Hinderlijk achterlaten fietsen

11 september 2014

Op een eerdere vraag van collega Meersschaut over het wildparkeren van fietsen op de Korenmarkt gaf u aan vooral sensibiliserend te willen optreden met duidelijkere signalisatie en een labelacties. Dit blijkt echter weinig succesvol te zijn. Zowel op de Korenmarkt als op andere plaatsen in de stad worden fietsen nog steeds hinderlijk achtergelaten.

In de pers liet u optekenen geen boetes te kunnen uitschrijven voor fietsers en fietsparkeervakken te willen laten voorzien. Echter mogen fietsen enkel achtergelaten worden zonder het verkeer van andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken. U gaf eerder zelf al aan dat dit in sommige situaties wel degelijk het geval is en dus zou de politie hiertegen kunnen optreden.

Men kan zich bovendien afvragen of fietsparkeervakken de pas heraangelegde Korenmarkt niet gaan ontsieren en of deze niet overbodig zijn gezien de fietsparkeermogelijkheden in de onmiddellijke nabijheid.

Concreet heb ik volgende vragen:

  • Bent u het met mij eens dat effectief moet opgetreden worden tegen gestalde fietsen die hinderlijk en onveilig zijn voor andere gebruikers?
  • Bent u bereid een stallingsverbod, zoals in andere steden, in overweging te nemen? Zo niet, welke andere maatregelen overweegt u om aan de problematiek te verhelpen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De belangrijkste wijze om hinderlijk fietsparkeren aan te pakken, lijkt mij in eerste plaats het aanbieden van voldoende aantrekkelijke fietsparkeermogelijkheden. U weet dat we daarop hard inzetten.

Het probleem aan de Korenmarkt is gekend. Vele kortparkeerders plaatsen hun fiets ter hoogte van de Hema om snel de winkel binnen en buiten te lopen. De druk ligt op dit moment iets hoger omdat de fietsenstalling op de Groentenmarkt tijdelijk werd verwijderd voor de werken aan de Europabank. Ondertussen hebben we daar enkele tijdelijke fietsenstallingen geplaatst. Na de werken (eind november) zullen de permanente fietsenstallingen terug geplaatst worden. Op dit moment bekijken we of we onder de luifel van de Hema een fietsparkeervak kunnen inrichten. Een fietsparkeervak is een afgebakend vak op het openbaar domein waarop fietsen kunnen worden gestald zonder fietsenstalling. Het kan een oplossing zijn op plaatsen waar er om esthetische redenen of ruimtegebrek geen fietsenstalling kan worden geplaatst. In andere steden wordt er al mee geëxperimenteerd en blijkbaar met succes.

Op de vraag van de heer Souguir of dit de Korenmarkt niet zal ontsieren, wil ik graag beklemtonen dat we eerst met een tijdelijke (en dus verwijderbare) proefopstelling zouden willen starten. Daarnaast is er druk overleg met de Diensten Stedenbouw en Architectuur om te bespreken welke definitieve inrichting mogelijk zou zijn met respect voor de heraanleg en de omgeving. Er wordt daarbij bijvoorbeeld gedacht aan klinknagels waarmee het vak zou kunnen afgebakend worden.

Wat betreft het betalend fietsparkeren, zien we dit vooral als een oplossing aan de stations en in fietsbuurtparkings. Aan de stations blijkt het bestaande aanbod van de afgesloten fietsenstallingen vandaag te volstaan. Uiteraard is het niet uitgesloten dat dit aanbod – in samenwerking met de NMBS – in de toekomst wordt uitgebreid. We zetten wel actief in op het verder uitbouwen van het aanbod in wijken. De eerste afgesloten fietsbuurtparking is in juli aan het Luizengevecht geopend. Bewoners kunnen daar een plaats huren aan 60 EUR per jaar. Het Mobiliteitsbedrijf startte recent met een screening van de stallingsnood in de Gentse wijken en zal voorstellen doen voor de plaatsing van fietsenstallingen in de wijken, al dan niet afgesloten en al dan niet betalend.

Op gewone publieke locaties lijkt het mij geen goed idee om fietsparkeren betalend te maken. Dat zou inderdaad het fietsgebruik ontmoedigen én het wildparkeren stimuleren.

Tot slot wat betreft het invoeren van een eventueel fietsparkeerverbod. Zoals opgenomen in het ontwerp Parkeerplan, willen we zoveel als mogelijk fietsstallingsmogelijkheden aanbieden in de onmiddellijke omgeving van de bestemming om het fietsgebruik te stimuleren. Maar inderdaad: op sommige locaties kan het toch aangewezen zijn om de fietsers te verwijzen naar een nabijgelegen fietsenstalling. Een recent voorbeeld is de Walpoortstraat, waar we een fietsparkeerverbod hebben ingevoerd aan de voorzijde van de Minard. Er werden zeer veel fietsen vastgeketend aan de balustrade en bijgevolg ook op de terraszone van de naastgelegen horecazaken. En daar wordt ook opgetreden. De fietswacht neemt foutgestalde fietsen weg. Deze fietsen worden ingevoerd op www.gevondenfiets.be en kunnen worden afgehaald in het Fietsendepot. Deze aanpak kan in de toekomst ook op andere locaties worden toegepast wanneer we dit noodzakelijk achten.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.