Waarborgfonds kinderopvang

25 februari 2008
Om het tekort in de kinderopvang aan te pakken zal Mechelen een "waarborgfonds voor kinderopvang" in het leven roepen. In navolging van het model in Nederland zal dit waarborgfonds zich borg stellen als particulieren een lening aanvragen om te investeren in kinderopvang (beginnende onthaalouders, minicr?ches of grotere initiatieven).

Deze maatregel heeft er in Nederland toe bijgedragen dat de kinderopvangplaatsen er sinds 1998 zijn verdubbeld ?n dat de kwaliteit van de opvang er op vooruitgegaan is.

Ook in Gent wordt intensief gewerkt aan het wegwerken van de tekorten in de kinderopvang. Vorig jaar heeft de schepen een 7-puntenprogramma aangekondigd dat er moet voor zorgen dat er, zoals vooropgesteld in het bestuursakkoord, tegen het einde van de legislatuur 600 extra kinderopvangplaatsen bijkomen in Gent. Dit programma besteedt ook aandacht aan de private sector. Zo zal de stad nieuwe zelfstandige kinderopvanginitiatieven stimuleren of bestaande zelfstandige initiatieven ondersteunen aan de hand van starterspremies en herinvesteringspremies.

  • Overweegt de stad om, naast de reeds aangekondigde initiatieven, ook een ?waarborgfonds voor kinderopvang? in het leven te roepen in navolging van de stad Mechelen?
  • Zullen er initiatieven genomen worden waarbij de knowhow en ervaring waarover de stad beschikt inzake kinderopvang (bijv. bij het opmaken van een ondernemingsplan) ter beschikking zou worden gesteld aan (startende) private initiatieven?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

U zegt het heel terecht, het tekort van 600 plaatsen wegwerken. Vanuit de Stad zullen we zelf een 450 plaatsen kunnen bij cre?ren met eigen initiatieven of met nauwe samenwerking met andere actoren.

Daarnaast hebben we ook een geheelbeleid uitgewerkt naar de zelfstandigen toe, een hele waaier van initiatieven. U bent daar getuige van geweest in de commissie en ook de premie is goedgekeurd. De waarborgpremie zit daar niet bij, wij hadden daar geen middelen voor voorzien.

Het is wel zo dat de situatie in Nederland totaal anders is dan de Belgische. Daar is het voornamelijk een priv?-initiatief dat moet instaan voor kinderopvang. In Belgi? heb je het duaal-systeem, zijnde gesubsidieerde sector en priv?-initiatief. Vandaag is daar nog geen sprake van. Mocht daar sprake van zijn, zal ik eerst overleg moeten plegen met mijn collega Peeters, verantwoordelijk voor Financi?n, omdat dit een andere manier omgaan is met middelen, eigenlijk bijna een soort parkeren van geld zodanig dat het risico voor diegenen die een initiatief willen nemen minder is. Wij hebben daar vandaag nog niet over gesproken en het zit zeker niet in het pakket. Ik wil eerst overleg plegen of het wenselijk is en haalbaar is in onze financi?le situatie in Gent. Ik sluit het niet uit, maar ik kan u vandaag geen bevestigend antwoord geven.

Rudy Coddens
Schepen van Onderwijs en Opvoeding

Ik zou er zeker op aandringen dat dit overleg plaatsvindt. Het klinkt zwaar een waarborgfonds, maar in feite komt het erop neer dat de Stad zich garant stelt bij dergelijke lening en mee participeert. Het is niet zo dat dit fonds als dusdanig in het leven wordt geroepen.

Ik verwijs naar heel wat zaken waar wij ons als Stad garant stellen, bijvoorbeeld in het kader van intercommunales.

Anderzijds is het ook natuurlijk een niet onbelangrijk gegeven meet betrekking tot het ondersteunen van het ondernemersschap in het Gentse, alles moet mijn inziens niet 100 % gesubsidieerd worden. Je hebt ook nog de kwaliteitsgaranties van Kind en Gezin.

Doelstelling is 600 extra plaatsen en dit zo snel mogelijk, en misschien zelfs meer. Ik denk dat het een heel interessante denkpiste is om verder te onderzoeken.

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.