Stand van zaken verkaveling Viermeersen - Maria Baersstraat

1 maart 2018

In het antwoord op mijn schriftelijke vraag m.b.t. de verkaveling Viermeersen -  Maria Baersstraat bleek door de VMSW een nieuwe prijsvraag georganiseerd te worden voor het afwerken van de wegenis en groen. De "verhoopte" timing hiervoor was voorjaar 2018.  De VMSW bleek bovendien van zin het niet-afgewerkte deel van Extensio terug op te nemen in de nieuwe aanneming zodat het geheel zou kunnen afgewerkt worden en de voorlopige oplevering zo snel mogelijk kan doorgaan. De VMSW zou niet nalaten te communiceren met de bewoners.

Tot vandaag blijken de bewoners echter in het ongewisse gelaten over de vorderingen van dit dossier en blijven ze geconfronteerd met problemen, onafgewerkte trottoirs, niet-onderhouden groen, inmiddels stuk gereden verkeerspaaltjes waardoor auto’s en vrachtwagens over voortuinen rijden...

  • Wat is de huidige stand van zaken in dit dossier?
  • In welke mate kan Stad Gent hierin een bemiddelende rol spelen?
  • Welke maatregelen kunnen/zullen genomen worden om de veiligheid en leefbaarheid in deze straat te garanderen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Antwoord op vraag 1

Op 30/11/17 is er toch een voorlopige én tegelijkertijd definitieve oplevering doorgegaan van de Viermeersen / Maria Baersstraat.
Deze oplevering kwam er opdat VMSW de samenwerking met de huidige aannemer kon stopzetten, en een vervolgdossier kon opstarten voor herstel/vervolledigen van de verkaveling.
Dit betreft geenszins een goedkeuring van de bestaande toestand, maar een administratieve noodzaak om het project verder te kunnen helpen.

In het Proces-Verbaal (PV) werden dan ook bepaalde passages opgenomen die voorbehoud van (o.a.) de Stad Gent uitdrukken omwille van de aanwezig en gekende problematiek.

Deze oplevering is dus niet gekoppeld aan een overdracht naar de Stad.
Zoals ook vermeld in PV; ‘Er zal door de bouwheer een nieuwe aanbesteding uitgeschreven worden om de volledige last van de vergunning te realiseren, alvorens de overdracht van de werken kan afgerond worden’.


Antwoord op vraag 2

De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen volgt de uitvoering mee op (temeer dit ook normaliter overgedragen wordt naar het openbaar domein in de toekomst, maar verantwoordelijke blijft momenteel wel VMSW).

Er is hier niet direct nood aan bemiddeling maar aan een vlotte vooruitgang van de nieuwe toewijzing en uitvoering door een nieuw aan te stellen aannemer. De VSMW zorgt hiervoor. De dienst Wegen, bruggen en Waterlopen zal ook aandringen op correcte communicatie naar de aangelanden toe met plan van aanpak.


Antwoord op vraag 3

Deze bezorgdheid wordt overgemaakt aan VMSW voor gevolg waar nodig.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.