Parkeerautomaten site The Loop

17 oktober 2017

Op de parkeerterreinen op The Loop geldt bij grote beurzen en andere evenementen een parkeerregime met evenemententickets die in de beurshallen verkocht worden. Daarnaast is er een basisregime dat van toepassing is voor parkeren bij kleinere evenementen en op tijdstippen waarop geen evenementen in de beurshallen plaatsvinden. Bij het basisregime dient een parkeerrecht verkregen te worden door ingave van de nummerplaat in de parkeerautomaat, zo stelt het retributiereglement.

Op de parkeerterreinen staan echter nog de oude parkeerautomaten waarbij geen ingave van de nummerplaat mogelijk is. Via de interactieve webkaart blijken op de hele site geen parkeerautomaten te staan. De dichtstbijzijnde automaat zou in de Derbystraat staan, die welliswaar in een andere zone ligt.

Concreet heb ik dan ook volgende vraag:

  • Wat is de reden dat er nog oude parkeerautomaten op de site The Loop staan?
  • Staan er al nieuwe parkeerautomaten op de site? Zo ja, waar?
  • Zo nee, wat is hiervoor de reden en kunnen we hieruit besluiten dat het retributiereglement niet kan toegepast worden en parkeren er gratis is?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het Mobiliteitsbedrijf wenst op the Loop te evolueren naar een modernere, meer automatische vorm van uitbating. Het vervangen van de bestaande, nog steeds aanwezige automaten met ticketje achter de voorruit, zou daarom slechts voor een relatief korte termijn zijn (1 à 2 jaar), en zodus een verloren kost impliceren. Op heden wordt de toekomstige werkwijze voor the Loop uitgewerkt, het is uiteraard niet uitgesloten dat de nieuwe automaten alsnog worden geplaatst, mochten deze de beste oplossing blijken te zijn.

Er staan dus nog geen nieuwe automaten op deze site. Dit impliceert niet dat er niet moet betaald worden, immers, in de GR van 24 oktober 2016 werden wijzigingen aangebracht aan artikel 9 van het retributiereglement (The Loop). In het besluit staat mbt de inwerkingtreding van deze wijzigingen het volgende:

Het college van burgemeester en schepenen stelt per tariefzone of deel ervan de datum van inwerkingstelling van de nieuwe parkeerautomaten vast. Op die datum worden de gewijzigde tariefzones, voorzien in artikel 4 en de gewijzigde tarieven, voorzien in de artikelen 5 tot 9 van dit reglement, alsook alle daaraan gelinkte wijzigingen aan dit reglement (artikelen 2 punt 3° en 4°, 9, 11, 12 eerste lid, 13, 15 eerste lid, 16 eerste lid, 21 §1, 22 en de bijlagen 1, 2 en 3 (voor deze laatste enkel voor wat betreft het statuut van commerciële straat voor het E. Van Beverenplein))van kracht.

Vermits het college van burgemeester en schepenen voor de site The loop nog niet zo een dergelijk besluit genomen heeft, is het oude retritbutieregelement nog geldig, en is de oude werkwijze nog geldig. Dus, op de site The Loop is de werking met een parkeerticket achter de voorruit nog steeds correct, en moet dus betaald worden voor het parkeren.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.