Gentse kandidatuur Sportstad van Vlaanderen

17 maart 2008
In januari van dit jaar heeft het Vlaams Parlement het participatiedecreet goedgekeurd. Op grond van dit decreet kan de Vlaamse regering tweejaarlijks een gemeente in Vlaanderen aanwijzen die gedurende een jaar de titel van Sportstad of -gemeente van Vlaanderen mag dragen.

Vanuit de overtuiging dat een goed sportbeleid een belangrijke bijdrage kan leveren aan een positieve ontwikkeling van steden en gemeenten, wil het decreet via de toekenning van deze titel een bijkomende hefboom hiervoor bieden.

De Vlaamse regering voorziet in een subsidie van 200.000 euro in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de stad de titel Sportstad of -gemeente van Vlaanderen draagt en van 200.000 euro tijdens het jaar zelf.

De eerste Sportstad of -gemeente van Vlaanderen die op basis van dit decreet wordt aangewezen zal deze titel in 2011 dragen. De aanvraagdossiers moeten uiterlijk op 1 april 2008 aan de Vlaamse overheid worden overgemaakt.

Ik deel alvast de visie van de schepen naar aanleiding van het onderzoek van het imago van Gent, dat onze stad, gezien de talrijke topsportevenementen, een sportstad is. Vandaar dan ook de volgende vragen:

Heeft de stad Gent reeds een aanvraagdossier ingediend om in 2011 in aanmerking te komen voor de titel van Sportstad in Vlaanderen?

Zo neen, is de stad van plan dit alsnog te doen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Het participatiedecreet, dat door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd op 9 januari 2008, werd voorzien om de titel ?sportgemeente? (in 2011) of ?cultuurgemeente? (in 2010 en 2012) toe te kennen.

De toekenning gebeurt op basis van volgende criteria:

  • de vernieuwende en wervende kwaliteiten van het programma (het geheel en de onderdelen);
  • de actieve betrokkenheid en de concrete participatie van de bevolking;
  • het bereik van grote, brede, nieuwe en diverse publieken;
  • de breedte, kracht en variatie van het organiserende of dragende samenwerkingsverband;
  • de financi?le en organisatorische haalbaarheid en draagbaarheid, met bijzondere aandacht voor cofinancieringen;
  • de kracht en omvang van het communicatie- en promotieplan en de aandacht voor de herkenning van de Vlaamse ondersteuning en de beeldvorming van de Vlaamse overheid;
  • de aandacht voor kansengroepen en interculturaliteit;
  • de duurzame effecten op het vlak van infrastructuur en openbaar domein;
  • de duurzame effecten op het vlak van ontsluiting van en toeleiding naar voorzieningen.

Tot nu toe heeft Gent nog geen kandidatuur ingediend. De informatie die hierover van hogerhand is meegegeven is immers nogal karig geweest en de timings zijn dan ook bijzonder krap. Kandidaturen moeten immers ingediend worden tegen 1 april.

Aangezien Gent zich de ambitie aanmeet om de komende jaren flink te investeren in sport is de titel van ?sportgemeente? echter wel een kans en een uitdaging. Het sportbeleidsplan is een goede basis voor de opmaak van het dossier: verschillende elementen die keuzebepalend zullen zijn, zijn immers in het plan 2008-2013 opgenomen.

Gent zal er dan ook alles aan doen om binnen het zeer beperkt tijdsbestek alsnog een dossier in te dienen.

De manier van werken van de Vlaamse overheid, en zeker in deze, verbaast me bijzonder. Op 9 januari een decreet stemmen in het Vlaams Parlement en dan verwachten dat de gemeenten op een aantal weken tijd het niet alleen ontcijferen en geen deftige informatie krijgen, maar zich bovendien kandidaat stellen voor van alles en nog wat... Dit is duidelijk geen vorm van goed bestuur en dit is ook absoluut allesbehalve het ernstig nemen van de steden en gemeenten.

Christophe Peeters
Schepen van Financi?n, Facility Management en Sport

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info