Heraanleg Voskenslaan geslaagd, toch nog enkele kritische geluiden...

14 januari 2008
De Voskenslaan in Gent is sinds enkele jaren volledig heraangelegd. Er werden snelheidsremmende maatregelen genomen, de trambedding werd vernieuwd en van nieuwe tramhaltes voorzien, een nieuw fiets-en voetpad werd via paaltjes van de rijweg gescheiden...

De heraanleg van de Voskenslaan heeft zeker veel voordelen. Toch zijn er hier en daar ook kritische geluiden te horen. Door de paaltjes is het voor sommige bewoners blijkbaar onmogelijk om voor hun deur te laden en te lossen. Vaak is er bovendien voor bewoners gewoon geen parkeerplaats in de woonomgeving. Het hoeft geen betoog dat dit voor bewoners die moeten verhuizen of bij het uitladen van boodschappen problematisch is. ?s Nachts zou er bovendien door fietsers regelmatig tegen de paaltjes worden gereden.

De onmogelijkheid om de Schoonmeersstraat in te rijden als men van de Sterre komt zorgt ervoor dat men helemaal moet omrijden tot aan het station. (Blijkbaar werd de omgekeerde situatie ondertussen wel weer toegelaten en mag men als men uit de Schoonmeersstraat komt wel opnieuw links afslaan zodat men niet helemaal tot aan de Sterre moet rijden om daar te draaien).

  • Werd de verkeerssituatie in de Voskenslaan sinds de heraanleg al ge?valueerd? Werd naar de bevindingen van de bewoners van de Voskenslaan gepeild? Welke zijn de bevindingen van stadsdientsen en bewoners?
  • Is er zicht op het aantal verkeersongevallen in de Voskenslaan? Is de perceptie als zou er ?s nachts regelmatig door fietsers en bromfietsers tegen de paaltjes worden gereden juist?
  • Is de verkeersveiligheid door de heraanleg verbeterd?
  • Zijn er al klachten gesignaleerd van bewoners over de parkeerproblematiek? Zijn er voldoende parkeerplaatsen? Wordt er door de politie gecontroleerd op bewonerskaart of parkeerschijf?
  • Zijn er situaties waarin op verzoek van de bewoners de paaltjes kunnen worden verwijderd bijvoorbeeld om een verhuis mogelijk te maken?
  • Werden de ingevoerde regels voor het verkeer dat de Schoonmeersstraat inslaat of verlaat al ge?valueerd? Welke waren de bevindingen?

Sofie Bracke
Gemeenteraadslid

Antwoord:

1. De heraanleg van de Voskenslaan moet natuurlijk in zijn context worden geplaatst. De herinrichting gebeurde in eerste instantie ten behoeve van het tramverkeer. Er was ook een tijdlang gedacht aan eenrichtingsverkeer, maar dit werd uiteindelijk niet weerhouden. Opdat toch de doorstroming van de tram optimaal zou zijn, werd een aantal maatregelen genomen, o.a. een relatief "harde" eigen bedding richting station, verkeersmaatregelen die het kruisen van de trambedding zoveel mogelijk moesten tegengaan een aantal fysieke maatregelen om een en ander af te dwingen.

De heraanleg van de Voskenslaan is gebeurd met in eerste instantie oog voor de proceskant. Er zijn uit het procesverloop lessen getrokken voor een betere en meer transparante samenwerking tussen de Stad en De Lijn, d.w.z. dat de overlegstructuren rond dergelijke projecten duidelijker zijn.

Er werd niet expliciet gepeild naar reacties van de bewoners, maar er kwamen in de loop van de voorbije jaren zeker een aantal vragen en opmerkingen binnen, die rond diverse zaken lopen. Er werden trouwens een aantal zaken aangepast, bv. aan de verkeerslichten en aan de fysieke elementen.

2. Wat betreft ongevallen deden we navraag bij de politie. Geen overzichtelijke gegevens. Alles wordt geanalyseerd en overgemaakt aan de commissie.

3. Er zijn verschillende elementen die spelen in de beoordeling van de verkeersveiligheid. Allereerst de objectieve gegevens, hiervoor verwijzen wij naar de ongevallencijfers die later volgen. Anderzijds is er ook zoiets als subjectieve verkeersveiligheid. In dit opzicht kan er gezegd worden dat er dankzij de de meer afgescheiden fietspaden, de krappe rijbaan met asverschuivingen en plateaus de het algemeen verkeersveiligheidsgevoel is verhoogd, zeker in de richting van het station.

Wel is het zo dat er klachten zijn over wederzijdse hinder tussen fietsers en voetgangers, maar op zich leiden die niet tot echte verkeersveiligheidsproblemen.

4. Er zijn in de loop van de heraanleg zeker klachten gekomen van bewoners over de parkeerplaatsen. Immers, een behoorlijk aantal parkeerplaatsen moesten verdwijnen voor de heraanleg van deze straat.

De vraag of er 'voldoende' parkeerplaatsen zijn, hangt natuurlijk volledig af van het standpunt dat men daarbij voorstaat. In dicht stedelijk gebied zijn er vaak parkeerplaatsen 'tekort' voor bewoners, dit wil zeggen dat die bewoners (die geen eigen garage willen of kunnen hebben) vaak moeten rondrijden of wat verder van huis moeten parkeren. Iedereen zal daar een verschillende perceptie hebben over wat aanvaardbaar is.

De stad heeft ondertussen in een wijde omgeving van het station het betalend parkeren ingevoerd, waardoor treinreizigers in principe minder geneigd zijn zich in de onmiddellijke omgeving van het station te parkeren, of zo worden aangespoord de offici?le stationsparking te gebruiken. Op die manier moeten bewoners gemakkelijker een parkeerplaats vinden.

In de toekomst moet het parkeermanagement nog verder gaan en moeten de treinreizigers via parkeerbeheersmaatregelen er nog meer dwingend toe worden aangezet de stationsparking (momenteel in aanbouw) te gebruiken.

5. Onze dienst werd, sedert de openstelling voor het verkeer van de Voskenslaan, reeds herhaalde malen gecontacteerd door burgers die problemen hebben om te laden/te lossen door de heraanleg. Zoals u weet, is het trottoir/fietspad op heel wat plaatsen in langsrichting van de rijbaan gescheiden door een inoxen afsluiting die in de grond gebetonneerd is. In de grond zelf zijn de afsluitingen nog eens verankerd door dwarse spillen die doorheen de basis van de afsluiting zitten. Waar er openingen zijn in de afsluiting om de mensen toe te laten hun opritten te gebruiken, werden nog eens inoxen anti-parkeerpalen geplaatst om te beletten dat men op het trottoir/fietspad zou rijden/parkeren/stilstaan. Die palen zijn op identieke wijze verankerd, om u maar te zeggen dat het geen lachtertje is zoiets om de haverklap te verwijderen en terug te plaatsen naargelang de noden van de bevolking.

De Wegendienst heeft in het begin van de heraanleg een tiental aanvragen gekregen voor het verwijderen en terugplaatsen van palen/afsluitingen. Een en ander werd in hand gewerkt door het feit dat de bewoners een brief kregen van het stadsbestuur met de mededeling dat de bewoners terecht konden bij ATD voor een inname openbare weg (stellingen, bouwmaterialen enz.) of bij de VTA voor een verhuizing. Bovendien, zo staat er te lezen, neemt de stad Gent bij verhuizing de kosten op zich voor het verwijderen/terugplaatsen van de afsluitingen.

Concreet: Indien er absoluut geen alternatief is om de laad en loszone te bereiken, kan onze dienst enkel instaan voor het afslijpen van de paaltjes en nadien deze terug te plaatsen met een spil in de paaltjes. Sinds voorjaar 2005 (openstelling Voskenslaan) heeft het aantal vragen zich echter gestabiliseerd.

6. Er is ook hier geen expliciete evaluatie gebeurd van de verkeersregeling. Wanneer daar een behoefte toe is, kan daartoe worden overgegaan.

Karin Temmerman,
Schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.