Vertraging voor de opening van de Reep...

14 januari 2008
Momenteel is de Nieuwbrug afgewerkt en opengesteld en de werkzaamheden aan de Keizer Karelstraat lopen ten einde. Via de media vernamen wij echter dat het nog enkele jaren zou duren vooraleer de Reep zou worden opengemaakt.
  • Wat is de huidige stand van zaken?
  • Wat is de oorzaak van deze vertraging?
  • Welke werken moeten nog worden uitgevoerd en wanneer zullen ze heraangevat worden?

Na ??n jaar mobiliteitsproblemen en terugloop van de commerci?le activiteiten zullen de handelaars hier terug de dupe van zijn.

Om de Reep te openen zou blijkbaar slechts een relatief kleine investering van ongeveer 323.000 euro moeten gebeuren. De kaaimuren zijn immers aanwezig. Het uitgraven van het zand, het terugleggen van de dekstenen en de plaatsing van de balustrade moet nog gebeuren.

Kan dit bedrag niet geprefinancierd worden door de stad Gent? Blijkbaar bestaat hier ook een fonds voor.

Sinds wanneer is de stad Gent op de hoogte van deze vertraging? Was het in de huidige omstandigheden werkelijk noodzakelijk de Keizer Karelstraat af te sluiten?

(Vragen in de Commissie Openbare Werken van 14/01/2007)

Met vriendelijke groeten

Catharina Segers
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Ik vind inderdaad ook niet dat de Stad dit bedrag moet voorschieten.

Momenteel is de stand van zaken de volgende:

1. Wijdenaardbrug, Nieuwbrug en Bavobrug zijn afgewerkt en in gebruik genomen.

2. Het Veermanplein is grotendeels afgewerkt. Enkel de verlichting moet nog voltooid worden. De ingezaaide groenvlakken worden nog afgesloten voor het publiek tot het gras voldoende sterk is. De hellingen naar de aanlegsteigers moeten nog gefatsoeneerd worden.

3. De fietsonderdoorgang onder de Sint-Jorisbrug, met name de Sint-Joristragel, is in uitvoering en zal vermoedelijk voltooid zijn in maart 2008. Aansluitend kan de Nieuwbrugkaai gedeeltelijke aangepast worden.

4. Vooraleer de Nederschelde aan de Reep kan opengemaakt worden moet de ?Scaldissluis? aan de Oude Beestenmarkt gebouwd worden door W&Z. Deze sluis moet het verschil in waterpeil van 1,2 m overbruggen tussen het waterpeil in de binnenstad en het afwaartse peil dat geldt voor het kanaal Gent-Terneuzen. W&Z is een flink eind gevorderd met dit dossier zodat in de komende weken de bouwaanvraag kan ingediend worden en zodat de aanbesteding in 2008 kan gebeuren om de werken begin 2009 te starten; uitvoeringstermijn is 2 jaar. Vooraf moet de hoogspanningscabine op de Oude Beestenmarkt verwijderd worden. Momenteel voert de Stad besprekingen met meerdere eigenaars om een pand in de onmiddellijke nabijheid te kopen om daarin een nieuwe cabine te plaatsen. Vooraleer de werken voor de bouw van de sluis effectief kunnen starten moet archeologisch onderzoek gebeuren op de Oude Beestenmarkt en moet ook het bestaande riool verplaatst worden.

5. Vanaf 2011 tenslotte kan de Oude Beestenmarkt heringericht worden en kan de Nieuwbrugkaai afgewerkt worden. Dan ook kan de Nederschelde aan de Reep verder opengelegd worden en kunnen Reep en Bisdomkaai definitief heraangelegd worden. Het is geen optie om dit resterende deel van de Nederschelde eerder op te leggen. Vooreerst moet een deel van de gronddam bewaard blijven om het niveauverschil van het water op te vangen tot de sluis is gebouwd. Bovendien gaat het openmaken van dit laatste deel van de Nederschelde gepaard met een kaaiverlaging. Dit is veel meer dan het zand uit de bedding scheppen. De detailstudies voor deze werken moeten nog gestart worden. Gedurende de werken voor de bouw van de sluis zal er ook voldoende werfzone in de buurt moeten gevonden worden. De gedempte bedding aan de reep kan hier nog wat soelaas bieden.

6. Nadien kunnen Bisdomplein, Maaseikplein (en mogelijks ook het Prof. Laurentplein heraangelegd worden). In september was er enige deining ontstaan toen W&Z op een overlegvergadering meldde dat de budgetten voor de Scaldissluis achteruit geschoven waren in het ontwerp van meerjarenplan. Dit zou enkele jaren non-activiteit gegeven hebben in dit project, wat niet aanvaardbaar is. Op ons aandringen werden de budgetten bij W&Z herschikt, zodat de werken volgens een logische en aaneensluitende planning kunnen voortgezet worden.

Het afsluiten van de Keizer Karelstraat was inderdaad noodzakelijk om de Nieuwbrug te kunnen bouwen, zoals u ongetwijfeld ter plaatse hebt kunnen vaststellen. Aanleg van een tijdelijke rotonde was geen optie, zeker niet omdat er 4 jaar later water moet onder vloeien. De brug is af. De vooropgestelde zullen enkel aan de Oude Beestenmarkt hinder veroorzaken. Dit is niet het geval voor de Keizer Karelstaat en de Sint-Jacobsnieuwstraat zal dit zeer beperkt tot nihil zijn. Wanneer men uiteindelijk met de openlegging van de Reep zelf zal beginnen, zal men proberen de hinder tot een absoluut minimum te beperken.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energie Gebruik
Bereikbaarheid van de handelaars wordt optimaal gehouden tijdens de volgende fase?s? Was volgens mij toch niet uitgesloten om toch rond de werken te kunnen rijden.

Catharina Seghers
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Brug was echt wel nodig in de totaliteit van het project. Bijkomend wil ik nogmaals opmerken dat de bouw heel vlot is verlopen ?n is de weg vroeger opengesteld dan voorzien.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energie Gebruik

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.