Publieke vuilnisbak Voorhavenkaai

1 april 2019

Recent werd ik door een burger opmerkzaam gemaakt op een probleem rond de aanvraag van een publieke vuilnisbak naast een bank in een parkje aan de Voorhavenkaai, om een aanhoudend probleem van zwerfvuil weg te werken.

De vraag van de burger aan de stad dateert van 24 oktober 2018. De vraag werd via Gentinfo overgemaakt aan Ivago, wat leidde tot een ontvangstmelding binnen de 2 dagen.

Door het uitblijven van een antwoord, informeert de burger in december opnieuw via de Ombudsdienst. Uiteindelijk bekomt de aanvrager half januari 2019 een antwoord, met name dat de vraag is doorgestuurd naar de Werkgroep Sluikstort en Zwerfvuil.

Half februari wordt nog eens geïnformeerd naar het uitblijven van een antwoord. Uiteindelijk wordt, door tussenkomst van het kabinet van Schepen Heyse, op 18 maart, bijna 5 maanden na de oorspronkelijke vraag, meegedeeld dat er ‘voor de zomervakantie’ een tijdelijke testkorf zal komen.

Uiteindelijk zal het dus meer dan 8 maanden duren vooraleer er actie wordt ondernomen.


Vraag:

  1. Waarom werd de vraag bij Ivago niet opgevolgd en de burger niet geïnformeerd?
  2. Is dit een ‘accident de parcours’ of is er een structureel probleem bij het verwerken van dergelijke vragen?
  3. Is de procedure via een werkgroep niet heel omslachtig voor een eenvoudige vraag?
  4. Werden bij de aanleg van het park vuilnisbakken voorzien en zo neen, waarom niet?
  5. Hoe kunnen we er voor zorgen dat dergelijke meldingen met meer voortvarendheid worden aangepakt, zodat het probleem effectief opgelost geraakt en de burger niet verdwaalt in de wondere wereld van de bureaucratie?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid


Antwoord:

IVAGO ontvangt voortdurend vragen voor het plaatsen (of soms verwijderen) van afvalkorven.

Deze vragen worden behandeld door een medewerker van de dienst routingbeheer die een advies formuleert. Hij hanteert daarvoor een beslissingskader dat werd vastgelegd in de schoot van de werkgroep sluikstorten en zwerfvuil van de stad Gent. Dit moet er voor zorgen dat willekeur en ad hocplaatsing zoveel mogelijk wordt vermeden en de afvalkorven bijdragen tot een effectieve manier om zwerfvuil te vermijden. Het plaatsen van een afvalkorf kost ongeveer 1.000 euro.

Elementen die daarbij in aanmerking worden genomen zijn de aard van de straat of plein (winkelstraat, woonstraat, doorgangsstraat, ontmoetingsplek...), een groenzone met al/niet bankjes), haltes openbaar vervoer, het risico op misbruik en sluikstortgevoeligheid van de plek... De medewerker gaat hiervoor ook ter plaatse.

In dit concrete geval gaf de dienst routingbeheer, op basis van het beslissingskader, een negatief advies omwille van de sluikstortgevoeligheid van de plek en het risico op misbruik van de afvalkorf.

De beslissing wordt in dergelijk geval in handen gelegd van de werkgroep zwerfvuil en sluikstorten.

Op 15 januari werd de vraag doorgespeeld naar de werkgroep, die vergaderde op 24 januari. De werkgroep was het er over eens dat dit een sluikstortgevoelige plaats is, en het niet aangewezen is daar een afvalkorf te plaatsen.

Er werd besloten dat een zogenaamde 'testkorf' hier op zijn plaats zou zijn. Dergelijke korf zou tijdelijk kunnen geplaatst worden, zonder dat er een definitieve sokkel en grondwerken aan te pas moeten komen. Momenteel liet IVAGO de voorbije maanden een prototype ontwerpen en produceren. Dit prototype kan tijdelijk op deze locatie worden geïnstalleerd.

Er heerste bij IVAGO wat verwarring over de juiste besluitvorming binnen de werkgroep, waardoor er aanvankelijk foute informatie aan de ombudsdienst werd doorgegeven, nl. dat de vraag naar plaatsing volledig werd afgewezen, terwijl er was beslist om te opteren voor een tijdelijke testkorf. Daardoor werd er niet meer naar de klager of ombudsdienst geantwoord en kwam de vraag onderaan te liggen.

Dit is zeker een 'accident de parcours'. De dienst klantenrelaties van IVAGO slaagt er bijvoorbeeld in om in 2018 ruim 86% van de klachten/meldingen af te handelen met info vanuit de diensten en antwoord aan de melder binnen de twee werkdagen na de melding.

Om dergelijk voorval te voorkomen herbekijken we de informatiestroming van de beslissingen vanuit de werkgroep zwerfvuil en sluikstorten naar de verschillende IVGO-diensten, met in het bijzonder de dienst routingbeheer.

Toch zal de burger er zich moeten bij neerleggen wanneer - na onderzoek en overleg - wordt belist dat er op een bepaalde locatie beter geen afvalkorf wordt geplaatst.

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.