Financieel resultaat kinderopvang

23 september 2020

De kinderopvangsector staat reeds enige tijd onder zware druk. De belofte van de vorige Vlaamse regering omtrent hogere subsidies werd niet gerealiseerd en de COVID-situatie zorgt voor bijkomende onrust.

Welnu, in onze regio heeft het gemeentebestuur van Maldegem recentelijk aangekondigd op zoek te gaan naar een private actor voor de uitbating van de 3 gemeentelijke kinderdagverblijven. De voornaamste reden: de uitbating van de gemeentelijke kinderdagverblijven gaat al jaren gepaard met aanzienlijke tekorten. Deze schommelen rond de 300.000 euro op jaarbasis, waarbij een aantal indirecte kosten nog niet in rekening gebracht werden. Het werkelijke tekort voor deze 71 erkende plaatsen, verdeeld over slechts 3 locaties, ligt dus hoger.

In dit kader heeft gemeenteraadslid Alana Herman volgende vragen:

1. Wat is het jaarlijks financieel totaalresultaat van onze stedelijke dienst kinderopvang? En hiermee bedoel ik enkel de kinderdagverblijven, dus geen andere initiatieven zoals buitenschoolse opvang.

2. Wat is in dit resultaat allemaal opgenomen? Graag een totaaloverzicht inclusief personeel, IT, facility (gebouwen), … dus inclusief de eventuele doorgerekende dienstverlening van de ‘shared services’.

3. Wat krijgen de medewerkers van onze stedelijke kinderdagverblijven bovenop de wettelijke voorziene verloning (bv. extra verlof,…) en wat is het bijkomend kostenplaatje van deze extralegale voordelen?

4. Hoe is de personeelsinzet georganiseerd, in concreto, hoeveel medewerkers van de totale personeelsinzet zijn effectief bezig met de opvang van de kindjes en hoeveel van de medewerkers hebben een ondersteunende, administratieve of leidinggevende rol?

Antwoord:
Het klopt dat de sector Kinderopvang onder druk staat. Goede kinderopvang is het middel bij uitstek om enerzijds kinderen een goede start in het leven te geven, anderzijds om vaders en moeders de kans te geven te participeren in de samenleving. Er zijn niet alleen te weinig betaalbare plaatsen voor de hedendaagse opvangnoden. Tegelijk is er voor veel opvangplaatsen geen of een beperkte subsidiëring vanuit Vlaanderen. Ook het budget voor uitbreidingen vanuit Vlaanderen voor deze legislatuur is te beperkt om de noden in Gent te ondervangen.

Dienst Kinderopvang organiseert zowel de buitenschoolse en vakantieopvang als ook de voorschoolse opvang. Kinderbegeleiders van de dienst Kinderopvang vallen onder een andere RPR (van de Stad Gent) dan de collega’s in private en gesubsidieerde initiatieven.

In dit antwoord geven we het financieel resultaat mee van de uitbating van de voorschoolse opvang in de vorm van de personeelskosten, exclusief facility. Voor het organiseren van de 1295 opvangplaatsen in de voorschoolse opvang (waarvan een 120-tal  niet gesubsidieerd) voorziet Stad Gent in personeelskosten 3,2 mio€ per jaar (2019).  Dat betekent een investering van 2.450€/plaats/jaar (inclusief personeelskost, exclusief facility).

Tevens bouwen we aan de regierol van de Dienst Kinderopvang. Het Lokaal Overleg Kinderopvang Gent bepleitte bij de minister en de Vlaamse Regering een betere ondersteuning en subsidiëring van de kinderopvang, onder andere voor de uitvoering van de beloofde verhoging van subsidie Trap 2B naar Trap 2A. Ook voorziet het stadsbestuur volgende budgetten in het meerjarenplan ter ondersteuning van de ondernemers in de sector:

Start en investeringspremie: 228.000€ voor 2020-2025
Convenant K&G: 2.600.000€ voor 2020-2025 voor nieuwe plaatsen of overschakeling naar trap 2A
Corona-premie: 145.000€ in 2020 voor trap 0 en trap 1 kinderopvang.

Elke Decruynaere
Schepen voor Onderwijs, Opvoeding, Jeugd, Gezinsbeleid en Outreachend Werk

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.