Geluidshinder na verplaatsen tramwissel in Wondelgem

2 mei 2024

Gemeenteraadslid Mehmet Sadik Karanfil wordt aangesproken door verschillende bewoners uit de omliggende straten: Molenwalstraat, Roza Van De Voordestraat, Dikkelindestraat over de grote hinder (zowel lawaai als trillingen) die deze wissel met zich mee brengt. Ook wordt vernomen dat er ondertussen al een tiental klachten zouden ingediend zijn bij De Lijn. 

De bewoners stellen zich terecht vragen bij het waarom en vooral de keuze om deze wissel exact op deze locatie te plaatsen.

Wat meer verontrustend is, is dat De Lijn aan sommige bewoners over de werkzaamheden communiceerde met een plannetje waarop de nieuwe verkaveling van de Roza Van De Voordestraat niet ingetekend was. Er werd aan bewoners aangegeven waar de wissel ongeveer zou komen, op een plannetje waar de nieuwe wijk nog niet ingetekend stond. Meer nog, de nacht dat de werkzaamheden startten, hebben meerdere bewoners kunnen vaststellen dat de werken initieel gestart waren op één plaats dichtbij de bocht aan de halte Kolegemstraat (waar vooraf paaltjes geplaatst waren) en dat plots alle activiteiten diezelfde nacht met 50 meter opschoven, nieuwe paaltjes geplaatst werden en de wissel finaal op die plek terechtkwam. Dit doet minstens vermoeden dat er bij De Lijn zelf niet echt sterk nagedacht was over de exacte locatie, laat staan over de impact van deze plaatsing op de bewoners en hun welzijn.

Bewoners in de Roza Van De Voordestraat als in de Molenwalstraat spreken over zeer ernstige geluids- en trillinghinder in hun woningen en dit met de nieuwe vervoerregeling tot ver na middernacht. Er zijn meerdere mensen die aangeven niet meer met hun slaapkamerraam open te kunnen slapen. De nieuwe wijk in de Roza Van De Voordestraat is een rustige wijk waar mensen net omwille van die rust kwamen wonen. Klachten worden door De Lijn beantwoord als zijnde: de verplaatsing van de wissel was nodig en we doen het mogelijke om de hinder te minimaliseren. De Lijn zegt in haar communicatie ook dat een wissel altijd enige hinder voor omwonenden met zich meebrengt. Maar geeft ook wel aan dat er een probleem is en er zijn al meerdere keren sinds het beëindigen van de werken ploegen ter plekke geweest om de wissel bij te stellen.

Vraag:
Was u op de hoogte dat De Lijn werkzaamheden zou uitvoeren tussen deze twee haltes die een blijvende impact hebben om de omgeving ? Is er overleg geweest tussen De Lijn en uw diensten over deze werken ?

Welke noodzaak was er om deze wissel amper 200 meter te verplaatsen van een plek waar deze al jaren lag en geen omgevingshinder met zich mee bracht naar de huidige locatie in het midden van een woonwijk ? Daarmee wordt de hinder gespreid in plaats van geconcentreerd. 

Volgens De Lijn kon de plek waar de wissel voorheen al jaren zonder enige problemen lag, hinder voor het doorgaand autoverkeer in de Botestraat met zich meebrengen omdat bij gebruik van de wissel de tram tijdelijk het autoverkeer zou ophouden.

Kan u zeggen hoe vaak deze wissel gebruikt wordt op jaarbasis?

Verantwoordt dat volgens u de omgevingshinder die de nieuwe locatie nu voor tientallen gezinnen met zich mee brengt?
Is volgens u het verplaatsen van deze wissel in anticipatie op de werkzaamheden voor heraanleg van de Poperingestraat waardoor De Lijn haar tramlijn op een zo kort mogelijke afstand wil onderbreken? Indien niet, waarom doet De Lijn dan deze uitgaven?

Vindt u het aanvaardbaar dat De Lijn dergelijke impactvolle beslissingen neemt zonder klaarblijkelijk de beleidsnota’s van de stad te respecteren, meer concreet de beleidsnota lucht en geluid en o.a. haar actie 1.1.4: “we pleiten bij de Lijn voor zo stil mogelijk bus- en tramverkeer”. Ik lees : “…een uitbreiding en optimalisatie van het openbaar vervoersaanbod is cruciaal, maar moet gebeuren met de nodige aandacht voor de leefbaarheid.  Zowel het type voertuig als het wegdek en de tramrails zijn daarbij bepalend.” Ben u van oordeel dat de plaatsing van deze wissel conform is aan de beleidsnota van de Stad? Indien niet, welke consequenties kunnen daar aan verbonden worden?

Op welke manier kan de dag- én nachtrust van de bewoners terugkeren ? Indien wel, waarom?

Zal u stappen ondernemen om De Lijn te vragen de oorspronkelijke situatie te herstellen?  Indien niet, waarom?

Antwoord:
Vooraf wil ik alvast aangeven dat het plaatsen van een dergelijke wissel geen omgevingsvergunning – niet vanuit stedenbouw en ook niet vanuit milieu - vereist. In het zogenaamde Vrijstellingsbesluit van de Vlaamse Regering worden namelijk heel wat stedenbouwkundige handelingen, die vrijgesteld zijn van een omgevingsvergunning, opgenomen. Hierin worden ook werken aan tramsporen vrijgesteld van vergunning, zolang onder andere het aantal sporen niet vermeerderd wordt en de werken op het openbaar spoordomein plaatsvinden (artikel 8.1, 4° Vrijstellingsbesluit). Gezien het gaat om een terugkeerwissel tussen twee bestaande sporen op het bestaande openbaar spoordomein, waarbij er geen afzonderlijk of volwaardig derde spoor wordt voorzien, is deze handeling dus van omgevingsvergunning vrijgesteld. Ook aan de voorwaarden van artikel 8.2. Vrijstellingsbesluit wordt voldaan. Bijgevolg kan de stad geen milderende maatregelen, zoals in een omgevingsvergunning vaak gebruikelijk is, opleggen.

De verplaatsing van deze wissel door De Lijn past binnen het bredere operationele beleid van deze Vlaamse entiteit. De genomen maatregelen op deze plek zijn het gevolg van hun operationele nood in het kader van de geplande werken in de Poperingestraat, waarbij de bestaande wissel in functie van fietsveiligheid zal verdwijnen. Deze geplande werken aan de Poperingestraat en alle maatregelen in functie van fietsveiligheid werden door De Lijn in de periodieke overlegmomenten aan stad Gent toegelicht.

Door het verplaatsen/verschuiven van de wissel ziet De Lijn de operationele mogelijkheid om - ten gevolge van dienstonderbrekingen vanuit Wondelgem - één halte extra te bedienen. Daarnaast wenst De Lijn hiermee eenvoudigere en veiligere overstapmogelijkheden aan halte Kolegemstraat-Roodborstjesstraat i.p.v. aan halte Botestraat te realiseren. Als voorafname op de geplande werken in de Poperingestraat wenst De Lijn hierdoor eveneens keerbewegingen buiten bestrating te houden. Dit is veiliger voor hun chauffeurs om de tram te manoeuvreren en ook veiliger voor fietsers, die een vrije (rechte) baan zonder wissels in het wegdek hebben.

Wat de wissel in de Botestraat betreft, geeft De Lijn nog aan dat - afhankelijk van de dienstonderbrekingen – deze zo’n 2 à 3 maal per week wordt gebruikt.

Wat de (geluids-)klachten van de bewoners en de eventuele relatie met de Beleidsnota lucht en geluid betreffen, moet ik u evenwel naar mijn collega Tine Heyse – bevoegd voor Milieu en Klimaat - doorverwijzen. Naar ik van mijn collega wel al heb vernomen, blijken de klachten van de buurtbewoners vooral op de trillingen van de fundering ter hoogte van de wissel betrekking te hebben. Naar ik heb vernomen, zal de dienst Milieu en Klimaat de bemerkingen en bezorgdheden van de buurtbewoners met de contactpersoon van De Lijn verder zal opnemen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info