Beroepen inzake omgevingsvergunningen

17 februari 2021

Indien een aanvrager het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en schepenen aangaande omgevingsvergunningen beschikt hij of zij over een rechtsmiddel: er kan beroep worden aangetekend bij de Bestendige Deputatie. Nadien kan men zich ook nog wenden tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Gemeenteraadslid Christope Peeters vroeg naar een overzicht van volgende cijfers voor de periode 2017-2020:

  • Aantal ingediende beroepen bij de Bestendige Deputatie
  • De uitkomst van deze procedures
  • Aantal ingediende procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen aangaande beslissingen van het college van burgemeester en schepenen inzake omgevingsvergunningen 
  • De uitkomst van deze procedures

Antwoord:
Vooraf wil ik je wel meegeven dat het cijfermatig bijhouden van de door jou aangekaarte vragen pas sinds 1 januari 2018 worden bijgehouden.

De cijfers gaan bij gevolg over de jaartallen 2018, 2019 en 2020.

Tegen 481 omgevingsvergunningsdossiers (6%) is een beroep ingediend bij deputatie. Daarvan zijn 102 dossiers nog lopende, en is er dus nog geen uitspraak door deputatie.

De resterende beroepsdossiers zijn ofwel onvolledig/onontvankelijk verklaard of ingetrokken.

De uitkomst van de al besliste beroepsdossiers vind je in de onderstaande tabel:

Ons softwarepakket biedt op dit moment geen mogelijkheid om dossiers waarvoor een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen lopende is, op een correcte manier op te volgen. We kunnen daarom deze gegevens niet in een overzichtelijk rapport weergeven.

Voor 51 dossiers werd een beroep ingediend bij de RvvB, provinciale en gewestelijke projecten meegerekend. Voor 24 dossiers bestaat er nog geen uitspraak.

De uitkomst van deze procedures:

  • (12) ingetrokken of onontvankelijk of verworpen
  • (2) Afstand van geding
  • (8) vernietigd
  • (1) weigering
  • (1) voorwaardelijk vergund
  • (1) vergunning

 

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.