Heraanleg Hondelee

11 september 2014

Tijdens het vragenuur van juni antwoordde u op mijn vraag i.v.m. de stand van zaken over de integrale heraanleg van de Hondelee en Zwartekobenstraat dat de inspraak van de bewoners maximaal werd gerespecteerd. De bewoners ontvingen bovendien een bewonersbrief met een overzicht van de opmerkingen.

Hoewel de plannen op een aantal punten werden aangepast werd aan enkele essentiële opmerkingen van bewoners, voornamelijk op het gebied van afwatering en grachten, niet tegemoet gekomen. Ondanks de alternatieve voorstellen die ze zelf hadden geformuleerd. Bewoners houden dan ook enigszins een wrang gevoel over aan het inspraaktraject.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hoe werden de alternatieve voorstellen van de bewoners beoordeeld?
  • Om welke reden werden deze niet weerhouden?
  • Werden de aangepaste plannen al overgemaakt aan de woordvoerder van de buurt? Zo ja, kunt u mij hiervan een kopie bezorgen?
  • Wat is de stand van zaken van de pré-adviesaanvraag en op welke manier zal verder met de bewoners in dialoog gegaan worden over de gemaakte keuzes inzake afwatering en grachten?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De alternatieve voorstellen van de bewoners werden op de werkgroep IKZ heraanleg wegen besproken en hebben de volledige IKZ-procedure opnieuw doorlopen. Dit resulteerde in de aanpassing van de plannen op een aantal punten. Dit werd vervolgens via een brief gecommuniceerd (zie bijlage).

De keuzes die gemaakt zijn, werden uitvoerig toegelicht aan de bewoners d.m.v. het schrijven in bijlage.

De aangepaste plannen werden, ondanks eerdere beloftes, nog niet overgemaakt. Dit werd op maandag 8 september 2014 rechtgezet door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

De plannen werden doorgestuurd naar de woordvoerder van de buurt, inclusief de vraag om deze verder te verspreiden.

Ik zal de plannen u ook laten nazenden.

Momenteel wacht de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen nog op de pré-adviezen van de Brandweer en het Mobiliteitsbedrijf. Eenmaal deze binnen zijn, worden de plannen ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Nadien zal de bouwaanvraag ingediend worden. Bewoners kunnen vanzelfsprekend wel binnen de procedure van het openbaar onderzoek nog opmerkingen formuleren.

Ik wil nog even ingaan op het wrange gevoel dat u benoemd. Ik heb nooit de bewoners blaasjes wijsgemaakt. We hebben uitvoerig gemotiveerd waarom we vasthouden aan bepaalde principes en uitgangspunten. Het is uiteraard niet zo dat we te allen tijde kunnen rekening houden met alle opmerkingen van de bewoners.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.