Beleidsnota legt klemtoon op activeren en wonen

13 februari 2008
Na maanden van intensief overleg en voorbereidend werk stelt het Gentse OCMW vandaag zijn beleidsnota voor 2007-2012 voor. Het is een ambitieuze nota waarbij het accent op duurzaam activeren en wonen ligt. Meer dan ooit komt het OCMW aan zijn opdracht tegemoet om voor iedereen een menswaardig bestaan te verzekeren.

Er worden ook tal van initiatieven genomen die de toonaangevende en vooruitstrevende rol van het Gentse OCMW in Vlaanderen bevestigen. Zo is er een plan om 50 procent meer leefloners te activeren, komen er aangepaste woonvormen, een nieuw rusthuis en een woonzorgzone, is er aandacht voor energiezuinig wonen en wordt de vereenzaming gericht aangepakt.

Het OCMW heeft een prachtige opdracht: elke persoon een menswaardig bestaan verzekeren. Het is niet alleen een nobele, maar ook een erg veelzijdige opdracht. Armoede is immers veel meer dan alleen een gebrek aan financi?le middelen. Het hangt samen met allerlei vormen van uitsluiting, op verschillende levensdomeinen. De rol van het OCMW spitst zich daardoor niet enkel meer toe op financi?le hulp, maar op een integraal hulp- en zorgverleningsaanbod. Die lijn wordt de komende jaren resoluut doorgetrokken en dat komt ook duidelijk naar voor in de beleidsnota 2007-2012. Van de stad kreeg het OCMW een extra dotatie van 19 miljoen euro, verspreid over 6 jaar, om nog beter aan de kerntaken tegemoet te komen.

Maar de beleidsnota 2007-2012 gaat zelfs nog een stapje verder. Naast het verzekeren van een menswaardig leven voor alle inwoners van Gent, met prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen, streeft het OCMW naar ?zelfredzaamheid?. Bij iedere hulpverlening ijvert het OCMW voor een maximale zelfredzaamheid van de cli?nt. Duurzaamheid vormt de kern van een degelijk sociaal beleid: geen tijdelijke antwoorden op structurele fenomenen, maar duurzame oplossingen.

Activeren en wonen

De strategische nota van het Gentse OCMW spitst zich toe op de inhoudelijke speerpunten van de algemene maatschappelijke dienstverlening en van het ouderen- en thuiszorgbeleid, de twee operationele pijlers van het OCMW. De klemtoon ligt daarbij op activeren en wonen. Het beleid van het OCMW is er immers op gericht om op een duurzame wijze de obstakels die een volwaardige maatschappelijke participatie in de weg staan, weg te werken. ?Duurzaam activeren en wonen?, dat is de essentie van de beleidsnota 2007-2012.

Door leefloners te activeren, wil het OCMW hun tewerkstelling in de reguliere arbeidsmarkt, sociale tewerkstellingsprojecten of sociale activeringsprogramma?s fors doen stijgen. Een job is immers het meest effici?nte manier om in onze samenleving volwaardig mee te tellen en te participeren. Door de senioren te activeren, wil het OCMW het probleem van de vereenzaming aanpakken en de zelfredzaamheid maximaal op peil houden.

Wat wonen betreft, is het de bedoeling om het aantal Sociaal Verhuurkantoor-woningen met 50% op te trekken. Het OCMW Gent streeft eveneens naar een verbetering van de kwaliteit van de woningen, het wil het wonen betaalbaar houden en het maakt werk van energiezuinig wonen. Specifiek voor de senioren wil het OCMW woonvormen stimuleren waarin dienst- en hulpverlening ge?ntegreerd zijn, aangepast aan de noden van de bewoner.

Dat alles wordt vertaald in zeer concrete acties.

  • Nieuwe lokale dienstencentra in Sint-Amandsberg en Ledeberg.
  • Inrichten van een woonzorgzone in Ledeberg. Zo?n zone voorziet in al het nodige zodat de bejaarden zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.
  • Nieuw woon- en zorgcentrum (rusthuis) in de omgeving Mariakerke-Drongen met voorrang voor senioren met een laag zorgprofiel.
  • 50 procent meer Sociaal Verhuurkantoor-woningen.
  • Uitbreiden activeringsmogelijkheden op maat van de cursist en met veel aandacht voor nazorg. Nieuwe huisvesting voor Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC)
  • Verhoging van de tewerkstelling van leefloners in de reguliere arbeidsmarkt, sociale tewerkstellingsprojecten of sociale activeringsprogramma?s.
  • Verdubbelen aantal instapmomenten voor taalopleidingen, want het Nederlands beheersen is cruciaal om te starten met een opleiding en om te functioneren in een werkomgeving.
  • Onderzoeken of er ruimere toepassingen mogelijk zijn voor aanvullende steun.
  • Cli?nten energie laten besparen via vzw REGent.
  • Uitbouw vakantiewerking en nieuwbouw op Storyplein.

Effici?nt werken

De afgelopen jaren werd het OCMW Gent geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Denken we maar aan de vergrijzing, stijgende woon- en energiekosten, toename van het aantal asielzoekers, groeiende groep alleenstaanden, enz. Los van het stijgend aantal OCMW-cli?nten neemt ook de complexiteit van de hulpvragen toe en stellen mensen alsmaar hogere eisen aan de dienst- en hulpverlening. Ze verwachten een proactieve en kwaliteitsvolle hulpverlening. Om op die maatschappelijke evoluties te kunnen inspelen, is in de beleidsnota een apart hoofdstuk gewijd aan de werking van het OCMW. Deze actiepunten moeten helpen om de doelstellingen effici?nter te behalen. Het OCMW wil onder meer medewerkers motiveren via een dynamisch personeelsbeleid, investeren in software om het cijfermateriaal maximaal te kunnen interpreteren, de administratie centraliseren...

Open huis

Er is eveneens een nieuwe huisstijl uitgewerkt om de herkenbaarheid en de zichtbaarheid te vergroten. Het OCMW Gent is een open huis waar iedereen terecht kan met vragen of advies, ongeacht leeftijd, afkomst of overtuiging. Toch wordt het nog te veel beschouwd als een instelling die enkel geld geeft aan steuntrekkers en leefloners. Dit negatieve beeld moet omgebogen worden. Door het negatieve imago wachten mensen soms te lang om aan te kloppen voor hulpverlening waardoor ze in een neerwaartse spiraal terecht komen. Dat moet in de toekomst absoluut vermeden worden.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.