Lage emissiezone

Decreet van 27 november 2015

 • De Vlaamse Regering bepaalt de motorvoertuigen waarvoor de toegang tot een LEZ zonder meer toegelaten is.
 • De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen waarin de registratie verplicht is.
 • De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen m.b.t. de voorwaarden en het verbod.
 • Stad Gent bepaalt de flankerende maatregelen.


Wat is de lage emissiezone (LEZ)?

Een LEZ is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen of slechts onder bepaalde voorwaarden, omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten.

Elke stad of gemeente beslist zelf of, waar en vanaf wanneer er een LEZ komt.

De Gentse binnenstad of de zone binnen de stadsring (R40) is vanaf 1 januari 2020 een LEZ.

Enkel voertuigen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen mogen dan nog in de zone rijden.


Doel/nut  van een LEZ?

De invoering van een LEZ is een van de meest effectieve maatregelen voor een betere luchtkwaliteit. Een LEZ heeft vooral een gunstige impact op de roetconcentraties. De Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent heeft in samenwerking met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid een ruwe inschatting gemaakt van de impact van een LEZ in Gent. De invoering van een LEZ in Gent kan de roetconcentraties met gemiddeld 10 tot 24% doen dalen. Om een gelijkaardige vermindering van de roetconcentraties te verkrijgen zonder een LEZ in te voeren, zou het verkeer met 63% moeten afnemen.

In eerste instantie wordt deze maatregel genomen voor de binnenstad, omdat daar veel verkeer is en vervuilde lucht er door de dichte bebouwing langer blijft hangen.


Welke wegen behoren niet tot de LEZ?

 • R40 stadsring + alles erbuiten
 • De as Nieuwewandeling-Blaisantvest
 • Op- en afrit E17
 • In- en uitvalswegen parking Gent-Zuid
 • Toegangsweg parking AZ Sint-Lucas


Is er enkel in Gent een LEZ?

Neen, in België ook in Antwerpen en Brussel. Buiten België hebben nog zo’n 250 Europese steden een LEZ ingevoerd.


Welk voertuigen mogen in de LEZ?

Dat is afhankelijk van de euronorm en/of brandstof.


Waar vind je de euronorm?

De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van je voertuig onder ‘milieuklasse’.

Bij twijfel kan men op de site van de Stad Gent nakijken of het voertuig de LEZ binnen mag: www.lez2020.gent > 'check hier je wagen'.


Welke auto’s zijn altijd toegelaten? 

 • Diesel (euronorm 5/6)
 • Benzine/CNG/LNG/LPG (euronorm 2/3/4/5/6)
 • Deze maatregel geldt tot en met 2024, nadien verandert de euronorm


Met welke auto’s mag je binnen maar moet je een toelating kopen?

Diesel (euronorm 4)

Deze maatregel geldt tot en met 2024, nadien verandert de euronorm.


Wat kost zo’n toelating?

 • € 25 / week
 • € 50 / maand
 • € 130 / 4 maanden
 • € 345 / jaar

De tarieven gelden voor een personenwagen.
Hoe lager de euronorm, hoe hoger het tarief = Vlaamse wetgeving.
Deze maatregel geldt tot en met 2024.


Welke auto’s mogen binnen op voorwaarde dat men een dagpas koopt?

 • Diesel euronorm 1/2/3
 • Benzine/CNG/LNG/LPG euronorm 1
 • Men kan max. 8 keer/jaar binnen met een dagpas
 • Deze maatregel geldt tot en met 2024, nadien verandert de euronorm


Wat kost zo’n dagpas?

€ 35 / dag


Wie moet zijn voertuig registreren?

Indien de wagen niet toegelaten is, dan moet men de wagen éénmalig laten registreren.

Registreren is gratis en kan tot 1 dag nadat men de LEZ binnenreed.

De LEZ-regels zijn in de Vlaamse steden gelijk. Registreer je een voertuig voor de LEZ van Gent? Dan geldt dat ook voor de LEZ van Antwerpen en omgekeerd.

Opgelet: de LEZ-regels in Brussel zijn niet dezelfde als in Vlaanderen.


Wat als ik met een buitenlandse nummerplaat rijd?

De toelatingsvoorwaarden voor de LEZ gelden ook voor voertuigen met een buitenlandse nummerplaat.

Rijd je met een voertuig met buitenlandse nummerplaat dat aan de toelatingsvoorwaarden voldoet? Dan moet je dit voertuig eenmalig gratis registreren. Dat kan tot 1 dag nadat je de LEZ binnenreed. De registratie is geldig tot en met 31 december 2024 in alle Vlaamse steden met een lage-emissiezone.

Rijd je met een voertuig met buitenlandse nummerplaat dat niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet ? Dan kan je een tijdelijke toelating kopen als het om een dieselvoertuig euronorm 4 gaat. Doe dat ten laatste op de dag waarop je de LEZ bent ingereden.

Rijd je met een dieselwagen met euronorm 3 of lager of met een benzinewagen met euronorm 1 of lager, dan kan je maximaal 8 keer per jaar een dagpas kopen.


Flankerende maatregelen voor bewoners van de LEZ wiens voertuig niet meer is toegelaten

Komen in aanmerking voor een slooppremie van € 1.000 (oude dieselwagen) of € 750 (oude benzinewagen). Inwoners met een beperkt inkomen kunnen een slooppremie van € 1.500 (diesel) of € 1.125 (benzine) krijgen.


Taxicheques voor gezinnen met een beperkt inkomen

Bij schrapping nummerplaat: eenmalig 100 gratis taxicheques, elke cheque heeft een waarde van € 2,5.
Voor personen met beperkte mobiliteit: taxicheques van € 2,5 kunnen gekocht worden aan € 0,8.


Flankerende maatregelen voor marktkramers

Een tussenkomst bij de aankoop van een nieuwe marktwagen tot €15.000 (€10.000 voor de wagen zelf en €5.000 voor inrichtingskost)

Er wordt een korting toegestaan op het standgeld, in 2020 is dat 25%, in 2021 15%.


Flankerende maatregelen voor foorreizigers

Mogelijkheid tot 12 dagpassen i.p.v. 8

Het standgeld wordt vijf jaar niet geïndexeerd


Andere subsidies of premies waarop alle Gentenaars beroep kunnen doen

 • Bij schrapping van een nummerplaat: terugbetaling tot €500 voor onkosten alternatlieve vervoerswijzen: abonnement De Lijn, huur of aankoop van (elektrische) fiets, abonnement bij een erkende autodeelorganisatie.
   
 • Terugbetaling tot €35 van de instapkost of het lidgeld bij een erkende autodeelorganisatie.
   
 • Subsidie tot €4.500 bij aankoop of lease van een elektrische wagen die je deelt via een erkende autodeelorganisatie.

Ik heb een beperking en wil met mijn wagen de LEZ inrijden.
Mag dat?

Is je wagen niet toegelaten, kijk dan of je situatie of je voertuig in aanmerking komt om je gratis te registreren.

Wanneer kan je jouw voertuig éénmalig gratis registreren?

 • de eigenaar van het voertuig (of een persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd) heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg en beschikt over een parkeerkaart voor personen met een handicap,
   
 • het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en de eigenaar of een persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is, beschikt over een parkeerkaart voor personen met een handicap,
   
 • het voertuig beschikt over een rolstoellift,
   
 • het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en het voertuig wordt ingezet voor de ‘diensten aangepast vervoer’ in het kader van het decreet van 21 december 2012


Als je betaalt, mag je de LEZ wel binnen?

De meest vervuilende auto’s mogen hoe dan ook niet binnen. Het gaat om een overgangsmaatregel, vanaf 2025 verandert de (Vlaamse) regelgeving.


Quid eigen wagenpark Stad Gent?

Stad Gent heeft voor haar eigen wagenpark nog een aantal vergunningen moeten kopen.

De afgelopen jaren werd al sterk geïnvesteerd om het eigen wagenpark te vergroenen. Er werden voor de komende jaren extra investeringen voorzien om de vergroening van het wagenpark te versnellen.


Oldtimers

Dit wordt bepaald door Vlaamse wetgeving. Er zit nog een hiaat in het Vlaams kaderdecreet: oldtimers jonger dan 40 jaar zijn niet toegelaten, ouder dan 40 jaar dan weer wel.


Wordt de LEZ nog uitgebreid?

Ja, maar we gaan dit slim en doordacht doen.

Om de uitbreiding op een goede, correcte en sociale manier door te voeren, trekken we lessen uit de ervaringen van de huidige lage-emissiezone in Gent. We laten de uitwerking en het effect  van communicatie en van sociale en andere flankerende maatregelen van de huidige lage-emissiezone inschatten en evalueren.

Om de modaliteiten van de verdere uitbreiding te bepalen en te verfijnen voeren we dus een studie uit. Zo kunnen mogelijke zonering, volgorde van invoering in mogelijke zones, impact op aantal bewoners en bedrijven/ondernemers, een tijdsplan, benodigde sociale en andere flankerende maatregelen worden in kaart gebracht, uitgewerkt en vastgelegd.

Rotterdam schaft de LEZ af?

Klopt, omdat het doel werd bereikt. Het wagenpark werd groener, de luchtkwaliteit is verbeterd.

De LEZ blijft er wel bestaan voor vrachtverkeer, en het is nog steeds verboden om te parkeren met een oude personenwagen.


Wat stond er in het Open Vld programma n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018?

De LEZ wordt in de toekomst uitgebreid naar alle woongebieden binnen de R4, en zelfs naar het havengebied. De precieze timing en de voorwaarden moeten onderzocht worden, samen met North Sea Port, de buurgemeenten en Vlaanderen.


Wat staat er in het bestuursakkoord?

We voeren een LEZ in vanaf 2020 en weren de meest vervuilende (diesel)auto’s uit een zone die samenvalt met de zone 30 binnen de R40. Dit is een eerste belangrijke stap om de luchtkwaliteit verder te verbeteren.

De LEZ wordt uitgebreid naar alle woongebieden binnen de R4, en zelfs naar het havengebied. We koppelen de invoering van de LEZ aan een pakket van begeleidende sociale maatregelen. Burgers zullen kunnen kiezen uit een breed pallet van compensaties onder de vorm van een mobiliteitsbudget, onder andere slooppremies, subsidies voor de elektrische fiets, autodelen, taxicheques of een openbaarvervoersabonnement.

We ontsluiten een netwerk van meetpunten met bijhorende infoschermen om de actuele luchtkwaliteit beter op te volgen en deze kennis vlot te delen met de Gentenaars.


Meer info: www.lez2020.gent

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info