Verkeersvertragende maatregelen Malem

27 juni 2023

De bewoners van het eiland Malem zijn al jaren vragende partij voor snelheidsremmende maatregelen in hun wijk, specifiek in de omgeving van het Weerstandsplein, op de plaats waar de auto’s de wijk binnenrijden. Onlangs gebeurde er nog een aanrijding met een kind van 3 jaar. 

Enkele weken geleden lanceerden de bewoners nog een hulpkreet via de pers (VRT NWS, 8/6: Sociale woonwijk in Gent start met petitie voor verkeersdrempel: "Ook arme kinderen hebben recht op een veilige omgeving" | VRT NWS: nieuws). U reageerde positief op die hulpkreet, en u zei te zullen bekijken wat er mogelijk is.

Ik weet dat er een heraanleg op til is, ik veronderstel dat er hierbij ook structurele verkeersremmende maatregelen voorzien zijn. Ik ging mij al verschillende malen ter plaatse van de situatie vergewissen en kan bevestigen dat er maatregelen nodig zijn.

Ik hoop dat u daarnaast op korte termijn kan ingaan op de vraag naar tijdelijke infrastructurele maatregelen. Zeker gezien de zomervakantie aanbreekt en heel veel jonge kinderen er buiten spelen. De buurt geeft aan dat dit voor hen prioritair is, men zou dan ook erg dankbaar zijn als de verkeerssituatie er ook al deze zomer veilig gemaakt kan worden.

Vraag:
 

Kunnen er nog bij aanvang van de zomervakantie tijdelijke infrastructurele maatregelen genomen worden? Deze hoeven m.i. niet duur te zijn en kunnen organisatorisch haalbaar gehouden worden voor de diensten. Ik denk hierbij aan het aanbrengen van een tweetal rubberen verkeersdrempels (bv. het type van in de Yachtdreef, aan de Watersportbaan), of asverschuivingen door bloembakken.

Over welke termijn spreken we voor de heraanleg van de straten op Malem, en wat zijn de faseringen?

Welke structurele snelheidsremmende maatregelen zijn er voorzien in de definitieve heraanleg?Kunnen er nog bij aanvang van de zomervakantie tijdelijke infrastructurele maatregelen genomen worden? Deze hoeven m.i. niet duur te zijn en kunnen organisatorisch haalbaar gehouden worden voor de diensten. Ik denk hierbij aan het aanbrengen van een tweetal rubberen verkeersdrempels (bv. het type van in de Yachtdreef, aan de Watersportbaan), of asverschuivingen door bloembakken.

Over welke termijn spreken we voor de heraanleg van de straten op Malem, en wat zijn de faseringen?

Welke structurele snelheidsremmende maatregelen zijn er voorzien in de definitieve heraanleg?

Manuel Mugica Gonzalez
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Kabelgoten zoals in de Yachtdreef worden omwille van reglementaire bepalingen (de KB’s van 1998/2002) niet toegepast in een zone 30 woonstraat, dit wordt enkel toegepast in woonerf, op wegen die vooral toegang geven tot parkings of een parktoegang en daardoor doodlopend zijn en in geval van werfsituaties/wegenwerken.

In het kader van de vernieuwing van de trottoirs en de aanleg van het parkje zullen, ter hoogte van het Weerstandsplein, wel enkele snelheidsremmende asverschuivingen worden gecreëerd aan de hand van een parkeerwissel. We zullen dit eerst uitvoeren en dan de situatie opnieuw evalueren. Het is echter onmogelijk om dit nog deze zomer in uitvoering te krijgen.

Specifiek voor vakantieperiodes worden in heel wat wijken speelstraten aangevraagd, die worden gemakkelijk positief geadviseerd, ook als hier aanvullende circulatiewijzigingen/parkeermaatregelen voor moeten worden voorzien. Ook in Malem zou dit zeker een plaats kunnen krijgen.

Deze wijk betreft eigenlijk een ‘wijklob’ die in wezen enkel plaatselijk verkeer over de vloer krijgt. In zo’n situatie willen we voor snelheidsklachten vooral inzetten op sensibilisering en de buurt hierin ook actief betrekken. Het Mobiliteitsbedrijf stelt daartoe sensibiliserende vouwborden beschikbaar via mobiliteit@stad.gent, waarmee een straat duidelijk maakt aan het verkeer dat het achter de zone 30 staat en verwacht van de bezoekers dat ze dit ook respecteren. 

Het project: Eiland Malem is momenteel in 3 projectdelen opgedeeld: “centrale as”, “noordelijk deel” en zuidelijk deel”.

Voor het volledige eiland Malem is er een rioleringsconcept. Momenteel werd enkel voor de “centrale as” (dit is het geplande dossier: “Oudstrijderslaan/Dapperheidsstraat”) een volledig wegenisontwerp uitgewerkt.

Binnen het volledige gebied zijn de voorafgaande nutswerken reeds uitgevoerd (met uitzondering van aanpassingen aan openbare verlichting i.f.v. de nieuwe wegenisontwerpen).

De start van de wegenis- en rioleringswerken  is volgens de huidige planning voorzien voor maart 2025. Deze timing is in hoofdzaak gekoppeld aan het verkrijgen van een subsidie vanwege de VMSW. De projectleider is hier nog voorbereidende gesprekken aan het voeren met ThuisPunt Gent en de VMSW. Eens alle punten uitgeklaard zijn kunnen we verder met de aanvraag voor de omgevingsvergunning en de opmaak van het bestek.

Verder is het zo dat het geplande dossier “Oudstrijderslaan/Dapperheidsstraat” binnen een RUP Groen blijkt te vallen en met de Groendienst en Dienst Wegen wordt bekeken hoe we dienen om te gaan met het lozen van regenwater in de waardevolle vijvers binnen het gebied. Dit vraagt extra (studie)tijd.

Een fasering der wegenis- en rioleringswerken van het geplande dossier “Oudstrijderslaan/Dapperheidsstraat” is momenteel nog niet gekend.

Wat de geplande structurele snelheidsremmende maatregelen in de definitieve heraanleg betreft, verwijzen we graag naar de website van de wegendienst waar het project beschreven staat. Hier vindt u ook het ontwerpplan van de Herdenkingslaan/Oud-strijderslaan en de eerste presentatie over de voorontwerpplannen terug:

https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-oud-strijderslaan-en-omgeving

Ontwerpplan Herdenkingslaan/Oud-Strijderslaan
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/conceptueel%20voorontwerp.pdf

Om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in deze buurt te verhogen wordt er ingezet op circulatiewijzigingen en de invoering van fietsstraten en woonerven gecombineerd met snelheidsremmende maatregelen (asverschuiving, verkeersplateau’s en rijbaankussens).

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info