Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Gent

18 februari 2020

Gemeenteraadslid Yeliz Güner las in de krant dat Federaal minister Nathalie Muylle bijna 1 miljoen vrijmaakt voor het Zorgcentrum Seksueel Geweld in het UZ te Gent, dat twee jaar geleden werd opgericht.

Door het bestaan van zo’n dergelijk Zorgcentrum kunnen de slachtoffers, met alle noodzakelijke diensten onder één dak,  sneller hun weg vinden. Jammer genoeg loopt het aantal meldingen van seksueel geweld op.

Vraag:
Via welke kanalen komen deze slachtoffers bij het Zorgcentrum terecht? Heeft men hier zicht op?
Op welke manieren of via welke kanalen wordt het bestaan van het Zorgcentrum verder bekendgemaakt?
Wordt er binnen de verschillende diensten hier aandacht op gevestigd? Onder meer binnen de diensten Welzijn en Gelijke Kansen, alsook via IN-Gent (in het kader van integratie en inburgering)?
Is de communicatie of verspreiding van deze informatie laagdrempelig naar kansengroepen toe?
Zal men verder inzetten op de communicatie en verdere bekendmaking van het Zorgcentrum?

Antwoord:
We zijn verheugd dat de federale minister Muylle extra middelen vrijmaakt voor het Zorgcentrum Seksueel Geweld in het UZ Gent om slachtoffers van seksueel geweld beter te kunnen ondersteunen. Als Stad hebben we geen rechtstreekse bevoegdheid over de werking van dit Zorgcentrum, maar willen we er uiteraard een ondersteunende rol opnemen in de bekendmaking.

Slachtoffers kunnen terecht bij het Zorgcentrum via hulpdiensten, via de chat Seksueel Geweld of via de politie. Als men zich aanmeldt op het politiecommissariaat van Politiezone Gent, zal aan het slachtoffer worden aangeboden om naar het Zorgcentrum te gaan, als het seksueel geweld niet meer dan 7 dagen geleden plaatsvond;
Maar ook rechtstreekse aanmelding is mogelijk. Door rechtstreeks naar het Zorgcentrum te gaan of door eerst te bellen naar het zorgcentrum. Het adres en telefoonnummer van het Zorgcentrum is onder meer te vinden op de website www.seksueelgeweld.be;

Van oktober 2017 tot december 2019 meldden 616 personen aan in het Zorgcentrum Seksueel Geweld in Gent. In het eerste pilootjaar meldde 35% van de slachtoffers zich rechtstreeks aan, ca 40% kwam onder politiebegeleiding, en circa 25% procent via andere doorverwijzing.

Het zorgcentrum voert zelf beleid te voeren omtrent bekendmaking en doorverwijzing. Hun beleid is gericht op professionals uit andere organisaties of diensten, zodat deze gericht doorverwijzen naar het Zorgcentrum. De Stad Gent ondersteunt in het bereiken van deze professionals.

Een tweetal jaar geleden bracht een grote delegatie van de gezondheidsraad een bezoek aan het zorgcentrum. Aan de gezondheidsraad wordt gevraagd om informatie te verspreiden, waar nodig. We weten dat bijvoorbeeld CAW, de wijkgezondheidscentra, de huisartsenvereniging Gent, bepaalde afdelingen van ziekenhuizen, … dit bekend maken. Ook gaven we informatie door aan de welzijnssector. In mei 2018 stelde het centrum hun werking voor op het Gezamenlijk Forum Lokaal Welzijnsbeleid Gent.

Het Zorgcentrum wil, in deze fase, geen actief beleid voeren rond bekendmaking rechtstreeks aan mogelijke slachtoffers van seksueel geweld. Dit omdat de er momenteel geen capaciteit is meer slachtoffers op te vangen. De centra moeten eerst worden uitgebreid vooraleer er kan worden overgegaan tot verdere bekendmaking. In het najaar van 2020 staat wel een fysieke uitbreiding van het Zorgcentrum in Gent gepland. Ook zullen er in meerdere politiezones inspecteurs worden opgeleid tot zedeninspecteur. Zo komt er een betere gebiedsdekking van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.
Na de uitbreiding van de zorgcentra, wil de Stad Gent zeker meewerken aan verdere bekendmaking en lokale sensibilisering.

Toch gebeurde er al enige bekendmaking naar burgers:
Informatie over de Zorgcentra is beschikbaar op de website www.seksueelgeweld.be.
Er werden ook posters en flyers verspreid naar verschillende locaties met stedelijke
dienstverlening. Tijdens de Week tegen Familiaal Geweld kwam het Zorgcentrum zich ook
voorstellen richting het bredere publiek.

Naar specifieke kansengroepen is er geen brede (rechtstreekse) verspreiding. Wel wordt actief
ingezet op gerichte doorverwijzing van kwetsbare personen door professionals. Dit gebeurt onder
meer via Casa Rosa, de zelfhulplijn Lumi (voor LGBTI- personen) Mind Spring, het vrouwennetwerk
Univers’elle, Pasop vzw Hulpverleningsorganisatie prostitutie, GAMS (Groep voor de Afschaffing
van vrouwelijke genitale verminking).

Via verschillende opleidingen, voor forensisch verpleegkundigen, psychologen in de Zorgcentra en
zedeninspecteurs, wordt extra aandacht besteed aan kwetsbare groepen, zodat deze goed
opgevangen worden in het Zorgcentrum.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.