WhatsApp Buurt Preventie

19 september 2016

In het voorjaar werd in Gentbrugge het initiatief genomen een nieuw soort buurtnetwerk tegen inbraken en diefstallen op te starten via de sociale mediatoepassing WhatsApp. Een idee dat komt overgewaaid uit Nederland. Elk lid komt hierbij in een WhatApp-groep terecht en ziet meldingen van andere leden op zijn smartphone.

De nieuwe vorm van buurtnetwerk kreeg inmiddels navolging want vanwege de recente inbraken in de wijk Muide-Meulestede werd daar door een bewonersgroep een gelijkaardig initiatief genomen.

Hoewel de politie zich in het verleden steeds kantte tegen de oprichting van formele buurtinformatienetwerken gaf zij aan alle initiatieven die de veiligheid in Gent bevorderen te ondersteunen, dus ook deze. Ze vragen daarbij wel om in eerste instantie de 101-centrale te blijven bellen.

Concreet heb ik hierbij volgende vragen:

  • Hoe staat de politie tegenover deze nieuwe soort buurtnetwerken?
  • Is de politie zelf, al dan niet passief, aanwezig op deze buurtnetwerken bv. via de desbetreffende wijkinspecteur?
  • Is het de intentie deze buurtnetwerken actief te ondersteunen en/of begeleiden? Zo ja, op welke ondersteuning kan men rekenen?
  • Zal de oprichting van dergelijke buurtwerken gepromoot worden bij geëngageerde bewoners, bijvoorbeeld in wijken die te kampen hebben met een groot aantal inbraken?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De Politiezone Gent is alle initiatieven genegen die de sociale controle en het melden van verdachte handelingen via het noodnummer 101 kunnen bevorderen. De Whatsapp-groep, waarvan sprake, verschilt echter op diverse vlakken van het klassieke ‘BuurtInformatieNetwerk’ zoals geregeld door de Ministeriële Omzendbrief uit 2010.

Dat wij het initiatief genegen zijn, wil bovendien niet zeggen dat wij er ook actief aan deelnemen als partner, als trekker of als promotor. Dat heeft niks te maken met de loutere afkeuring van het initiatief (integendeel, het is geweldig als bewoners zich verenigen), maar wél met het feit dat de Politie absoluut - en terecht – blijft vragen om in dringende gevallen steeds zo snel mogelijk de 101-noodcentrale te bellen.

Als men via de website http://wabp.nl werkt (de website van Whatsapp Buurtpreventie Nederland en België) staat dat trouwens duidelijk vermeld bij de huisregels, ik citeer: “De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt”.

Aan de burgers die een dergelijk initiatief wensen te ondernemen biedt onze Politiezone wel degelijk ondersteuning. Zij krijgen uitleg over het wettelijk kader (over de BIN-wetgeving, de wetgeving op het verbod op private milities, enzovoort), en over de voordelen en de beperkingen van de verschillende systemen en netwerken.

Wij sensibiliseren hen over het gebruik, maar ook over het mogelijk misbruik van de verkregen informatie uit de Whatsapp-groep. Wij bieden hen de mogelijkheid om een preventievoordracht aan te vragen en te organiseren in hun buurt; en bovendien kunnen alle buurtbewoners een individueel beveiligingsadvies voor de woning aanvragen.

De politiediensten zullen echter geen deel uitmaken van dergelijke Whatsapp-groepen. De berichtgeving wordt dus niet door de politie gemonitord of opgevolgd. Zoals gezegd: elk lid van zo’n groep kan met informatie in dringende gevallen steeds terecht bij het noodnummer 101 of 112; en in niet-dringende gevallen in het plaatselijke wijkcommissariaat of bij meldpunt van onze zone.

Mijn slotboodschap is dan ook, aan wie graag zo’n whatsapp-groep wil opstarten: neem zeker vooraf contact op met uw wijkcommissariaat of met uw buurtinspecteur.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.