Kouterbosstraat

29 oktober 2021

Eerder vroeg gemeenteraadslid Carl De Decker naar de werken in de Kouterbosstraat. Er is nogal wat ongerustheid bij de bewoners aangaande verkeersveiligheid.

De bocht waar de Kouterbosstraat overgaat in de Wildebrake is bijzonder gevaarlijk. Het is onmogelijk om de auto’s van beide straten zien aankomen en veel bestuurders remmen niet af maar maken integendeel extra snelheid. Zeker voor kinderen levert dit onveilige situaties op, te meer daar er in deze bocht geen voetpad ligt en voetgangers dus op de rijbaan dienen te wandelen. De Kouterbosstraat verbreden, zo dit de bedoeling is, gaat in tegen de tendens die bij werken in o.a. Oostakker dorp werd gehanteerd waarbij de straatinrichting wordt versmald teneinde de snelheid van het verkeer te doen afnemen. In de huidige situatie is er een wegverharding voorzien via kiezels. Wat nu enigszins nog een remmende factor is wanneer wagens elkaar dienen te passeren. De bewoners hebben een aantal concrete vragen en voorstellen.

Vraag:

  • Waaruit bestaan de geplande aanpassingen?
  • Gezien het plaatselijk karakter van de straat, zou het invoeren van zone 30 een snelheidsbeperkende factor kunnen hebben.
  • Ook vandaag is de straat een sluiproute (gelukkig minder dan toen ook Volvo de route gebruikte) voor verkeer van en naar de Antwerpsesteenweg. Een aanpassing aan de rijrichting (bijv. eenrichtingsverkeer) of zelfs het afsluiten van 1 van beide zijdes van de Kouterbosstraat (ofwel de link aan Antwerpsesteenweg ofwel de bocht met de Wildebrake) zouden de leefbaarheid in de straat kunnen verhogen
  • Er kunnen snelheidsremmers worden geïnstalleerd.
  • Er wordt gevreesd voor nog extra verkeer in de straat op het ogenblik dat de broodnodige werken aan het kruispunt van de Orchideestraat starten.
  • De rioleringen in de straat zijn reeds meermaals problematisch gebleken op vlak van verstoppingen met interventies van Farys tot gevolg. Men vreest dat met extra asfalt bij hevig regenweer de doorlaatbaarheid van de straat nog zal verslechteren wat voor sommige huizen problematisch kan zijn (vanwege hun lage ligging).

Antwoord:
Ter hoogte van de aansluiting met Wildebrake is er momenteel een overgang met hoogteverschil, een ‘bult’ in het wegdek. Ter hoogte van de bult wordt een zaagsnede gemaakt en komt er een onderlaag en toplaag in asfalt. De aannemer voorziet om dit werk in de week van 15 november 2021 uit te voeren onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Eigen personeel van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zal de kiezels in de berm waar het water blijft staan, losmaken om zo een betere infiltratie te bekomen.

Er zal in geen geval extra asfalt aangebracht worden in de berm zodat deze ontharding niet in het gedrang en de infiltratiemogelijkheden niet verminderen.

In de eerstvolgende uitvoering van nieuwe zones 30, met name die van Sint-Amandsberg Centrum en Noord is ook voorzien om de Kouterbosstraat om te vormen tot zone 30. Gekoppeld aan de invoering van een nieuwe zone 30 wordt ook standaard een snelheidsonderzoek met voor- en nameting opgestart, onderzoek dat eventueel kan leiden naar maatregelen voor extra snelheidsremming.

De vraag naar extra snelheidsremmers is groot en we trachten aan de hand van het beleidskader snelheidsremmers in de eerste plaats daar in te grijpen waar het beoogde effect het meest opbrengt voor de actieve weggebruikers. 

Specifiek voor deze cluster kan ook aan drastischere ingrepen, met name op het vlak van circulatie worden gedacht. Het is een suggestie die op basis van vroegere burgervragen uit deze wijkcluster reeds is opgenomen als onderzoekswaardig, maar voor een concrete uitwerking wordt nog gewacht tot de heraanleg van de N70/R4 achter de rug is. 

De werken in opdracht van AWV ter hoogte van de N70/Orchideestraat zijn momenteel voorzien om te starten in april 2022. De details van de faseringen en bijhorende timing zijn nog niet gekend. Van zodra deze plannen concreter zijn, worden deze besproken met alle adviespartners (Brandweer, De Lijn, …).

Ook wordt er op dat moment bekeken of er geen extra flankerende maatregelen worden getroffen om extra verkeersoverlast in de buurt te vermijden. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het tijdelijk invoeren van enkelrichtingsverkeer of uitgezonderd plaatselijk verkeer.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info