Toeristische rondvaarten

17 mei 2020

Onze toeristische sector wordt in het hart getroffen door de coronacrisis. Eén van de actoren zijn onze rederijen die stadsrondvaarten verzorgen. Vanuit de rederijen is men actief bezig met het bedenken van manieren om rondvaarten, eens het toerisme terug op gang komt, veilig en met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen, te laten doorgaan.

Denk aan de nodige afstand bewaren in de boot, minder passagiers, mondmaskers en handgels voorzien, enkel elektronisch betalen, plexiglas achter de gids,…

De zaakvoerder van Rederij De Gentenaer heeft in dit kader het stadsbestuur aangeschreven met de vraag om zijn verzuchtingen te ondersteunen bij de andere overheden en de veiligheidsraad. Hij dringt erop aan dat de vaaractiviteit niet uit het oog wordt verloren.

Vraag:
Ondersteunt u de vraag vanuit de sector? Zal u mee bepleiten dat commerciële en gegidste boottochten terug mogelijk worden en dit op zo kort mogelijke termijn met inachtneming van alle veiligheidsvoorschiften?

Mieke Bouve
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Door de Nationale Veiligheidsraad zijn tot eind juni geen toeristische activiteiten toegelaten.
Niettemin probeert Toerisme Vlaanderen er alles aan te doen om het voor de toeristische ondernemer mogelijk te maken een heropstart toe te laten vanaf 8 juni, uiteraard alleen onder voorbehoud van toepassing van alle beschermingsmaatregelen die aan handelaars/ondernemers worden opgelegd, zowel voor de werknemers als voor de klanten.
Voor de overheden FOD Mobiliteit afdeling Scheepvaart en voor De Vlaamse Waterweg zijn de stadsrondvaarten een onderdeel van de passagiersvaart. In het nieuwste protocol FOD Mobiliteit, geldend van 18 mei tot en met 7 juni, staat dat ‘varen met schipper’ verboden is. Dit behelst dus alle soorten boottochten in het kader van stadsrondvaarten (vb. rederij Gent-Watertoerist) en dagpassagiersvaart (vb. rederij Benelux).
De belangen van de passagiersvaart in Vlaanderen worden behartigd door de Vlaamse Federatie Passagiersvaart. Door het departementshoofd Cultuur, Sport en Vrije Tijd is aan de voorzitter van deze Federatie gevraagd een protocol voor de heropstart van de boottochten voor te bereiden (cfr. protocol heropstart gidsenactiviteiten) om deze aan de hogere overheid voor advies en ter goedkeuring te kunnen voorleggen. De voorstellen die de heer Hellemans heeft uitgeschreven kunnen hier zeker worden in
Schriftelijke vraag
meegenomen. Bovendien is zijn vraag mede ondersteund door de vzw Toeristische Attracties, die ze heeft voorgelegd aan de Vlaams Minister van Toerisme, Zuhal Demir.
De coördinator watertoerisme van de stad Gent heeft eerder al aan het ‘kernteam watertoerisme’ van de Vlaamse Overheid laten weten dat de Gentse rederijen klaar staan om opnieuw aan de slag te kunnen gaan, rekening houdend met alle geldende Corona-maatregelen en de nodige voorbereidingen te hebben getroffen qua veiligheid en gezondheid van zowel personeel als klanten.
We steunen onze lokale ondernemers ten volle om zo snel als mogelijk en in voor eenieder veilige omstandigheden de activiteiten te kunnen heropnemen.

Bram Van Braeckevelt 
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.