Geluidsschermen en verkeersveiligheid Baarle-Drongen

14 februari 2019

Op het verkiezingsdebat medio juni 2018 is gesproken over het plaatsen van geluidsschermen langs de E40 en het installeren van één of andere constructie zodat vrachtwagens niet meer aan de lagere school Don Bosco (Baarledorpstraat 4) zouden kunnen passeren.

In verband met de geluidsschermen was de stelling op het debat als volgt:
“Wij zijn bereid om een betere en groene geluidsafscherming van de E40 in Baarle mee te financieren van uit het stadsbudget.”

 Alle partijen waren het unaniem eens over deze topics.

Ik heb ook vernomen dat de eerste onteigeningsdocumenten voor de ringweg en/of afrittencomplex zouden gearriveerd zijn bij een aantal bewoners van Baarle.

Ten slotte wordt mij ook de situatie in de Noordhoutstraat gesignaleerd. Bij de heraanleg van de straat in 2011 was het de bedoeling om verkeersremmers te plaatsen.

Ondertussen zijn we 8 jaar verder en zijn er nog geen verkeersremmers geplaatst. Vrachtwagens rijden door de straat om zo in het industriepark te geraken en anderen gebruiken de baan als sluipweg voor de drukke Gaverlandstraat. Bovendien ligt deze straat op een fietsknooppuntenroute, dé toegangsweg bij uitstek tot de Don Bosco-school.

Vraag:

  • Bent u inderdaad bereid om geluidsschermen te laten plaatsen of indien nodig hiervoor te pleiten bij het Agentschap Wegen & Verkeer?
  • Kan u maatregelen nemen zodat vrachtverkeer geweerd wordt aan de lagere school?
  • Klopt het dat de onteigeningsprocedure is opgestart in het kader van de geplande werkzaamheden aan het op- en afrittencomplex? Wat is de stand van zaken in dit dossier?
  • Is de stad nog steeds van plan om verkeersremmers te plaatsen in de Noordhoutstraat? Wat is de voorziene timing?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Uiteraard blijf ik bereid om binnen het stadsbudget middelen te zoeken voor geluidswering langs de E40 als dat nodig blijkt, maar het is te vroeg om daarover uitspraken te doen.

De noodzaak voor eventuele geluidsschermen hangt immers sterk af van het scenario dat zou worden gekozen voor de aanleg van het nieuwe afrittencomplex.

Daarvoor is een strategisch planMER opgemaakt, waarop het college trouwens op 7 februari haar advies heeft geformuleerd.

Dat planMER stelt vast dat er op diverse locaties milderende maatregelen nodig zijn qua geluid. Afhankelijk van het scenario worden daarbij inderdaad ook geluidsschermen voorgesteld op bepaalde locaties met nieuwe weginfrastructuur nabij woningen. Maar op andere plekken kunnen – aldus de planMER – snelheidsverlaging of een geluidsarmer wegdek de oplossing bieden. We hebben vanuit de stad in ons advies opgemerkt dat op bepaalde assen ook circulatiemaatregelen kunnen bijdragen tot een reductie van de geluidsoverlast.

Of er dus effectief nieuwe geluidsschermen moeten worden geplaatst en wie die dan moet financieren, kunnen we pas beslissen nadat er een scenario is gekozen voor het afrittencomplex. 

Voor wat betreft het vrachtverkeer aan de school, kan ik u alleen maar bijtreden en stellen dat dit in principe niet thuishoort in een schoolomgeving. Maar om het effectief te weren, zijn er helaas in dit geval geen kant-en-klare oplossingen. Uiteraard verwijs ik graag naar ons werfcharter waarin we met de sector zijn overeengekomen om vrachtverkeer te vermijden in schoolomgevingen tijdens de momenten kort voor en na schooltijd. Dat is echter nog relatief recent, vraagt nog aanpassingen van de sector en moet zeker nog worden geëvalueerd en bijgestuurd. Er is uiteraard ook een Zone 30 van kracht en een beveiligde oversteek met verkeerlichten.

Maar een fysieke maatregel om het verkeer daar te weren is niet evident op een gewestweg met een verbindende functie. De onderzochte scenario’s voor het afrittencomplex bieden wel wat perspectief. In elk van de scenario’s wordt immers de verbinding tussen de Kloosterstraat en het Industriepark geknipt, wat ongetwijfeld een effect zal hebben op het aantal vrachtwagens in de Baarledorpstraat.

Voor wat de procedure betreft, heb ik u al uitgelegd dat dus momenteel de strategische planMER in goedkeuringsfase zit. De Stad Gent heeft daarop haar advies vorige week overgemaakt aan de Vlaamse overheid. Op basis daarvan wordt er verder gewerkt richting een voorkeursscenario voor het afrittencomplex, maar mijn aanvoelen is dat dit proces wel nog enige tijd in beslag zal nemen. Er moet daarover immers nog een heel traject met ons en met de bewoners in Baarle worden afgelegd. Pas nadat een voorkeursscenario is gekozen, kan worden gestart met de opmaak van een GRUP en mijn inziens kan ook dan pas beslist worden wat er precies moet worden onteigend.

Ik heb ook gehoord dat er in Baarle brieven door AWV zouden bedeeld zijn waarin sprake is van onteigeningen. Maar AWV zelf spreekt dat tegen. Ze hebben me per mail laten weten dat ze van geen brieven weten. Ook onze dienst Vastgoed die zich om onteigeningsdossiers bekommert, kwam uit de lucht vallen. Mochten er dus effectief dergelijke brieven bestaan, zou ik die graag ontvangen zodat ik daarover het gesprek met AWV kan aangaan. In elk geval zegt AWV formeel dat er van een onteigeningsprocedure nog geen sprake is. 

We hebben trouwens in augustus van vorig jaar met AWV en alle betrokken stadsdiensten afgesproken dat er een gezamenlijk participatietraject zou worden uitgestippeld om tot een voorkeursvariant te komen. AWV heeft daarvoor vandaag nog geen initiatief genomen, dus een snelle uitspraak over een voorkeursscenario lijkt me niet direct in zicht.

Wat de Noordhoutstraat betreft – tot slot – moet ik zeggen dat uw vraag me enigszins verrast. U spreekt over beloofde verkeersremmers, maar die zijn in de plannen voor de heraanleg nooit voorzien. In de tweede fase die nu in uitvoering is, wordt er wel een verkeersplateau aangelegd op het kruispunt met de Moerstraat. Maar andere snelheidsremmers in het eerste deel van de Noordhoutstraat, waar u naar verwijst, zijn bij mijn weten nooit belooft en dus ook niet voorzien.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Openbare Werken, Architectuur en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.