Thuis- en daklozen tijdens Corona-crisis

23 april 2020

Omwille van de corona-maatregelen manen we iedereen aan door te wandelen en niet neer te zitten in onze publieke parken en pleinen. Iedereen dient zoveel mogelijk in zijn ‘kot’ te blijven en in zijn eigen buurt te wandelen. Echter is er een belangrijk deel onder de Gentse bevolking dat geen vaste buurt heeft en geen eigen ‘kot’ heeft, nl. de thuis-, en daklozen in onze stad.

Onze politionele diensten manen hun ook aan om niet neer te zitten in het Citadelpark, Zuidpark of de Groene Vallei. Dit is logisch en noodzakelijk beleid, geheel conform met onze federale richtlijnen.

Echter is dat voor de dak- en thuisloze Gentenaren niet evident. Ze zijn oud, vermoeid of ziek. En kennen erg moeilijk de weg naar onze sociale dienstverlening. Uw departementen speelden hier goed op in, door het uitdelen van legitimatiepassen aan deze doelgroep, die ze konden voorleggen aan de politie. Op die manier spelen we in op een actuele problematiek.

Ook deed Stad Gent veel extra efforts qua sociale dienstverlening, zo zijn er de doorloopcentra, de Gentse hostels die we bijkomend inzetten voor overnachtingen, ... Maar deze groep blijft ondanks de initiatieven erg moeilijk haar weg vinden. Het is vaak een groep met psycho- sociale problemen die erg moeilijk te bereiken valt.

Structureel hadden we ons als sociale stad, net voor de corona-crisis, geëngageerd de langdurige daklozen in Gent van onderkomen te voorzien. Via projecten als ROOF proberen we deze groep te bereiken. Graag pols ik langs deze weg in welke mate de corona-crisis een impact heeft op ons daklozenbeleid.

Vraag:
Hoeveel pasjes werden reeds uitgedeeld?
Hoe staat het met de verdere uitrol en timing van project ROOF?
Hoeveel van deze mensen heeft reeds gebruik gemaakt van de voorzieningen voor thuis- en daklozen in Gent?
Hoeveel van deze mensen heeft reeds gebruik gemaakt van de extra voorzieningen die in het leven geroepen werden voor thuis- en daklozen in Gent naar aanleiding van de gezondheidscrisis ten gevolge COVID 19?

Mattias De Vuyst
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Er zijn slechts een beperkt aantal diensten die de pasjes voor daklozen verdelen: de dienst Outreachend Werken van het Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid én de Dienst Thuislozenzorg van het Departement Sociale Dienstverlening. Op het document dient de naam te staan van de dakloze persoon én het document dient ondertekend te worden (in opdracht van de directie). Zo zorgen we ervoor dat het document authentiek is. Er is geen registratie bij gehouden van het aantal pasjes dat werd verdeeld. Op 24 april 2020 gaven zowel de dienst Outreachend werken als de dienst Thuislozenzorg aan dat ze schatten dat er respectievelijk ongeveer 50 én ongeveer 65 personen de pas ontvingen. De daklozenpas werd niet gekoppeld aan dossieropbouw. Dit zorgt ervoor dat we de persoon niet kunnen volgen als deze wisselt tussen de straat en een voorziening. Het is dus niet mogelijk om te zeggen wie van deze personen in de daklozenvoorzieningen terecht kwam. Er zijn sinds de COVID maatregelen in Gent 3 inloopcentra actief. Die zijn 7/7 open: namelijk ILC de Pannestraat, ILC Parnassus (het Service-en Ontmoetingscentrum op de Oude Houtlei verhuisde zijn werking naar het sociaal restaurant Parnassus om meer ruimte te hebben) en ILC Tolhuislaan (nieuwe locatie in de cafetaria van de Sporthal). In de Inloopcentra komen de voorbije 2 weken elke dag tussen de minimaal 53 personen en maximaal 76 personen langs. Op de lijst met toeleidingen naar de inloopcentra staan meer dan 200 personen. Dit zijn daklozen zonder andere oplossing overdag. Dagelijks maken ongeveer 100 personen gebruik van de 6 nachtopvangcentra die momenteel in gebruik zijn om de crisismaatregelen op te vangen. De 2 nachtopvangcentra die normaliter gedurende het jaar open zijn (CAW Nieuwland én Huize Triest Gezondheidsstraat), worden nog steeds aangevuld met de winteropvang door CAW op het Prinsenhof, door 2 hostels én door een zorghotel. De werking van Huize Triest verhuisde in het begin van de crisis van de Gezondheidsstraat naar een jeugdverblijfsplaats met 22 aparte kamers. Op deze manier kunnen de gezondheids-en veiligheidsvereisten maximaal gerespecteerd worden. Het ROOF project is een Europees uitwisselingsproject tussen steden waarbij er kennisuitwisseling is over dataverzameling én hoe de overgang van opvang naar huisvesting verder vorm kan krijgen. Op het einde van het project is de doelstelling om een lokaal actieplan te hebben om deze overgang gefaseerd te kunnen realiseren.
De huidige COVID-19 heeft impact op de wijze waarop het project verder vorm krijgt:
- Tot het einde van 2020 zijn alle reizen erg onzeker. Alle overleggen gaan momenteel online door.
- De summer school die deze zomer geagendeerd stond is geannuleerd. Deze wordt vervangen door webinars.
- We wachten de beslissing af op projectfase 2 in te gaan. Deze projectperiode werd alvast met 3 maanden verlengd. Gent pleit ervoor om dit nogmaals met 3 maanden te verlengen omdat online internationale uitwisseling niet het niveau van diepgang haalt als fysieke reizen. Bovendien kunnen er geen interesting practices bezocht worden.
- De timing om het project af te ronden wordt op heden met drie maand verlengd. Ondertussen werd naast het ROOF project via de Koning Boudewijnstichting initiatief genomen om een telling van dak en thuisloosheid te financieren in 2 steden en 2 landelijke regio’s. De 2 steden zijn Luik en Gent. Gent wordt hier ondersteund door Prof. Dr. Koen Hermans van de KULeuven om deze telling te coördineren.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.