BPost aan de Zuid

21 juni 2022

In het verleden was er een postkantoor aan de Zuid. Er waren plannen dat er een nieuw Bpostkantoor zou openen in het nieuwe Stadskantoor. Bpost zou daar midden 2022 een ruimte innemen om zijn activiteiten verder te zetten.

Dat is belangrijk, want momenteel is er nog maar één postkantoor – in de Lange Kruisstraat – over in Gent Centrum. Dat is vooral problematisch voor ouderen en mensen die niet vertrouwd zijn met telebankieren. Het Woodrow Wilsonplein is een belangrijk knooppunt voor onze stad, daar is een postkantoor onontbeerlijk.

Vraag:
Zijn er recent nog gesprekken geweest met Bpost over het postkantoor in het stadskantoor? Wat is de stand van zaken?

Veli Yüksel
Gemeenteraadslid

Antwoord:
In de zitting van 9 juli 2020 heeft het college van burgemeester en schepenen goedkeuring verleend aan het voortijdig beëindigen van de overeenkomst voor de administratieve ruimte en de archiefruimte van Bpost, gelegen te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 2, en dit per 1 februari 2021, mits respect van een opzegtermijn van 6 maanden, ingaande op 1 augustus 2020 en eindigend op 31 januari 2021. Eind januari 2021 heeft Bpost het postkantoor aan de Zuid verlaten en tijdelijk ondergebracht in de Lange Kruisstraat.

Eens de renovatiewerken aan het AC Zuid afgerond zijn, krijgt Bpost van de Stad Gent een casco ruimte in het gebouw ter beschikking, alsook een archiefruimte, en dit in overeenstemming met artikel 8 van de conventie d.d. 5 september 1928. Bpost zal zelf instaan voor de inrichtingswerken van deze ruimten.

Eind 2020, begin 2021 waren er gesprekken tussen de Stad Gent en Bpost over het toekomstig gebruik van deze cascoruimte en archiefruimte, alsook het toekomstig gedeeld gebruik van een aantal gemeenschappelijke ruimten van het AC Zuid, met name de los- en laadzone, de handelingsruimte en de eet- en werkplaza.

Alle afspraken omtrent dit toekomstig gebruik zijn opgenomen in een nieuwe overeenkomst.

Het sluiten van deze nieuwe overeenkomst werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 27 september 2021. Het gaat om een bruikleenovereenkomst voor onbepaalde duur.

Bij de goedkeuring door de gemeenteraad was de vermoedelijke ingangsdatum van deze bruikleenovereenkomst 1 juni 2022. Door de vertraging in de werken van het nieuwe Stadskantoor zal de cascoruimte voor het nieuwe postkantoor pas eind augustus 2022 ter beschikking gesteld kunnen worden. De bruikleenovereenkomst gaat bijgevolg pas in op 1 september 2022.

Per aangetekend schrijven d.d. 23/02/2022 is Bpost hiervan op de hoogte gebracht. Bpost treft intern de nodige voorbereidingen om nadien te starten met de inrichtingswerken.

Momenteel heeft Bpost nog niet meegedeeld welke activiteiten er in dit nieuwe postkantoor zullen gehouden worden. Op 30 juni 2022 werd Bpost hierover gerappelleerd.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info