Verlichting en verkeer Sint-RafaŽlstraat Oostakker

25 september 2018

Reeds in een schriftelijke vraag vestigde ik de aandacht op de minimale verlichting in de Sint-Rafaëlstraat. Nu de kortere 'licht'dagen opnieuw dichterbij komen, had ik samen met de buurtbewoners en de schoolgemeenschap gehoopt dat de beloofde straatverlichting in orde zou zijn. Concreet wens ik u dan ook te vragen om op korte termijn hiervan werk te maken.

Verder zijn er heel wat bezorgdheden rond de voorziene omleiding tijdens  de werken op het dorp.

Ik vernam met de schoolgemeenschap EDUGO  dat er een omleiding langs de Gasthuisstraat zal ingevoerd worden. Ik wens hier mijn bezorgdheid te uiten omtrent de verkeersveiligheid. Ik hoop dat deze 'oplossing' zeer goed wordt bekeken want er zijn heel veel kinderen die langs deze weg fietsen en de zichtbaarheid vanuit of naar de Sint-Rafaëlstraat is tot een minimum beperkt. 

Ik zou alvast de suggestie willen opperen om de grote schoolgemeenschap adequaat op de hoogte te willen stellen van de voorziene omleidingen, zodat de ouders tijdig kunnen verwittigd worden want  tot op heden werd in de buurt bij werken steeds zeer kort op de bal gespeeld of zelf niet.

Concreet wens ik u dan ook te vragen om snel te communiceren naar de buurt en de schoolgemeenschap over de timing van de voorziene omleiding want een vlotte communicatie verdient zeker de nodige aandacht in het kader van de verkeersveiligheid.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Voor wat betreft de verlichting kan u alvast meegeven dat er eindelijk schot in de zaak zit. We hebben de offerte en het plan van Eandis begin september gekregen. Het dossier is nu door de lichtcel van de Dienst Wegen klaargemaakt voor goedkeuring door het college volgende week, waarna Eandis van start kan gaan. Wij zullen zeker aandringen op een snelle uitvoering, want ik ben het volmondig met u eens dat een goede verlichting essentieel is voor de veiligheid van de schoolgaande kinderen en jongeren in deze buurt.

Dan wat de werken en de omleidingen betreft.

De Dienst Wegen informeert mij dat er nog geen concrete siganlisatieplannen voor de omleidingen zijn gemaakt, maar dat ze de bekommernis over de Gasthuisstraat zeker begrijpen. Ze zullen daarom trachten om de omleidingsroutes in eerste instantie via de grotere wegen – concreet de Bredestraat en Eeckhoutdries – te laten lopen en niet via kleinere straten zoals de Gasthuisstraat.

Ik heb hen ook naar aanleiding van uw vraag nog eens expliciet gevraagd om voldoende aandacht te schenken aan tijdige en goede communicatie over de werken en de omleidingen. Tijdens de fase van de nutswerken zullen het de nutsmaatschappijen zelf zijn die deze communicatierol opnemen.

In het voorjaar van 2019 zal DWBW vervolgens opnieuw een infomoment organiseren over de start van de grote wegen-, en rioleringswerken en vanaf dan staat de Stad in voor de verdere communicatie via bewonersbrieven, de website, en verdere communicatiemiddelen. We zullen daarbij zeker een goede communicatielijn onderhouden met de EDUGO-scholengemeenschap.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.