Stand van zaken digitale bouwaanvragen

15 september 2016

In het verleden heb ik reeds enkele vragen ingediend omtrent de timing waarbinnen het bij de stad mogelijk zou worden om een stedenbouwkundige aanvraag digitaal in te dienen. De digitale aanvraag zorgt voor een eenvoudiger en transparantere procedure en komt de kwaliteit van de vergunningverlening ten goede. Het kan ook zorgen voor een besparing in hoofde van de stad.

In maart 2014 antwoordde u dat het stadsbestuur zeker de intentie heeft om de mogelijkheid te voorzien om een bouwaanvraag digitaal in te dienen, maar dat u het tevens belangrijk vond het soepele verloop van dit inhoudelijk en administratief zeer complexe werk niet in het gedrang te brengen. U stelde toen dat er nog een aantal belangrijke aspecten (o.a. software) onvoldoende waren uitgewerkt, om de indiening van digitale bouwaanvragen al toe te laten in de Stad Gent.

Ondertussen zijn we ruim 2 jaar verder. Begin 2017 zal ook elke burger het recht krijgen om een omgevingsvergunning (integratie milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning) digitaal in te dienen.

Zijn de plannen om digitale bouwaanvragen toe te laten in de stad Gent ondertussen concreter geworden? Zo ja, is er al een concrete timing vooropgesteld?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Ondertussen heeft het College de beslissing genomen dat het digitaal loket (omgevingsloket.be) vanaf 1 november 2016 zal opgesteld worden. Vanaf 1 november 2016 zal het dus mogelijk zijn een digitale bouwaanvraag in te dienen in de Stad Gent via het omgevingsloket.be. Het openstellen van dit digitaal loket zal samen gaan met de nodige communicatie via pers, stadsmagazine, website en infomomenten.

Na het collegebesluit van april 2014 waarin we een uitstel motiveerden voor de invoering van de DBA, zijn we steeds bewust gebleven dat we naar een digitaal vergunningsproces gingen moeten toewerken. Met de komst van het omgevingsdecreet in april 2014 en bijhorend uitvoeringsbesluit in november 2015, werd door de Vlaamse Overheid de verplichting voor de lokale besturen om gebruik te maken van het Vlaamse Omgevingsloket voor digitaal indienen én behandelen van vergunningsaanvragen, verankerd. Ook dit dwingt ons om verder werk van te maken van verdere digitalisering van onze analoge procesflow.

Rekening houdende met volgende argumenten komen we tot de conclusie dat we de invoering van de DBA - digitale bouwaanvraag niet verder kunnen uitstellen:

  • De druk op de Stad Gent als één van de centrumsteden in Vlaanderen wordt bijzonder hoog. We hebben als stad een voorbeeldfunctie voor de kleinere steden en gemeenten in Vlaanderen. Het verder uitstellen van de invoering van de DBA in Gent is geen goed signaal.
  • Op 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning  in werking, waarbij iedere burger het recht krijgt om een omgevingsvergunning digitaal in te dienen.  .  De Vlaamse overheid geeft aan klaar te zullen zijn met zijn software om de omgevingsvergunning digitaal te ontvangen via het omgevingsloket.be. De beslissing is nog niet volledig rond, maar volgens voorliggende besluitvoorstellen zullen alle professionelen verplicht worden om hun dossiers digitaal in te dienen.
  • De digitale bouwaanvraag is een eerste stap naar de implementatie van de omgevingsvergunning. Het moet een opstap vormen naar de invoering van de omgevingsvergunning en de digitale verwerking ervan.

Begin juli werden 2 medewerkerkers van de dienst stedenbouw en ruimtelijke planning halftijds vrijgemaakt om zich te concentreren op de invoering van deze digitale bouwaanvraag en implementatie in onze werking.

Tijdens de zomerperiode werden de gesprekken opgestart met Ruimte Vlaanderen (omgevingsloket.be), onderzoek en kennis opgedaan bij andere steden en gemeenten, een testomgeving opgezet en reeds eerste testen uitgevoerd.

We hopen dat alles klaar is tegen 1 november.

Tom Balthazar
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.