Gratis inzameling asbestafval van particulieren

5 maart 2008
Op 14 december 2007 heeft de Vlaamse regering het Uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen goedgekeurd. Dit plan focust o.m. op een veilige inzameling van asbestafval.

Het Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen voert meer bepaald vanaf 1 januari 2008 voor alle Vlaamse gemeenten een inzamelplicht voor asbestafval in. Gezinnen moeten voortaan kleine hoeveelheden asbestcementafval gratis kunnen overbrengen naar het gemeentelijke containerpark.

Het uitvoeringsplan werd op 7 januari 2008 bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. De Vlaamse steden en gemeenten moeten de nodige voorbereidingen treffen om deze nieuwe regeling op hun containerparken ingang te kunnen doen vinden.

Bij de bespreking van het ontwerpbeleidsplan IVAGO 2008-2012 werd gesteld dat de gratis aanvoer van asbesthoudende afvalstoffen van particulieren onderzocht wordt. Vandaag betalen particulieren nog steeds 5,50 euro per 1/10 m? asbestcement.

Wat is de stand van zaken van dit onderzoek?

Vanaf wanneer zal in de 2 Gentse betalende containerparken (Gent-Proeftuinstraat en Oostakker-Lourdesstraat) de gratis inzameling van asbestcement van particulieren van kracht worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Op dit ogenblik heeft OVAM nog geen definitieve richtlijnen verstrekt over de wijze waarop het uitvoeringsplan huishoudelijk afvalstoffen met betrekking tot dit punt moet uitgevoerd. Er is contact opgenomen met OVAM waar formeel meegedeeld is dat het niet zou verplicht zijn om in alle recyclageparken die mogelijkheid te voorzien en dat het voor Gent zou aanvaard worden dat het gebeurt op twee parken, waar dat nu reeds mogelijk is.

Wat we wel nog moeten uitmaken, is binnen welk volume het gratis zal zijn, want het is wel te verantwoorden dat het gratis is. Maar de verwerkingskost daarvan is zeer hoog en normaal gezien behoort dit zeker door professionelen betaald te worden. In de beleidsnota staat er nu dat er 0,1 m? per bezoek zou worden aanvaard. En het zal in die richting uitgaan, maar dat is nog niet definitief uitgemaakt.

Samenvattend: we wachten op richtlijnen van OVAM, het zullen waarschijnlijk twee containerparken worden waar het mogelijk is, en er zal zeker een deel gratis zijn en blijven. De exacte hoeveelheid is nog niet uitgemaakt. Maar in de beleidsnota staat een gratis aanvoer van 0,1 m? .per bezoek wordt onderzocht. Dus redelijkerwijze zal dit niet lager zijn. Dat is een volumeaanduiding, hoeveel dat in kilo is, kan ik u niet zeggen. Hangt trouwens af van waar het asbest in zit, het is vaak gebonden aan andere materialen.

Tom Balthazaz
Schepen van Milieu en Sociale Zaken

Ik stel me de vraag of daar een timing op staat. Ik weet ook wel dat OVAM nog altijd op zich laat wachten inzake indicaties in bepaalde richtinglijnen. Niettemin, denk ik, dat er voor de Stad Gent als entiteit op zichzelf, als grootstad niets in de weg ligt om enigszins al een bepaalde koers in te gaan. Vandaag is het betalend. Ik denk ook dat de twee desbetreffende containerparken degene zijn, of ik hoop toch dat het de Proeftuinstraat en de Lourdesstraat zullen zijn omdat daar vandaag die betaling van toepassing is. Ik denk dat het toch een belangrijk gegeven is. Het is een kost waar dag in dag uit Gentenaars, particulieren voor alle duidelijkheid, mee worden geconfronteerd, waar in de toekomst die kost toch voor een deel niet meer van toepassing zou moeten zijn.

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Ik vind het moeilijk om een timing te geven wanneer die thans nog niet vaststaat. Wat ik u wel kan zeggen, is dat het de bedoeling is dat alle grote maatregelen met betrekking tot de recyclageparken zullen ingaan op 1 januari 2009. Dat de maatregelen over retributies normaal gezien aan de gemeenteraad zullen worden voorgelegd samen met de begroting. De meeste zullen ook ingaan op 1 januari 2009. Het kan onderzocht worden om dit wat vroeger te laten ingaan.

Ik zal in de commissie van april hierover spontaan een nieuwe mededeling doen.

Tom Balthazaz
Schepen van Milieu en Sociale Zaken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.