Noordhoutstraat Drongen

26 mei 2008
Tijdens een informatieve vergadering in de loop van de maand maart werden de bewoners van de Noordhoutstraat op de hoogte gebracht over de huidige stand van zaken. Daaruit bleek dat de plannen opnieuw gewijzigd werden.

Op deze plannen kwamen heel wat bezwaren voornamelijk voor wat betreft de aanleg van grachten. De bewoners vrezen dat deze grachten onvoldoende door de stad zullen worden onderhouden.

  • Hoe zal het stadsbestuur met de bezwaren van de bewoners van de Noordhoutstraat omgaan? Zal met de bezwaren tegen de grachten rekening worden gehouden? Indien ja, in welke zin?
  • Indien niet, welke zijn hierbij de overwegingen? Welke garanties biedt de stad in dit geval dat de grachten goed onderhouden zullen worden?

Sofie Bracke
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Na uitvoerig overleg binnen de werkgroep IKZ heraanleg wegen is beslist om in de Noordhoutstraat het landelijke karakter van deze weg te versterken door middel van bomen, grachten en groene bermen. De grachten doen eveneens dienst als natuurlijke buffer, infiltratiebekken en eventueel afvoerkanaal voor het regenwater. Hierdoor komen we tegemoet aan de eis van de Milieudienst om aan intergraal waterbeleid te doen. De wateroverlast van de voorbije weken heeft nog maar eens aangetoond dat we daarvan echt werk moeten maken, zeker op zo?n plekken. De Noordhoutstraat is hierin een pilootproject dat door alle bevoegde stadsdiensten gedragen wordt.

Het openbaar onderzoek in functie van de bouwaanvraag is lopende. Het aantal klachten en een zicht hierop is nog niet binnengekomen bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Uiteraard zullen die bekeken worden. Ik zeg u nu al dat de kans heel klein is dat we zullen ingaan op de bezwaren. We moeten als lokale overheid echt keuzes moeten maken en ik denk dat we vooral toekomstgericht voor wat betreft het integraal waterbeleid zoveel als mogelijk moeten zorgen voor natuurlijke buffers en voldoende infiltratiemogelijkheden voor het regenwater.

Het onderhoud van de grachten is een verantwoordelijkheid van het stadsbestuur. Het is niet uit te sluiten dat zwerfvuil in deze grachten terecht komt. Er zal goed gemonitord worden en regelmatig zullen we de grachten laten ruimen indien het nodig zou blijken.

Tot op heden gaat men er niet van uit dat grachten en zeker in zo?n landelijk gebied extra zwerfvuil zouden aantrekken, maar we houden het in ieder geval in het oog.

Er wordt een gescheiden stelsel aangelegd voor de percelen van de mensen. Dit betekent dat het afvalwater integraal wordt afgekoppeld en wordt weggevoerd naar een zuiveringsstation en dus niet in de grachten terechtkomt, waardoor de grachten zuiver water zullen hebben. We hopen dat op die manier een natuurlijk landschapselement kan ontstaan en een nieuwe biotoop voor allerlei diersoorten die ondertussen verdwenen zijn uit onze stad.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energiegebruik

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.