Prijs 2de bewonerskaart wordt gehalveerd

13 februari 2007
In het bestuursakkoord 2007-2012 staat aangekondigd dat de prijs van de 2de bewonerskaart zal worden gehalveerd. In de commissie Openbare Werken van 12 februari informeerde fractievoorzitter Sami Souguir bij schepen Temmerman naar de stand van zaken.

Vraag:

Halvering kostprijs tweede bewonerskaart

Het zogenaamde bewonersparkeren laat mensen toe in de buurt waar zij wonen gratis en onbeperkt te parkeren. In Gent is het mogelijk om naast de eerste bewonerskaart, die gratis aangeboden wordt, ook een tweede bewonerskaart te verkrijgen. Er kunnen slechts 2 bewonersvignetten uitgereikt worden per wooneenheid. Voor dit tweede vignet wordt momenteel een forfait van 200 euro per jaar gevraagd.

Het bestuursakkoord 2007-2012 geeft echter aan dat 'de prijs van de tweede bewonerskaart wordt gehalveerd'.

Vanaf wanneer zal de vooropgestelde maatregel uit het bestuursakkoord in werking treden?

Zal er een regeling getroffen worden voor gezinnen die nu reeds een tweede bewonerskaart hebben aangekocht of zullen aankopen en hierbij 200 euro hebben betaald of zullen betalen?

Hoogachtend

Sami SOUGUIR
Fractievoorzitter VLD

Antwoord:

In het bestuursakkoord 2007-2012 staat inderdaad vermeld dat de prijs van de tweede bewonerskaart wordt gehalveerd. Zoals u bekend is dit bestuursakkoord pas twee weken geleden tijdens de gemeenteraadszitting van januari 2007 goedgekeurd.

Het is de bedoeling van het college van burgemeester en schepenen om deze halvering in prijs ook daadwerkelijk en spoedig toe te passen. Hiervoor is echter een aanpassing van het "retributiereglement inzake het straatparkeren" nodig. Dit behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Het is echter mijn bedoeling om in hetzelfde retributiereglement ook de bepalingen omtrent de gemeentelijke parkeerkaart op te nemen. De besprekingen hieromtrent met het Parkeerbedrijf zijn vandaag nog ge?nitieerd door mijn kabinet. In alle geval is het mijn wens om dit aangepaste reglement nog v??r het zomerreces aan de gemeenteraad voor te stellen.

Het ligt tevens in mijn bedoeling om aan de gemeenteraad voor te stellen een terugbetaling te voorzien voor de bewonerskaarten die nog werden aangekocht aan het oude (en dus dubbele) tarief en dit pro rata het aantal niet-verstreken maanden van de bewonerskaart. Maar ook deze beslissing behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.