Heraanleg Oude Schaapmarkt/Nieuwpoort/Sint-Jans-Dreef

23 augustus 2019

Zowel de rijbaan als de voetpaden zijn in de site Oude Schaapmarkt/Nieuwpoort/Sint-Jans-Dreef al jaren in slechte staat. Een fietser zonder de nodige stuurmanskunsten kan zich nauwelijks rechthouden. Met de voetpaden is het nog erger gesteld: deze zijn veelal smal en vertonen veel oneffenheden.

Mensen met een rollator of rolstoel kunnen er zich quasi onmogelijk - alleen zonder hulp  - voortbewegen als zij zich willen verplaatsen tussen bvb. Ijkmeesterstraat en St.Jacobs/Vlasmarkt of omgekeerd. Dit heeft voor gevolg dat oudere alleenstaande mensen (en er wonen er nogal wat in de appartementsgebouwen in de Ijkmeesterstraat,) zich quasi onmogelijk alleen veilig op de weg kunnen begeven, wat de vereenzaming verder in de hand werkt.


Vraag:

Staat er een heraanleg gepland van deze site? Zo ja, binnen welke termijn?

Manuel Mugica Gonzalez
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De stad Gent en Farys plannen effectief de volledige heraanleg van Nieuwpoort en omgeving. Het gaat om de volgende straten: Nieuwpoort, de Oude Schaapmarkt, Houtbriel, de Sint-Jansdreef en de Volmolenstraat. Op dinsdag 29 mei 2018 werd, als een eerste stap naar een heraanleg, een inspirerend ontwerpatelier georganiseerd voor de inwoners van de straten in het projectgebied. Volgende items kwamen daar aan bod: 

de bewoners gaven aan wat zij belangrijk vinden in hun buurt: mobiliteit, handel, groen, milieu, spelen, rust, water enz.
​de bewoners kregen een overzicht van de mogelijkheden en randvoorwaarden voor een goed ontwerpplan
de bewoners legden hun ideeën voor en gaven aan waarmee het ontwerp, volgens hen, best rekening houdt

Al die ideeën dienen als inspiratie voor de verdere uitwerking van een voorontwerpplan. Van zodra dit voorontwerpplan volledig uitgetekend is, zullen de Stad Gent en Farys de bewoners opnieuw uitnodigen om dit plan aan hen voor te leggen en te bespreken. Pas daarna wordt een definitief ontwerpplan gemaakt. Zoals u merkt zijn er dus nog een aantal stappen te nemen vooraleer kan overgegaan worden naar een aanbesteding, gunning en definitieve start van de wegen-, en rioleringswerken in deze cluster. Voorlopig staat de startdatum van de eigenlijke werken op 2022. Deze datum is absoluut onder voorbehoud van een verder gunstig verloop van dit dossier. Normaliter gaan de nutsmaatschappijen vroeger aan de slag, dus voorafgaande aan de eigenlijke werken. Ondertussen blijft de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen curatief onderhoud uitvoeren in bovenstaande straten. Meldingen (losliggende stenen, tegels, enz.) mogen trouwens steeds overgemaakt worden aan Gentinfo op het nummer 09 210 10 10. Op die manier worden de meldingen rechtstreeks geregistreerd en doorgestuurd naar de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen voor opvolging en herstel, indien nodig.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.