Bezoek van het Europees Parlement aan de haven van Gent

15 mei 2008
Op 28 en 29 april 2007 bezocht de parlementaire commissie Vervoer van het Europees Parlement de havens van Gent, Antwerpen en Vlissingen. Bedoeling was met de lokale overheden te debatteren over problemen binnen het domein van het havenbeleid en zijn Europese aspecten.
  • Graag had ik geweten hoe deze ontmoeting is verlopen en welke aandachtspunten de haven aan de Europese commissie meegaf?
  • Welke afspraken werden desgevallend gemaakt?

Sofie Bracke
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Het bezoek van de leden van de Europese Commissie Transport is bijzonder goed verlopen in een zeer aangename sfeer. Het was een ruime delegatie: 17 leden. Die delegatie werd geleid door Dirk Sterckx. Maar waarom zeg ik collega? Omdat Dirk Sterckx ook bestuurder is van het Havenbedrijf. (...)

De aanwezige parlementsleden waren: Paula Costa van de ALDE-fractie, Michael Kramer van de groene fractie, Sa?d El Khadraoui van de PSE, en dat is volgens mij een sp.a-collega, Mathieu Grosch van de PPE-fractie, dat zijn de christendemocraten, Lily Jacobs van de PSE-fractie en uiteraard Dirk Sterckx van de ALDE-fractie. Zo komen we niet aan 17 natuurlijk. De anderen waren de klassieke tolken en nog een aantal vertegenwoordigers van de onderliggende partijen.

Op 28 april werden we ?s avonds, collega Bracke, ontvangen door de gouverneur in zijn ambtswoning. Dat was dus met stijl. Het was bijzonder gezellig. Het was in aanwezigheid van mevrouw Karla Peijs, en wie is Karla Peijs? Dat is de collega, in feite, van Andr? Denys, maar dan aan de andere kant van de grens, namelijk de Commissaris van de Koningin van Zeeland, een dame met wie niet alleen de gouverneur, maar ook ikzelf, veel contact hebben, al was het maar om de grensoverschrijdende Kanaalzone samen te beheren en de problemen die zich stellen te bespreken.

We hadden dan dinsdagmorgen een ontbijtvergadering. Die is doorgegaan in het Havenbedrijf. Ik had daar het genoegen om deze afvaardiging toe te spreken en de Haven voor te stellen. Vervolgens heeft ook onze CEO, onze directeur-generaal, dat gedaan. We zijn dan op de DFDS-storeline gestapt. De DFDS-storeline is onze vaste dagelijkse verbinding tussen Gent en G?teborg. Dat is een RoRo-schip, een roll-on-roll-off vessel. We zijn aan boord gegaan aan het Mercatordok en veel parlementsleden hebben daar voor de eerste keer de ISPS-code, de zogenaamde veiligheidscode die in Europa van toepassing is, in navolging van 9/11 eens ondergaan, enfin eens meegemaakt. We zijn dan op de brug van de DFDS naar Terneuzen gevaren. Niet in Terneuzen, maar wel al in Gent zijn we vervoegd geworden door Miet Smet, en Miet Smet is niet alleen minister van Staat, maar zij is ook de co-voorzitter van het SAF. Het SAF is het Stakeholders Adviesforum dat begeleidt, adviseert, zoals de naam het al zegt, in feite het proces dat nu lopende is en dat moet leiden tot een conclusie met betrekking tot de vraag: is er een tweede zeesluis nodig voor de Zeehaven van Gent ja dan neen? Dat studieproject is lopende ingevolge het Derde Memorandum van Den Haag. Dat volgt een vooraf afgesproken procedure. We zitten bijna op het einde, dus gans dat proces wordt begeleid door het SAF. Mevrouw Smet is een heel enthousiaste en heel gedreven voorzitter. Vandaar dat het ook goed was dat ze ons vervoegde op het ogenblik dat ook die Europese Commissie Transport hier in Gent was. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt, vooral terwijl we op de brug stonden van de Tor, om de problemen natuurlijk van die maritieme toegang, van die nautische toegankelijkheid van de Haven van Gent aan te kaarten.

Waarom ook ten overstaan van die Europese Commissie? Omdat, collega?s, Gent en Antwerpen in Europa de 2 enige havens zijn waarvan de toegankelijkheid moet worden gerealiseerd door een andere lidstaat. Voor Antwerpen gaat dat niet over sluizen want die sluizen liggen op Belgisch grondgebied, Vlaams grondgebied, maar geldt het uiteraard wel over de verdieping van de Westerschelde, de rivier. Voor de Haven van Gent gaat het minder over de verdieping van de Westerschelde, want er is maar ??n drempel die moet worden gebaggerd voor je Terneuzen bereikt, terwijl er in totaal 8 drempels zijn die moeten worden weggebaggerd voor Antwerpen, maar bij ons gaat het natuurlijk vooral over die tweede zeesluis.

Ten slotte hebben we, collega Bracke, gebruik gemaakt van de situatie om de nood aan die tweede zeesluis te koppelen aan het trans-Europees netwerk omdat daar natuurlijk de Europese parlementsleden voor Transport bijzonder in ge?nteresseerd zijn. Wat gebeurt er nu met die beslissingen die door Europa zijn genomen met het oog op het aanleggen van grote transportcorridors van noord naar zuid en van west naar oost, zeker voor wat betreft binnenvaart en spoor? Wij zitten op zo een corridor voor de binnenvaart, Westerschelde-Seine, het zogenaamde Seine-Scheldeproject. In Frankrijk is men begonnen met het graven van het Canal du Nord en tegen 2015 zou de Haven van Gent rechtstreeks toegankelijk moeten zijn voor Parijs via de grootste categorie van binnenschepen. Dat zijn de binnenschepen van de categorie 5B. Dat is meer dan 4500 ton. We hebben hen duidelijk gemaakt dat, wanneer natuurlijk de maritieme toegang in Terneuzen ten behoeve van de Haven van Gent verbetert, dit tegelijkertijd ook een verbetering betekent voor alle andere havens die op deze binnenvaartsnelweg, als ik hem zo mag omschrijven, want het wordt een binnenvaart autostrade van morgen, willen varen met binnenvaart. Dat gaat dan ook over Rotterdam, dat gaat ook over Antwerpen, dat gaat ook over Vlissingen en in het geval van de estuaire vaart gaat het ook over Zeebrugge.

We hebben het belang van dat tennetwerk toegelicht en daaronder begrepen: help ons bij het realiseren van een tweede zeevaartsluis. De feiten hebben ons ook geholpen. Het was niet zo in elkaar gestoken, maar door omstandigheden zijn we pas 2 uur later van de boot kunnen gaan omdat de sluis weer eens gestremd was. De parlementsleden dachten dat we dat natuurlijk in sc?ne hadden gestoken en na een uur hebben gezegd: ?Stop ermee, schepen. U hebt het nu genoeg aangetoond. We zouden u graag van die boot willen?. Ik zei: ?Neen, sorry, dit zijn de feiten waar de Haven van Gent elke dag opnieuw mee wordt geconfronteerd. Vertragingen ingevolge de ouderdom van de bestaande zeesluis?.

Sas Van Rouveroij
Schepen van Haven en Innovatie


Ik begrijp dat u uw punt van toegankelijkheid van de Haven van Gent op een goede manier hebt kunnen maken. Hebben die parlementsleden op dat moment voor een stuk kunnen aangeven wat ze daar nu mee gaan doen? Wordt dat nu verder besproken binnen die commissie? Hebben we daar nu wat bredere steun voor dan dat we vroeger hadden?

Sofie Bracke
Gemeenteraadslid


Het is natuurlijk zo dat het in de allereerste plaats een informatieronde was, informatief bedoeld, dus het was niet de intentie van de parlementsleden om hier oplossingen aan te dragen.

Ten tweede, de parlementsleden weten nu meer. Ze hebben de werkvloer ervaren. Politici die meer weten, kunnen later ook beter beslissen. Ik heb gezegd ?kunnen?. Wij hopen dat de inspanningen die zij leveren om inderdaad het wegtransport te ontlasten via binnenvaart en spoor, dat ze zien dat die initiatieven van het Europees Parlement ook leven in havens als Gent, dat die ook tot op de werkvloer doordringen, dat we ons zeer goed bewust zijn van de nuttigheid van het parlementaire werk dat in Europa wordt geleverd en dat we van hen dan ook verwachten, wat ze bij deze hebben gedaan, dat ze een luisterend oor hebben voor de problemen die er zijn.

Het gaat natuurlijk over een bilaterale overeenkomst. Het Verdrag van Den Haag is geen Europees verdrag, het is een verdrag tussen Nederland en Vlaanderen. Het is op basis van dit verdrag dat we moeten komen tot een tweede zeevaartsluis. Het zou dus niet correct zijn mocht ik de Europese parlementsleden hier belasten met een opdracht of verwachten dat ze hier een tussenkomst kunnen doen. Dat is niet waar. Het behoort niet tot hun bevoegdheid, maar we hebben alleen maar willen aantonen dat de inspanningen die geleverd worden toch in dankbaarheid worden aanvaard.

Sas Van Rouveroij
Schepen van Haven en Innovatie

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.