Uittreksel uit het strafregister via website

10 maart 2008
In veel gevallen vraagt een werkgever naar het getuigschrift van goed zedelijk gedrag van zijn toekomstige werknemer. Dit geldt ook voor personeelsleden die in dienst treden bij de stad Gent. De aanvraag hiervan is meestal een tijdrovende bezigheid. In Gent kan een ?uittreksel uit het strafregister? (vervangt het vroegere getuigschrift van goed zedelijk gedrag) opgevraagd worden bij het politiecommissariaat, bij een dienstencentrum, bij het bureau Bevolking (Belgen) of het bureau Vreemdelingen (vreemdelingen) in het Administratief Centrum. In sommige steden en gemeenten kan men een uittreksel uit het strafregister echter ook elektronisch opvragen en eenvoudig doorsturen. In Mechelen kan dit ook per fax aangevraagd worden.

Overweegt het stadsbestuur om in Gent het uittreksel uit het strafregister ook elektronisch opvraagbaar te maken via de website? Zo ja, wanneer zou deze administratieve vereenvoudiging kunnen worden doorgevoerd?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Collega Souguir, ik heb 2 luiken in mijn antwoord op uw vraag. Dat is juridisch en inderdaad dus technisch. De omzendbrief 95 van 2 februari 2007, betreft de uittreksels uit het strafregister, bepaalt uitdrukkelijk dat indien het gemeentebestuur hiermee instemt, de aanvraag en de aflevering van het uittreksel uit het strafregister kan gebeuren via het internet. De Stad Gent kan dus perfect beslissen om het uittreksel voortaan te laten afleveren via de website. Hierbij dient wel voor ogen te worden gehouden dat het afleveren van een uittreksel uit het strafregister enkel kan gebeuren aan de persoon over wiens gedrag het gaat, dus nooit aan de instantie of particulier die het voorleggen ervan eist. Dit betekent dat, indien het uittreksel elektronisch wordt doorgestuurd, er dus voldoende garantie moet zijn dat dit uittreksel daadwerkelijk wordt afgeleverd aan de persoon om wie het gaat. Artikel 601 van het Wetboek van Strafvordering legt deze verantwoordelijkheid bij de personen die zorgen voor het verzamelen, verwerken of toezeggen van de betrokken gegevens en stelt dat voornoemde personen alle maatregelen moeten nemen die nodig zijn om de veiligheid van de gegevens te waarborgen, waarbij zij onder meer moeten verhinderen dat die gegevens worden medegedeeld aan personen die geen machtiging hebben om er kennis van te nemen. Om hieraan tegemoet te komen, kan de elektronische identiteitskaart worden gehanteerd, waarbij er een bepaalde mate van zekerheid bestaat dat de gegevens bij de juiste persoon zijn terechtgekomen. Dat wat het juridisch luik betreft.

Wat nu het technisch luik betreft, de aanvraag van een uittreksel uit het strafregister via het publieksloket van de website Stad Gent kan vrij snel gerealiseerd worden in samenwerking met Digipolis die voor de technische uitvoering daarvan instaat. We onderzoeken samen met Digipolis en CEVI nog verder hoe ook het elektronisch afleveren technisch kan worden gerealiseerd. Ook voor andere toepassingen, bijvoorbeeld uittreksels uit de bevolkingsregisters, dient het gebruik van de elektronische identiteitskaart verder te worden ge?mplementeerd. Het is dus niet alleen wat betreft de vragen die u gesteld hebt, maar we zijn ook bezig, en dat zal u later in de beleidsnota kunnen terugvinden, met andere gegevens op dezelfde manier aan de burger aan te bieden. We hopen ten laatste in de eerste helft van 2009 te kunnen overgaan tot het elektronisch overmaken van diverse uittreksels, waaronder de uittreksels uit het strafregister.

Ik denk, als wij zo kunnen verderwerken, dat wij begin 2009 eigenlijk aan de Gentenaars kunnen aanbieden dat een hele reeks met documenten kan worden afgeleverd langs het internet.

Rita Uyttendaele
Schepen van Bevolking en Protocol en ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info