Wettelijkheid inning parkeerretributies

11 februari 2008
Eind januari hebben diverse media, naar aanleiding van een uitspraak van een rechter in Oostende, het bericht verspreid dat de parkeerretributies in Belgi? niet rechtsgeldig zouden zijn. De schepen van Mobiliteit reageerde onmiddellijk en stelde dat de situatie in Gent volledig wettelijk is, aangezien de administratieve afhandeling door het Autonoom Parkeerbedrijf gebeurt.

In een persartikel stelde professor fiscaliteit Michel Maus (De Gentenaar d.d. 30-01-2008) dat ook de aanpak van het Parkeerbedrijf in Gent ter discussie staat. Zo zou, in het kader van retributies, enkel de politie bij de DIV (Dienst Inschrijvingen Voertuigen) mogen opvragen wie de eigenaar is van een bepaalde nummerplaat. Een be?digd ambtenaar zou enkel dit (opvraag)recht hebben voor belastingen, niet voor retributies.

Voor alle duidelijkheid, ik steun het Gentse parkeerbeleid en de effici?nte wijze van inning van parkeerretributies. Maar vanuit het oogpunt van rechtszekerheid en, gezien naar aanleiding van de uitspraak in Oostende iedereen die de afgelopen 5 jaar in Oostende een parkeerbon heeft betaald zijn geld zou kunnen mogen terugeisen van de stad Oostende, had ik volgende vragen ter verduidelijking willen stellen:

Is het, gezien de stellingname van professor Maus, ook voor retributies wettelijk toegestaan op basis van o.m. de privacywetgeving dat het parkeerbedrijf via de bedrijfsontvanger over het recht beschikt om gegevens op te vragen bij de DIV?

Indien er een juridische onduidelijkheid zou bestaan, is het dan niet aangewezen dat de stad Gent dit dringend aankaart bij de bevoegde overheid?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Eerst en vooral dank voor de positieve woorden over het Gentse parkeerbeleid. Dat het hier niet steeds gaat over een materie waarover lof gesproken wordt, is evident. Toch bewijzen de vele positieve reacties van bewoners, middenstanders, ..., en hun voordurende vraag naar nog meer controle en een steeds verder gaande uitbreiding van de betalende, blauwe en voorbehouden bewonerszones, dat het voeren van een rechtlijnig en effici?nt parkeerbeleid loont.

Om m.b.t. de in de media gevoerde polemiek omtrent het niet rechtgeldig zijn van parkeerretributies in Belgi? een en ander in een juiste context te plaatsen, en een aantal foute aannames recht te zetten, hierna een overzicht van hoe in Gent omgegaan wordt met het gegeven van parkeercontroles.

Het Parkeerbedrijf Stad Gent (offici?le benaming vermeld in oprichtings-KB: Gemeenteregie "Gent-Parking"), beschikt als gemeenteregie niet over een eigen en van de Stad Gent onderscheiden rechtspersoonlijkheid. Dit is een specifieke situatie - te onderscheiden van in andere steden en gemeenten gehanteerde werkwijzen via parkeerconcessies of autonome gemeentebedrijven -. De verantwoordelijkheden van de bedrijfsontvanger als bijzondere rekenplichtige, aangesteld binnen een (niet-autonoom) gemeentebedrijf, dienen dan ook in deze context ge?nterpreteerd te worden.

In navolging van de hieronder weergegeven wettelijke bepalingen, die door de Dienst Inschrijving Voertuigen (D.I.V.) bijzonder strikt nageleefd worden, beschikt een stadsbestuur via haar stadsontvanger over het recht gegevens op te vragen bij D.I.V.. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om het verschuldigd bedrag van een retributie, uitgeschreven in het kader van onderstaande regulering, te vorderen. Het Parkeerbedrijf Stad Gent beschikt als gemeenteregie over een eigen bedrijfsontvanger, die, omwille van de hem wettelijk analoog aan gemeenteontvangers toebedeelde verantwoordelijkheden, deze DIV-bevraging mag en kan uitvoeren. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om een zgn. qua verstrekte informatie beperkte mailbevraging van het DIV-repertorium, en niet over een onbeperkte online toegang. Voorgaande maakt integraal onderdeel uit van de benodigde schriftelijke aanvraag en toestemming tot het verkrijgen van de toegang tot het repertorium van D.I.V.

KB van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen - Hoofdstuk II: Inschrijvingsprocedures en -documenten
?2. "De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens van het repertorium mogen worden verwerkt, zijn: 2? de identificatie van de natuurlijke of rechtspersoon die belastingen of retributies verschuldigd is inzake de verwerving, de inschrijving, de inverkeerstelling, het gebruik of de buitengebruikstelling van een voertuig;"

De Nieuwe Gemeentewet - titel VI Begrotingen en Rekeningen - Hoofdstuk V De Gemeentebedrijven en de autonome gemeentebedrijven
Art. 263: "De ontvangsten en uitgaven van de gemeentebedrijven kunnen door een bijzondere rekenplichtige gedaan worden. Deze rekenplichtige valt onder dezelfde regels als de gemeenteontvangers inzake benoeming (tuchtstraffen) alsmede verantwoordelijkheid en zekerheidstelling."

De regeling van de op de openbare weg ingestelde parkeerregimes valt onder de autonome bevoegdheid van de steden en gemeenten, en is te regelen via door de gemeenteraad goed te keuren aanvullende en retributiereglementen.

Voor het verrichten van vaststellingen in het kader van de naleving van de lokaal ingestelde parkeerregimes doet het Parkeerbedrijf Stad Gent een beroep op een door haar aangestelde erkende bewakingsonderneming. De aangestelde bewakingsagenten verrichten enkel parkeercontroles en hieruit volgende vaststellingen met betrekking tot deze parkeerregimes. De volledige administratieve afhandeling van de uitgeschreven retributies gebeurt niet door deze agenten, maar door eigen personeel van het Parkeerbedrijf Stad Gent. De vermelde bewakingsagenten-vaststellers zijn nominatief gemachtigd door de gemeenteraad van de stad Gent om vaststellingen te doen op het naleven van het parkeerregime op de openbare weg (betalend parkeren, blauwe zone, voorbehouden bewonersparkeren).

De door het Parkeerbedrijf aangestelde erkende bewakingsonderneming beschikt over een zgn. bijzondere toestemming van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid - Directie Private Veiligheid om vermelde vaststellingen m.b.t. het naleven van het ingestelde parkeerregime in een betalende, blauwe of voorbehouden bewonerszone, op het Gentse grondgebied te mogen verrichten. De omschrijving van deze specifieke bewakingsopdracht is opgenomen in een door het Parkeerbedrijf Stad Gent opgesteld en door vermelde Directie gecontroleerd bestek, dat als basis dient voor de uitbesteding van deze opdracht. In opdracht van vermelde Directie controleert de Politie Gent of de bewakingsagenten over de vereiste specificaties beschikken (badgeniveau, opleidingen, ...), en dit steeds voordat een nieuw personeelslid zijn/haar eerste controleronde op de openbare weg opstart.

Voorgaande informatie werd ook via een persmededeling dd. 29/1/2008 verspreid. Dat bij de communicatie in de media niet elke wettelijke nuance van de diversiteit aan parkeerorganisaties in de diverse steden en gemeenten aan bod komt, is weerom een logisch gegeven.

Karin Temmerman,
Schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.