Plaatsing elektrische laadpalen n.a.v. invoering LEZ

16 mei 2019

Op 1 januari 2020 wordt ook in Gent een LEZ ingevoerd, in alle wijken binnen de R40. Voor vele bewoners is dit een gelegenheid om een oude wagen weg te doen, en al dan niet te vervangen door een nieuw exemplaar. In het kader van het stimuleren van elektrisch rijden en eventueel elektrisch autodelen, zal het noodzakelijk zijn om bijkomende laadpalen te voorzien, in de eerste plaats in de LEZ.

Vraag:

  • Wordt er de komende maanden een extra inspanning geleverd, in het bijzonder in de wijken die binnen de LEZ vallen?
  • Hoeveel laadpalen zullen er in 2019 bijkomend worden geplaatst?
  • Zeker in de binnenstad is de invoering van de LEZ een goede gelegenheid om een tand bij te steken inzake autodelen. Worden bijkomende campagnes of maatregelen genomen om (elektrisch) autodelen nog extra te stimuleren?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De Stad Gent en de Vlaamse Overheid hebben ervoor gekozen om tegen 2021 proactief een gebiedsdekkend ‘basisnet’ van 162 publiek toegankelijke laadpalen te plaatsen op het openbaar domein in Gent. Het zogenaamde basisnet moet dienen om een deel van het thuisladen op te vangen en aanvullend om op grotere schaal langere afstanden te kunnen overbruggen. Momenteel is ongeveer de helft van deze laadpalen geplaatst en in de loop van 2019 worden nog eens 32 laadpalen geplaatst. Van de reeds geplaatste laadpalen bevinden er zich 37 binnen de LEZ, en in 2019 worden er 18 bijkomend geplaatst binnen de LEZ. Bovenop dit basisnet worden er uiteraard ook laadpalen geplaatst op privaat initiatief, die al dan niet publiek toegankelijk zijn. Een kaartoverzicht van alle publiek toegankelijke laadpalen kan geraadpleegd worden op www.milieuvriendelijkevoertuigen.be. Dit overzicht omvat zowel het zogenaamde basisnet alsook het private net met publiek karakter. Voor de uitrol van de laadpalen werken we volgens een spreidingsplan waarbij het doel is een basisnet uit te bouwen dat uniform verspreid is over het volledige grondgebied. Het streefdoel is om op minimum 500 m van elke woning een publieke laadpaal ter beschikking te stellen. Voor het spreidingsplan wordt dus verder gekeken dan louter het gebied waar de LEZ van toepassing zal zijn.

Uit de cijfers leiden we af dat meer dan 40% van de laadpalen uit het basisnet binnen de LEZ is geplaatst of in de loop van 2019 – 2020 geplaatst zal worden. In totaal gaat het hierbij om 65 laadpalen binnen de LEZ tegen 2021. Bij de start van de uitrol in 2017 werden de laadpalen op die plaatsen geplaatst waar de vraag het grootste bleek zodat de laadpalen ook effectief gebruikt zouden worden. De vragen kwamen vooral uit de kernstad of het gebied waar de LEZ zal worden ingevoerd. Sinds de start van het project in 2017 is de markt van elektrische wagens veel veranderd en is de vraag naar laadinfrastructuur ook buiten de kernstad toegenomen.

Wat uw vraag betreft over bijkomende campagnes of maatregelen om (elektrisch) autodelen te promoten, kan worden aangegeven dat sinds 2016 autodelen.net in opdracht van het Mobiliteitsbedrijf en in kader van het autodeelplan 2020 intensief campagne voert. Het stadsbestuur heeft de intentie om deze campagne verder te zetten. Hiertoe zal er binnenkort een verlenging van de campagne ter uitvoering door autodelen.net worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Verder ondersteunt Stad Gent elektrisch autodelen middels de uitbouw van autodeelplekken op openbaar domein, betaalt ze de instapkosten voor autodelen terug en worden via een subsidie milieuvriendelijke mobiliteit elektrische en CNG deelwagens financieel ondersteund. 

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info