Premie van de stad Gent voor veiligheidsrozetten

21 januari 2008
Wanneer de cilinder van een cilinderslot meer dan 2 mm uit de deur steekt, kan deze worden vastgeklemd en afgebroken, waarna men gemakkelijk het slot van een deur kan openen. De Lokale Politie Gent stelde in het verleden vast dat het merendeel van de geregistreerde inbraken op deze wijze werd gepleegd.

Een vrij goedkope en eenvoudige maatregel om een gebouw behoorlijk inbraakveilig te maken, is het plaatsen van een zogenaamd veiligheidsrozet. Een veiligheidsrozet is een metalen plaatje dat bevestigd wordt op de deur en dat niet kan losgeschroefd worden van buitenaf. Het zorgt er voor dat het cilinderslot niet meer ?uitsteekt? en men het dus niet meer kan afbreken.

De stad Gent voorzag tijdens de vorige legislatuur, via de Preventiecel van de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid, in gratis veiligheidsadvies ?n een premie voor de aankoop van een veiligheidsrozet. Hiertoe werd op de begroting van 2005 en 2006 door het stadsbestuur voor deze premie telkens een bedrag uitgetrokken van 4.156 euro. Deze premie bedroeg al naar gelang het soort veiligheidsrozet (hetzij voor aluminium- en pvc-deuren, hetzij voor houten deuren) 10 of 25 euro.

Deze premie kon zowel worden aangevraagd voor een huis of appartement dat gebruikt wordt voor private huisvesting, als voor een winkel of (kantoor)ruimte gebruikt door een KMO of voor de uitoefening van een zelfstandig beroep, als voor een lokaal dat geregeld gebruikt wordt voor activiteiten van een door de stad erkende vereniging.

Graag had ik een antwoord op de volgende vragen:

  • Hoeveel inbraken werden er de laatste 2 jaren geregistreerd en is hierbij de vaststelling nog steeds dat het merendeel hiervan gepleegd wordt door het afbreken van het cilinderslot?
  • Hoeveel aanvragen voor een premie werden er respectievelijk in 2005 en 2006 ingediend?
  • Hoeveel bedraagt het totaalbedrag van de toegekende premies en waren de voorziene middelen op de begroting behoeftedekkend?
  • Voor welk type van pand werden deze premies verhoudingsgewijs aangevraagd (private woning - winkel of kantooruimte - lokaal erkende vereniging)?
  • Wat is de verhouding eigenaars / huurders bij de ingediende aanvragen?
  • Wordt deze premie tijdens deze legislatuur opnieuw voorzien? Zo neen, wat is hierbij de motivatie?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord van de Burgemeester:

1. Aantal geregistreerde inbraken gedurende de laatste 2 jaar + aantal via modus cilinderinbraak:

Volgens de cijfers die ons ter beschikking werden gesteld door het OIC:

Woninginbraken (op basis van pv-analyse)
2006: 1216 feiten
2007: 1416 feiten

Met modus forceren cilinderslot:
in 2007: 240 feiten

Inbraak niet-woongelegenheden (op basis van pv-analyse)
2006: 1431
2007: 1114

Volgende antwoorden werden aangeleverd door onze preventie-ambtenaar, verbonden aan het Programma Lokale Preventie en Veiligheid. Het is immers deze dienst die de kredieten beheerde, de aanvragen voor premies centraliseerde en instond voor de uitbating ervan.

2. Hoeveel aanvragen voor een premie werden er respectievelijk in 2005 en 2006 ingediend?

Gezien het premiestelsel pas werd goedgekeurd op GR 24/10/2005 werden er in 2005 nog niet veel adviezen gegeven en facturen ingediend. Resterende middelen 2005 werden vastgelegd zodat ze toch konden worden aangewend in 2006.

Aantal aanvragen: in totaal 473, waarvan 257 ingediend in 2005.
Aantal uitbetaalde premies: 199
Uitbetaald in 2005: 21 (824.78 euro)
Uitbetaald in 2006, in 3 shiften: 32 (1111.65 euro), 113 (3962.28 euro) en 33 (1171.81 euro)

3. Hoeveel bedraagt het totaalbedrag van de toegekende premies en waren de voorziene middelen op de begroting behoeftedekkend?

In totaal werden voor een bedrag van 7070.52 euro premies uitbetaald en waren blijkbaar de voorziene middelen op de begroting behoeftedekkend.

4. Voor welk type van pand werden deze premies verhoudingsgewijs aangevraagd (private woning - winkel of kantoorruimte - lokaal erkende vereniging)?

Hierover is geen info beschikbaar

5. Wat is de verhouding eigenaars/huurders bij de ingediende aanvragen?

Hierover is geen info beschikbaar

6. Wordt deze premie tijdens deze legislatuur opnieuw voorzien? Zo neen, wat is hierbij de motivatie?

Gezien Binnenlandse Zaken inbraakwerende maatregelen sinds 2007 fiscaal aftrekbaar heeft gemaakt, werd beslist het uitkeren van de premie niet te verlengen (beslissing eind 2006 onder Burgemeester Frank Beke). Bovendien stond de loonkost waarmee het verlenen van adviezen en de administratieve verwerking gepaard ging, niet in verhouding tot het premiebedrag.

Alle info over de manier waarop bewoners en handelaars een aanvraag kunnen indienen bij Binnenlandse Zaken is te verkrijgen op hun website www.besafe.be

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.