke planning het watersysteem, waartoe grachten behoren, mee worden herkend als een ordenend principe bij de toekenning van functies in een gebied. In de woongebieden moet water als een element van ruimtelijke kwaliteit worden geherwaardeerd.

De grachten dragen bijgevolg bij voor een opwaardering van de kwaliteiten van het ontwerp van Hondelee op verschillende vlakken:

  • Stedenbouwkundig zullen ze in het geval van Hondelee instaan om het landelijk karakter te versterken. Door het invoeren van de grachten kunnen we het huidige overgedimensioneerde verkavelingsbeeld breken.
  • Op hydraulisch vlak staan de grachten enerzijds in voor de infiltratie, hierdoor worden de waterlopen minder belast en de grondwatertafel op peil gehouden. Anderzijds hebben de grachten ook een groot bufferend vermogen, waardoor het water dat niet infiltreert, vertraagd afgevoerd wordt richting de stroomafwaarts gelegen waterlopen.
  • Milieutechnisch is het ook een must om op plaatsen waar het mogelijk is, zoals in het breedste deel van Hondelee, open grachten aan te leggen. Hierdoor creëren we binnen het openbaar domein een duurzaam ecosysteem waar waterplanten, kikkers, insecten,… een nieuwe thuis krijgen. Aangezien we ook veel minder bodemvreemd materiaal zoals beton nodig hebben om grachten aan te leggen dan bij een traditioneel systeem is deze oplossing ook veel duurzamer.
  • Verkeerstechnisch zorgen de grachten voor een snelheidsremmend effect aangezien ze samen met de bomen het straatbeeld een deel gaan versmallen.

In uw vraag stelt u ook dat men niet meer zou kunnen dwarsparkeren. Mag ik er u op wijzen dat dit vandaag eigenlijk niet toegelaten is. Er zijn vandaag geen dwarse parkeerplaatsen aangelegd of aangeduid. Bijgevolg moet er volgens de wegcode evenwijdig met de rijbaan geparkeerd worden. In de toekomst worden 43 reglementaire dwarsparkeerplaatsen gerealiseerd ter hoogte van het voetbalveld in functie van het occasioneel bijbehorend gebruik. Gelet op dit niet permanent gebruik worden deze aangelegd in grasdallen om het aandeel verharding maximaal te beperken.
Ik hoef u gelet om mijn eerder betoog over de open grachten niet meer te herhalen waarom we streven naar beperking van verharding (misschien ook de situatie in Verenigd Koninkrijk aanhalen tot wat dit allemaal kan leiden in cumulatie)

Alle opmerkingen o.m. van het infomoment worden bijgevolg geëvalueerd. Hiervoor zal het ontwerp terug op agenda geplaatst worden van de werkgroep IKZ heraanleg wegen. Deze werkgroep stond in voor de opmaak van het huidige voorontwerp en zal deze opmerkingen verder onderzoeken.

Afhankelijk van de consensus die bereikt wordt binnen de werkgroep IKZ heraanleg wegen zullen de plannen behouden of aangepast worden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.