Financieel onderzoek bij openbare aanbestedingen

16 november 2021

Bij het uitschrijven van openbare aanbestedingen legt Stad Gent heel wat voorwaarden op waaraan inschrijvers moeten voldoen. Ook op financieel vlak. Het is belangrijk om het kaf van het koren te scheiden en kandidaten te kunnen uitsluiten waarvan op voorhand reeds geweten is dat ze bepaalde opdrachten van enige omvang niet tot een goed einde kunnen brengen gelet op hun financiële toestand.

Zo worden er bijvoorbeeld borgstellingen gevraagd en in het geval het om een publiek private samenwerking gaat (PPS) moeten kandidaten aantonen dat ze solvabel zijn. Ook als er moet geprefinancierd worden of als een stopzetting van de opdracht problemen inzake levering betekent (denk bijvoorbeeld aan de opdracht om schoolmaaltijden te leveren) kunnen er criteria worden vastgelegd waaraan de financiële gegevens moeten voldoen.
Als het gaat om bouwopdrachten moeten aannemers, indien zij een overheidsopdracht wensen uit te voeren van een bepaalde aard en omvang, voldoen aan een aantal voorwaarden. Het gaat dan om eisen inzake technische bekwaamheid maar ook betreffende de financiële draagkracht en professionele integriteit waaruit een erkenning volgt. Dat laatste is een Vlaamse bevoegdheid.
De financiële en economische draagkracht van een onderneming kan beoordeeld worden op drie factoren : de liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit. Waarbij de beoordeling hoofdzakelijk gebeurt aan de hand van een ratio-analyse. Hierbij moet een onderneming een overzicht kunnen geven van de liquiditeitsratio, de algemene graad van financiële onafhankelijkheid en de netto-rendabiliteit.
Het opvragen van balansen is een momentopname maar er zou ook kunnen gewerkt worden met bijvoorbeeld kredietscores. Deze zijn op te vragen bij systemen zoals Creditsafe of Graydon. 

Vraag:
Kunt u het beleid duiden aangaande het financieel onderzoek dat wordt gevoerd/de financiële criteria die worden opgelegd bij het uitschrijven van overheidsopdrachten?
Welke tools heeft Stad Gent in handen om problemen op dat vlak te vermijden? Zijn er vanuit departement financiën richtlijnen opgemaakt of wordt er gebruik gemaakt van een afwegingskader om aan te duiden vanaf welk bedrag bepaalde eisen worden gesteld inzake financiële draagkracht? Zo ja, kunt u deze toelichten? Zo nee, waarom niet?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Het volledige antwoord van de schepen kan u hier lezen.
 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info