Inventarisatie en schoonmaak verkeersborden

1 februari 2018

Bewoners van Kleinkouterken in Sint-Denijs-Westrem klagen de toestand van de verkeersborden in hun straat aan (zie foto). Aftandse, versleten en besmeurde verkeersborden geven niet alleen een verloederde indruk, ze kunnen ook voor onveilige verkeerssituaties zorgen.

  • Wordt door de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen bij het actualiseren en up-to-date houden van de verkeersbordendatabank ook rekening gehouden met de staat waarin verkeersborden zich bevinden?
  • Wordt er een periodieke controle uitgevoerd van verkeersborden, straatnaamborden en wegwijzers, … op basis waarvan tot schoonmaak of vervanging kan worden overgegaan. Zo ja, met welke frequentie en hoe worden de resultaten verwerkt?
  • Zal concreet voor de casus van Kleinkouterken tot schoonmaak of vervanging van de borden worden overgegaan en wat is hiervoor desgevallend de timing?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Antwoord op vraag 1

In de verkeersbordendatabank wordt de plaatsingsdatum van elk bord  genoteerd. Of een bord al dan niet versleten is, is afhankelijk van heel wat externe factoren. Borden kunnen beschadigd raken of zoals op de foto bemost ten gevolge van de omstandigheden op een bepaalde locatie. Dit staat los van de minimale functionele levensduur van elk bord op basis van  het materiaal waaruit het gemaakt is.  De actuele  staat van de verkeersborden wordt niet systematisch bijgehouden. Problemen of gebreken met of aan verkeersborden kunnen steeds gemeld worden aan Gentinfo voor controle en nazicht door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Dit is de meest efficiënte manier van melden en opvolgen.


Antwoord op vraag 2

Er wordt enkel gewerkt aan de hand van vaststellingen of meldingen (bij voorkeur via Gentinfo).  Een periodiek onderhoud voorzien voor duizenden borden is weinig efficiënt. De meeste borden hebben immers geen periodiek onderhoud nodig.


Antwoord op vraag 3

De foto in bijlage is in Kleinkouterken niet terug te vinden. Medewerkers van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zijn op zoek gegaan naar het bewuste bord (op basis van de foto en hun kennis van het grondgebied) en hebben dit meer dan 1 km verder terug gevonden in Maaltenaard. Het bewuste bord zal gereinigd worden en indien nodig vervangen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.