Gildenhuis Loofblommestraat

22 december 2021

Bewoners en handelaars van Sint-Denijs-Westrem vragen met de regelmaat van de klok een oplossing voor de slechte staat van de parking van het Gildenhuis/Open Huis in de Loofblommestraat.

Uit antwoorden op eerdere vragen in de vorige legislatuur bleek de parking echter niet bestemd als buurtparking en werd enkel de opdracht gegeven de toestand nog eens te ‘fatsoeneren’ in afwachting van verdere opvolging. Vandaag ligt de parking er opnieuw erbarmelijk en gevaarlijk bij.

Vraag:
Wat is vandaag het statuut en desgevallend de toekomstvisie op de parking van het Gildenhuis?
Is er al zicht op een structurele aanpak van de slechte staat van de parking? Zo ja, wat is hiervoor de timing?
Kan in afwachting van een eventuele structurele aanpak nog eens in een curatief onderhoud van de parking voorzien worden? Zo ja, op welke termijn zal dit gebeuren?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De parking van het Gildenhuis is privaat patrimonium van de Stad Gent en behoort tot het Gildenhuis. Deze parking wordt inderdaad ook als publieke parking gebruikt. Het antwoord uit het verleden geeft daarbij iets meer duiding en is eigenlijk nog steeds van toepassing.

Vandaag is het de bedoeling om de parking mee op te nemen in het heraanleg dossier van de Loofblommestraat ten zuiden van de E40. Daarvoor is het nodig om eerst de Wijkstructuurschets en het Wijkmobiliteitsplan volledig op te maken om de toekomstige functie en het ontwerp van deze parking correct uit te werken. Momenteel is het niet mogelijk om een precieze timing te geven. Een definitieve heraanleg zal deze legislatuur niet meer mogelijk zijn.

In afwachting daarvan bekijken we om met een ingrijpender onderhoud een oplossing te bieden. We bevestigen dat er in het verleden al meermaals curatief onderhoud werd uitgevoerd (vullen van de putten die ontstaan omwille van wringbeweging door kort afdraaiend verkeer). We stellen vast dat de verdichting van de ondergrond dermate hoog is dat het aanbrengen van halfverharding in de putten geen langdurige oplossing meer is.

We zien dan ook eerder een oplossing  door de ganse parking over een beperkte diepte af te graven om de waterdoorlatendheid te verhogen en te vervangen door nieuwe (niet gebonden) steenslag. Een van de oorzaken van het telkens opnieuw optreden van de putten is het zeer frequent gebruik van de parking als keerpunt aan te hoge snelheid. Daarom bekijken we om met beperkte maatregelen de toegang tot de parking te beperken voor personenwagens/lichte vracht en de parking beter te organiseren zodat er minder korte keerbewegingen worden uitgevoerd. Bovenstaande vraagt enig onderzoekswerk en ook toewijzing aan een onderhoudsaannemer. We hopen dat dit uitgevoerd kan worden in het tweede kwartaal van 2022.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info