Fusie stedelijke uitleendiensten

8 april 2008
De stad Gent beschikt over een aantal uitleendiensten: de Uitleendienst van de Stedelijke Jeugddienst, de Uitleendienst van de Dienst Feestelijkheden en de Culturele Uitleendienst. Het ontlenen van materiaal gebeurt bij elke dienst op een verschillende manier. Geen van deze uitleendiensten maakt momenteel gebruik van online reservatie. Naar ik vernomen heb zouden er bij de stad plannen bestaan om deze uitleendiensten te fusioneren.

De ontlening van goederen gebeurt in elke uitleendienst op basis van een ander reglement. Dienst Feestelijkheden beschikt niet over een reglement.

Ik had hieromtrent graag volgende vragen gesteld:

  • Is de stad van plan een reglement uit te werken voor de uitleendienst van de Dienst Feestelijkheden?
  • Wordt, in het kader van administratieve vereenvoudiging, de gelijkschakeling van de reglementen van de diverse stedelijke uitleendiensten in het vooruitzicht gesteld?
  • Wordt een fusie van de stedelijke uitleendiensten nog steeds overwogen? Zo ja, wat is hiervan de timing?
  • Heeft de stad plannen om de website van deze uitleendiensten uit te rusten met een online reserveringssysteem? Zo ja, tegen wanneer zullen deze systemen uitgewerkt worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Geco?rdineerd antwoord van het departement cultuur en de dienst feestelijkheden

De Dienst Feestelijkheden en het Departement Cultuur werken samen met de Dienst Organisatieontwikkeling aan de fusie van de Uitleendiensten van Feestelijkheden en Cultuur. Deze uitleendienst zal gehuisvest worden bij de Dienst Feestelijkheden. Beide diensten hebben vooropgesteld de fusie voor het einde van dit jaar te voltooien. Een niet onbelangrijk element om hierin te slagen is de opmaak van een nieuw personeelskader voor de eengemaakte uitleendienst.

In functie van deze fusie wordt door de dienst Feestelijkheden en het departement Cultuur de opmaak van ??n reglement voorbereid. Ook de Jeugddienst wordt hierbij betrokken om het regelement meteen te stroomlijnen met de Uitleendienst Jeugd. Een voorontwerp van reglement wordt momenteel besproken met de Dienst Organisatieontwikkeling, in functie van administratieve vereenvoudiging, en de Juridische Dienst.

Er kan inderdaad gedacht worden aan een fusie met andere stedelijke uitleendiensten in de toekomst. Dit gebeurt best stap voor stap en weldoordacht. Het gaat immers over een belangrijke dienstverlening aan de Gentenaars en het Gentse verenigingsleven.

Plannen voor een digitaal ontleningsloket zijn er op dit ogenblik niet. Echter, dit mag in de toekomst zeker niet worden uitgesloten. Toch moeten we ook hier voorzichtig zijn : bij de ontlening van zwaar materiaal vergt overleg en goede afspraken. Een geautomatiseerd digitaal reservatieloket kan hierbij slechts een hulpmiddel worden.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.