Overlast straatanimatie

9 oktober 2017

Elke straatartiest in Gent moet voor het spelen over een vergunning beschikken. Een aantal zaken worden niet toegelaten en wie over een vergunning beschikt moet zich aan een aantal voorwaarden houden. Per locatie mag slechts 1 straatartiest of groep actief zijn, eenieder moet afzonderlijk in het bezit van een vergunning zijn, de duur op eenzelfde plaats is beperkt tot 1 uur, er mag maximum 1 versterker worden gebruikt...

Ondanks deze voorwaarden en beperkingen klagen zowel omwonende als handelaars het niet-naleven ervan, en de overlast die hiermee gepaard gaat, aan. Hoewel straatartiesten ontegensprekelijk kunnen zorgen voor een gezellige sfeer in de binnenstad wordt de versterkte muziek vaak als te luid ervaren, speelt men langer dan 1 uur op eenzelfde locatie of zelfs tot 's avonds laat.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hoeveel vergunningen voor straatanimatie - straatmuzikanten zijn er momenteel afgeleverd?
  • Werden er al formeel klachten m.b.t. straatanimatie - straatmuzikanten geregistreerd? Zo ja, hoeveel?
  • Hoe geschiedt de handhaving en controle van de voorwaarden en beperkingen en door wie?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Een vergunning wordt aangevraagd via dienst Feestelijkheden en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Er werden sinds de invoering van het nieuw reglement tot op heden 624 vergunningen verleend.

Klachten/meldingen inzake straatmuzikanten kunnen via allerhande kanalen en bij verschillende diensten binnenkomen (o.a. wijkpolitie, gemeenschapswachten...) er is geen aparte registratie van. Toezicht en aanspreken van muzikanten gebeurt vooral tijdens de reguliere werking en tijdens de geplande patrouilles. De zgn. 'formele' klachten zijn de Politie niet gekend.

Handhaving gebeurt via GAS, cfr. codex politieverordeningen art. 9, boete van 60 euro.

Tot nu toe werd op artikel 9 één dossier geregistreerd, en dit diende te worden afgesloten omwille van het feit dat betrokkene geen adres had.

Daniel Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.