Voor- en naschoolse opvang

27 februari 2018

Het managen van een gezin in combinatie met een drukke baan is een enorme klus en vergt heel wat organisatie bij veel jonge gezinnen. We kennen allemaal het begrip taxi mama/papa. Vooral op woensdagnamiddag is het vaak een rush van en naar de vrijetijdsbesteding van zoon en/of dochterlief. We willen immers allemaal dat onze kinderen zich ten volle kunnen ontplooien.

Uit een artikel in de Standaard van 8 februari 2018 blijkt dat momenteel moderne initiatieven ontstaan die het tekort aan buitenschoolse opvang en een kwalitatieve invulling ervan moeten opvangen. Hieruit volgt de terechte vraag of het niet beter zou zijn kwalitatieve vrijetijdsbesteding (sport, dans, muziek, …) te integreren in het bestaand aanbod van voor –en naschoolse opvang. Ruim vier jaar geleden reeds concludeerden experts die zich in een Staten-Generaal over de vrije tijd van schoolkinderen bogen dat school en buitenschoolse activiteiten naadloos op elkaar moeten aansluiten, naar Scandinavisch model. Het zou voor heel wat tweeverdieners veel oplossen.

Uit hetzelfde artikel blijkt dat een Vlaams decreet dat een kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang ondersteunt en in de daarbij horende middelen voorziet, op zich laat wachten.

  1. Is er, zoals het artikel suggereert, voldoende vraag naar dergelijk naadloos aanbod van buitenschoolse activiteiten? Zo ja, wordt deze gemonitord en kunnen de eventuele cijfers worden getoond?
  2. Indien blijkt uit het antwoord op de eerste vraag dat er voldoende vraag is, hoe wordt er door de Gentse stadsscholen tegemoetgekomen aan deze vraag? M.a.w. op welke manier wordt vandaag invulling gegeven aan de buitenschoolse opvang in de Gentse stadsscholen? Zijn er reeds voorbeelden van een kwalitatieve naadloze invulling zoals beschreven in de toelichting? Zo ja, welke?
  3. Zijn er voorbeelden in Gent van net overschrijdende initiatieven om een naadloos aanbod van buitenschoolse activiteiten te realiseren? Zo ja, welke?
  4. Hoe worden buitenschoolse activiteiten binnen de scholen vandaag gefinancierd? Wat is de rol van de stad hierin en welke verantwoordelijkheid draagt Vlaanderen?
  5. Is het huidige aanbod van buitenschoolse activiteiten binnen de scholen onderworpen aan bepaalde kwaliteitscriteria? Welke verantwoordelijkheid neemt de stad/Vlaanderen hierin op?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Hartelijk dank voor deze vraag over de buitenschoolse opvang en vrije tijd. Een onderwerp dat me nauw aan het hart ligt en waar ikzelf en de administratie volop mee aan de slag zijn.

Of er voldoende vraag is naar een naadloos aanbod van buitenschoolse activiteiten: daar kan ik u op volmondig ‘ja’ op antwoorden. Dat merken we voldoende vanuit feedback die we van ouders en scholen krijgen. Die vraag probeerden we als Stad nu ook voor de eerste keer te objectiveren.

Stad Gent liet het afgelopen jaar een onderzoek naar de vraagzijde voor buitenschoolse opvang en vrije tijd uitvoeren bij kinderen, ouders en sleutelfiguren. Daaruit blijkt de opvangvraag en de nood aan aanbod van vrije tijd na de schooluren zowel voor kleuters als voor leerlingen lagere school en eerste graad secundair, zowel bij kinderen als bij ouders.

Meer details over de resultaten van het onderzoek zullen vandaag voorgesteld worden om 11.30u in de Kopergieterij Rabot (Vlotstraat 22).

Wat betreft de stadsscholen: De Stedelijke Initiatieven voor Buitenschoolse opvang van Dienst Kinderopvang vangen op weekdagen, behalve woensdag, kleutertjes op. Op woensdagnamiddag kunnen kinderen tot de eerste graad van het lager onderwijs er terecht. De opvang van de lagere schoolkinderen is in handen van het IVA Stedelijk Onderwijs Gent. Naast deze opvang, staan onze locaties open voor allerhande clubs, die naschools aanbod voor de kinderen voorzien. Zo maken bv. turnclubs gebruik van de sportzaal van de school en kunnen kinderen naschools aansluiten op deze trainingen. Ook het Deeltijds Kunstonderwijs Stad Gent voorziet met de Wijkateliers op meer dan 20 locaties in lessen na school, zowel muziek als beeldende kunst.

Netoverschrijdend investeert de Stad in de Brede School, die inzet op beweging en initiatie in sport na school. Met onder andere het aanbod van Sportaround en Sportsnack in 28 scholen, frisbee-lessen, Multi-move, Start to Run, fietslessen, danslesjes, kleuterexpressieturnen, bokslessen, start to Walk, circus, … De 10 Brede Schoolcoördinatoren zorgen voor de verbinding tussen de scholen en de organisaties. Ook het Deeltijds Kunstonderwijs van het GO! voorziet in muzieklessen na school als initiatie op het totale aanbod dat in de academie gegeven wordt.

Wat betreft de huidige financiering: de Vlaamse financiering voor de Initiatieven van Buitenschoolse Opvang is voor Gent beperkt. We hebben een erkenning voor 139 plaatsen, met een subsidie voor 131 plaatsen in de IBO. Daarnaast krijgen we een forfaitaire betoelaging voor de buitenschoolse opvang verbonden aan een kinderdagverblijf, goed voor 311 plaatsen. De overige plaatsen, goed voor de opvang van meer dan 3.500 kinderen per dag, financiert Stad Gent zelf.

Wat betreft het kwaliteitskader: Initiatieven die erkend of gesubsidieerd worden door Kind en Gezin, moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen o.a. met betrekking tot oppervlakte per kind en aantal kinderen per begeleider. Dit geldt dus voor de IBO en Buitenschoolse opvang verbonden aan een kinderdagverblijf. Voor de stedelijke initiatieven buitenschoolse opvang hanteren we dezelfde kwaliteitsregels als voor de IBO. Alle andere initiatieven voor buitenschoolse opvang op school worden door de scholen zelf georganiseerd. Deze roeien met de riemen die ze hebben: er staat geen financiering tegenover, noch worden kwaliteitsvereisten opgelegd.

Minister Jo Vandeurzen werkt samen met de meerderheidspartijen aan een nieuw decreet Buitenschoolse opvang en Vrije tijd op basis van de Conceptnota voor Opvang en Vrije Tijd van 2015. Daarin is het duidelijk dat het lokaal bestuur een belangrijke regierol zal toebedeeld krijgen. Het is nog onduidelijk welke financiering en welke kwaliteitseisen bepaald zullen worden. In Gent zaten we de afgelopen jaren niet stil en bereiden we ons voor op de toekomst. We hopen dat het nieuwe decreet ons voldoende financiële ruimte zal bieden om de opvang en het aanbod aan vrije tijd op school verder te kunnen uitbouwen.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.